Báo cáo Luận văn Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực Đông Bắc

Trong nền kinh tế hội nhập, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của chủ doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của các nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính ở những góc độ khác nhau, xong nhìn chung đều có cái nhìn hƣớng về kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức độ lợi nhuận tối đa. Nếu coi bảng cân đối kế toán là một bức ảnh chụp nhanh phản ánh tổng quát tình hình tài sản, vốn, nguồn vốn, công nợ tại thời điển lập báo cáo, thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đƣợc coi nhƣ một cuốn phim quay chậm, phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một niên độ kế toán. Đây là một báo cáo tài chính đƣợc các nhà phân tích tài chính rất quan tâm, vì nó cung cấp các số liệu về hoạt động kinh doanh mà doanh nghiêp đã thực hiện trong kỳ. Vì vậy, việc lập và phân tích thƣờng xuyên tình hình tài chính thông qua hệ thống Báo cáo tài chính thực sự cần thiết nhằm đánh giá đúng đắn kinh tế trong trạnh thái thực của chúng, trên cơ sở những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đƣa ra các quyết định tối ƣu trong quản lý kinh doanh. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty CP Lƣơng Thực Đông Bắc, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Lương Thực Đông Bắc ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY