Chuyên đề Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sài Gòn

<p> Lý do chọn đềtài. Thựchiệnchủ trương Công nghi ệphóa -Hiệnđạihóa đấtnước đưaViệtNam chuyểntừ mộtnước nông nghiệ ptr ở thành nư ớc công nghiệ pphát tri ển. Trong những năm qua, hoạt đ ộng Ngân hàng đ ã góp ph ần không nh ỏtrong s ựphát triển kinh tếcủa đất n ước.HoạtđộngNgân hàng luôn bám sát ch ủ trương, chính sách của nhà n ướctậptrung đ ầutư vào các ngành, các l ĩnh vự ccó tiềmnăng phát tri ển trong đ ó có ngành công thương nghi ệp và tiêu dùng. Trong tất c ảcác ho ạt đ ộng của Ngân hàng, h oạt đ ộng tín d ụng góp ph ần hết s ức quan tr ọng, là cầu nối giữa tiết kiệm, tích lũy và đầu tư. Ho ạt đ ộng tín d ụng là một trong nh ững hoạt đ ộng mang l ại lợi nhu ận cho Ngân hàng. Đặc biệt trong vi ệc cho vay v ốn tín dụng ngắn hạn, trung hạn là một v ấn đề mà các Ngân hàng r ất quan tâm. Ngày nay, sự toàn cầu hóa hộ i nhập kinh tế, một xu thế nổi bật trong nhữ ng năm đ ầu thế kỷ 20 đ ã và đang tạo ra những mố iquan h ệ mớ igiữa các quố cgia, các n ền kinh tế v à các dân t ộc trên thế giới. Là mộtnước đi sau, Việt Nam hi ện đang nỗ lực cải cánh kinh tế nhằm cố gắng tìm cho mình m ột chỗđứng trên trư ờngquốc tế vố nđã bị chi phố ibởinhiều quốc gia và t ập đo àn kinh t ế lớn. Tuy nhiên, trong cu ộc cạnh tranh tr ên thế giới v à ngay cả trên sân nhà, các Ngân hàng thươ ngmại Việt Nam vẫn còn ph ải chịu nhiều thua thiệt, trong đó có thua thiệt về mặt thông tin. V ì v ậy, việc đánh giá đúng tầm quan trọng củ athông tin tín d ụngvà tìm ra nh ững giải pháp thiết thực khắc phục t ình trạng thiế uthông tin tín d ụng ở Việt Nam nhằm l ành mạnhhóa hệ thốngNgân hàng, nâng cao năng l ực cạnh tranh củ acác Ngân hàng thươ ngmại Việt Nam không chỉ l à yêu c ầu của hội nhập quốc tế m à còn là c ơ sở đảm bảo cho mộ tquốcgia có thể tận dụng đ ượclợi thế v à khắc phục đ ược những hạn chế của quá tr ình toàn c ầu hóa. Trong th ực tế, mụ ctiêu cơ b ản củ ahầu hết các Ngân h àng thươ ngmại là: l ợi nhuận, an to àn và s ự lành mạnh củ acác kho ản tín dụng. Do đó, t ình hình ho ạt đ ộng tín d ụng tốtsẽ góp phần giảm thiểu rủ iro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các Ngân h àng thươ ng mại. Ngân hàng thươ ng mại c ổphần Sài Gòn Th ương Tínlà m ột tổchức kinh doanh ti ền tệ -tín d ụng cũng đang đ ứng trước tình hình đó. Qua thờigian h ọctậpvà rèn luyện tạitru ờngĐại Họ cKinh TếTP.HCMvà đư ợc tiếpcậnvới thựctiễnsinh đ ộngcủa hoạtđộngkinh doanh t ạiNgân hàng thươ ng mại c ổphần Sài Gòn Th ương Tín,Em nhậnth ấy rằngviệc tìm hi ểuvà phân tích hi ệu quảhoạt đ ộng tín d ụng là hết sức cần thiết.Xuất phát t ừnhững lý do trên Em quyết định chọ n đềtài: “ Phân tích tình hình ho ạt động tín d ụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín(Chi nhánh Sài Gòn). ”  Mục tiêu nghiên c ứu. Đánh giá hi ệu quả hoạt động tín dụng của Ngân h àng TMCP Sài Gòn Th ương Tín, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao h ơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung, hi ệu quả tín dụng công th ương nghi ệp và tiêu dùng nói riêng c ủa Ngân hàng.  Phương pháp nghiên c ứu. -Thu thậpsố liệu:các báo cáo và tài li ệucủaNgân hàng TMCP Sài Gòn Th ương Tín, thông tin trên bá o, INTERNET. -Phân tích s ố liệuvà đánh giá s ố liệuvề số tuyệ tđốivà số tương đốichỉ ti êu dùng phân tích t ừ tài liệucó đư ợc. Từ đó đ ưara nh ậnxét, kếtlu ậnvề hoạ tđộngtín d ụng củaNgân hàng.  Phạm vi nghiên cứu. Do lĩnh vự ckinh doanh c ủaNgân hàngTMCP Sài Gòn Th ương Tín phong phú và đa dạngkếthợpth ời gian nghiên c ứucó hạnnên Em ch ỉ đi sâu nghi ên cứuhoạt độngtín d ụngCông thương nghi ệpvà Tiêu dùng trong 3 nă m2004, 2005, 2006. Nội dung bài vi ết gồm có 3 chương: Chương 1: Khái quát v ềNgân hàng TMCP Sài Gòn Th ương Tín. Chương 2: Phân tích tình hình ho ạt động tín dụng tại Ngân hàng. Chương 3: M ột số giải pháp và ki ến nghịnhằm nâng cao hi ệu quảhoạt động tín d ụng tại Ngân hàng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY