Y tế Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là không mới, nhưng hiện đã lan rộng hơn và tốc độ thay đổi cũng đang trở nên nhanh hơn. Thuật ngữ Toàn cầu hoá thường được hiểu là “sự hoà nhập kinh tế toàn cầu”, là một quá trình lồng ghép, hòa nhập các nền kinh tế, hệ thống xã hội do sự chuyển dịch hàng hoá, vốn, nhân lực - con người, các tư tưởng và văn hoá. Có thể thấy đặc trưng lớn nhất của toàn cầu hoá là ở khía cạnh kinh tế, khi mà các nước tự nguyện chấp nhận một khung chính sách mới bao gồm xoá bỏ các chính sách pháp luật, rào cản thương mại, rào cản hành chính ảnh hưởng đến tự do hoá thương mại và tư nhân hoá. Toàn cầu hoá luôn có tính hai mặt, nó có thể làm tăng thu nhập của các nước tham gia nhưng đồng thời cũng có thể gây ra bất bình đẳng, công bằng xã hội, mất ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Toàn cầu hóa và y tế là hiệu ứng của toàn cầu hóa trên lĩnh vực y tế, là những tác động đến sức khỏe của phát triển thương mại quốc tế, cải thiện thông tin liên lạc toàn cầu, tăng dòng chảy của hàng hóa, dịch vụ và người dân, và biểu hiện khác của toàn cầu hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC