Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

<p> Caâu 1: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây caâu naøo khoâng ñuùng: a/ Thueá quan laø moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng laø ngöôøi phaûi traû giaù cao sang ngöôøi saûn xuaát laø ngöôøi nhaän ñöôïc giaù cao. b/ Thueá quan laø moät trong caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch coù töø laâu ñôøi nhaát. c/ Thueá quan laø moät coâng cuï haïn cheá maäu dòch maø ngöôøi saûn xuaát öa chuoäng nhaát. d/ Thueá quan goùp phaàn laøm taêng ngaân saùch chính phuû. Caâu 2: Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc nöôùc tieáp nhaän voán ñaàu tö seõ: a/ Taêng leân so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn b/ Taêng leân. c/ Giaûm ñi. d/ Khoâng thay ñoåi. Caâu 3: APEC thuoäc hình thöùc lieân keát : a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung d/ Khoâng thuoäc hình thöùc naøo treân ñaây Caâu 4: Khoaûn naøo sau ñaây khoâng thuoäc veà cung ngoaïi teä: a/ Xuaát khaåu b/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty khi ñi ra nöôùc ngoaøi ñaàu tö c/ Khaùch du lòch d/ Thaân nhaân göûi veà </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY