Xây dựng website công ty Ita bằng mã nguồn mở joomla

oomla là một hệ thống mã nguồn mở tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dùng, đặc biệt là đối với ngƣời dùng không có kiến thức chuyên sâu về lập trình. Dữ liệu trong Joomla đƣợc tổ chức thành 3 cấp: Section, Category, Article. Cách tổ chức này logic và không gây rắc rối cho ngƣời dùng mới. Sử dụng một hệ thống các thành phần (Component) phục vụ theo những mục đích của ngƣời sử dụng. Nhiều Template đƣợc xây dựng cho Front – End cung cấp miễn phí cho ngƣời dùng, việc sử dụng Template đơn giản tạo điều kiện xây dựng website đẹp mắt. Giao diện quản trị hiện đại, cấu trúc rõ ràng, việc cài đặt các phần mở rộng khá đơn giản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC