Xung đột pháp luật và quy phạm xung đột

Xung đột pháp luật và quy phạm xung đột 1. Khái niệm về xung đột pháp luật và quy phạm xung đột Xung đột pháp luật xảy ra khi hai hay nhiều hệ thống pháp luật đồng thơi đều có thể áp dụng để điều chỉnh một quan hệ dân sự(theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần phải áp dụng để giải quyết quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống thực tế. QPXĐ sẽ không trực tiếp giải quyết quan hệ pháp luật, cụ thể là sẽ không quy định những quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể trong những tình huống cụ thể xác định mà chỉ dẫn chiếu đến luật thực chất của các quốc gia và ở đó có quy định thực tế giải quyết quyền và phân định nghĩa vụ của các bên trong quan hệ. QPXĐ mang tính chất dẫn chiếu Hiện nay ở Việt nam cũng như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. có hai phương pháp để giải quyết vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế là phương pháp xung đột và phương pháp thực chất. trong đó, phương pháp xung đột được xem là phương pháp đặc thù của Tư pháp quốc tế với việ sử dụng các QPXĐ để giải quyết vấn đề chọn luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh. 2. phân loai 3. cấu trúc của quy phạm xung đột II 1. quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế việt nam trước khi bộ luật dân sự 2005 ra đời 1.1. Giai đoạn trước năm 1986 Trước khi Đảng ta đề ra đường lỗi đổi mới 86, quan hệ hợp tác về mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật và văn hóa của nước ta với các quốc gia khác còn rất hạn hẹp. do hoàn cảnh chiến tranh kép dài và chưa có sự đòi hỏi thúc bách củ thuecj tieenc điều chỉnh về mặt pháp lý các mối quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, các cơ quan có thẩm quyền chưa có thời gian và điều kiện nghiên cứu và xây dựng các loại QPXĐ cụ thẻ để hướng dẫn điều chỉnh các quan hệ xã hội này mà chỉ dừng ở việc quy định chugn chung lf người ngước ngoài ở việt nam phải tuân thủ theeo pháp luật Việt Nam. Ví dụ Thông tư số 11/TATC ngày 12/7/1974 của Tòa án nhân dân tối cao về thủ tục giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài quy định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc giải quyết ly hôn và khẳng định rằng khi giải quyết vấn đề này thì tòa án Việt Nam phải áp dụng pháp luật Việt Nam. Hay tại quyết định 122/ CP ngày 25/4/1977 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC