Chuẩn hoá khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của từng chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

<p> Việc chuẩn hoá khái niệm, nội dung, phƣơng pháp tính và nguồn số liệu từng chỉ tiêu phải bảo đảm tính khoa học, tức là dựa trên những căn cứ lý thuyết kinh tế chính trị, chủ nghĩa duy vật lịch sử, lý thuyết thống kê (lý thuyết về phân tổ, các số tuyệt đối, số tƣơng đối, số bình quân, chỉ số thống kê, liên hệ tƣơng quan.) phải bảo đảm tính khoa học. 2. Phù hợp với thực tế Việt Nam Nguyên tắc này đƣợc xét theo 3 mặt chủ yếu: Một là, phù hợp với quy định của Việt Nam. Quy định của Việt Nam đƣợc thể hiện trên nhiều điểm, nhƣng xét những quy định chung có liên quan đến hoạt động thống kê, thì có hai điểm đáng lƣu ý. - Kinh tế thị trƣờng mà Việt Nam lựa chọn là kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Nhà nƣớc không chỉ quản lý nhà nƣớc thông thƣờng (tạo hành lang pháp lý, kiểm tra, thanh tra) mà còn thực hiện việc quản lý điều hành kinh tế vĩ mô, thậm chí còn chia làm nhiều cấp quản lý (Trung ƣơng, tỉnh, huyện, xã); đối với kinh tế nhà nƣớc, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nƣớc, nhà nƣớc còn quản lý một số vấn đề vi mô. Việc phân tổ thống kê, ngoài phân tổ thông thƣờng còn phải quan tâm đến phân tổ theo thành phần kinh tế (kinh tế nhà nƣớc, kinh tế ngoài nhà nƣớc, kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài); phân tổ theo cấp quản lý; phân tổ theo địa bàn tỉnh/thành phố. - Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ (nay thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành các văn bản quy phạm phát luật về thống kê, từ Hệ thống chỉ tiêu đến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với xã/ phƣờng/ thị trấn, Chƣơng trình điều tra thống kê quốc gia, các bảng phân loại thống kê đều phải do Thủ tƣớng Chính phủ ra Quyết định (Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê chỉ đƣợc ban hành các Quyết định điều tra thống kê) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY