Báo cáo Kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh do Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

Mục lục Lời nói đầu.1 Phần I: Cơ sở lí luận về kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính.3 I/ Nội dung và đặc điểm của các chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh3 1/ Nội dung và ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.3 2/ Đặc điểm của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh5 3/ Hệ thống các mục tiêu kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính6 4/ Trình tự kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính9 4.1/ Chuẩn bị kiểm toán10 4.2/ Thực hành kiểm toán.16 4.3/ Kết thúc kiểm toán18 II/ Kiểm toán doanh thu19 1/ Một số quy định về kiểm toán doanh thu19 1.1/ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh:19 1.2/ Doanh thu khác:19 2/ Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu20 3/ Những rủi ro thường gặp trong việc kiểm toán doanh thu20 4/ Kiểm toán doanh thu và thu nhập khác21 4.1/ Đối với tài khoản 511, tài khoản 51221 4.2/ Đối với các khoản giảm trừ doanh thu (TK 531, TK 532)23 4.3 / Đối với doanh thu hoạt đông tài chính (TK 515) và thu nhập khác (TK 711).24 III/ Kiểm toán chi phí26 1/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh:26 2/ Đối với các khoản chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác:29 3/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí29 3.1/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh30 3.2/ Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp30 3.3/ Đối với chi phí nhân công trực tiếp31 3.4/ Đối với chi phí sản xuất chung32 3.5/ Đối với chi phí bán hàng (TK 641) và chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)34 4/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí tài chính và chi phí khác35 4.1/ Đối với chi phí tài chính35 4.2/ Đối với chi phí khác.31. IV/ Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước36 1/ Yêu cầu của việc kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước37 2/ Nội dung kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước37 2.1/ Xem xét, kiểm tra số dư đầu kỳ của tất cả các khoản nộp Nhà nước về:37 2.2/ Xem xét kiểm tra các khoản phải nộp Nhà nước phát sinh trong kỳ bao gồm:38 2.3/ Xem xét, kiểm tra số thuế đ• nộp Nhà nước trong kỳ báo cáo39 2.4/ Xem xét, kiểm tra số còn phải nộp tại thời điểm cuối kỳ39 Phần II: Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện.35 Chương I: Giới thiệu về Công ty dịch vụ tư ván tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .35 I. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)40 II. Quy trình kiểm toán chung được thực hiện tại AASC.46 Chương II: Thực tiễn kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại Công ty abc.49 Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC.87 I/ Những bài học kinh nghiệm của AASC trong kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.87 1/ Giai doạn chuẩn bị kiểm toán87 2/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán88 3/ Giai đoạn kết thúc kiểm toán89 II/ Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC90 1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC90 2/ Một số phương hướng hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC91 2.1/ Thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ91 2.2/ Đánh giá tính trọng yếu trong quá trình kiểm toán92 3/ Chọn mẫu khi kiểm toán93 4/ Việc ghi chép của Kiểm toán viên93 Kết luận.94 Tài liệu tham khảo.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY