Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất

Mục lụcTrang Lời nói đầu1 Nội dung Chương I. Lý luận chung về công tác3 kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất a . sự cần thiết phải tổ chức công tác3 kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất I.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu 3 1. Đặc điểm vai trò của nguyên vật liệu trong3 quá trình sản xuất . 2. Vai trò của kế toán với quản lý và sử dụng 4 nguyên vật liệu . 3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 5 4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 6 II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu .6 1. Phân loại nguyên vật liệu .6 2. Đánh giá nguyên vật liệu .7 2.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 9 2.2 Phương pháp giá hạch toán 10 b. nội dung của tổ chức kế toán11 ChươngI Lý luận chung về công tác kế toán Nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất. A)Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán Nguyên vật liệu. 1. Đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ đối tượng lao động nào cũng là Nguyên vật liệu. Chỉ trong điều kiện đối tượng lao động đó được sử dụng để phục vụ quá trình sản xuất hay tái sản xuất tạo ra sản phẩm và đối tượng lao động đó do lao động mới trở thành Nguyên vật liệu. Trong doanh nghiệp sản xuất, Nguyên vật liệu là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số sản xuất để tạo ra sản phẩm. Nên quá trình tạo ra sản phẩm, Nguyên vật liệu bị tiêu dùng hoàn toàn và thay đổi hình thái vật chất ban đầu hình thành nên thực thể sản phẩm hay giá trị của nguyên vật liệu được dịch chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra. Do vật liệu giữ một vai trò quan trọng như vậy trong sản xuất và giá trị vật liệu chiếm 70% giá trị sản phẩm. Vì vậy, điều tát yếu là doanh nghiệp phải tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu ở tất cả các khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng một cách khoa học nhằm hạ thấp chi phí sản phẩm. Chỉ cần 1% giá thành hạ do giảm mức tiêu hao Nguyên vật liệu thì doanh nghiệp đ• tiết kiệm được một khối lượng lớn Nguyên vật liệu. Hơn thế nữa với một khối lượng Nguyên vật liệu như cũ nếu quản lý tốt có thể làm ra khối lượng sản phẩm vẫn đạt tiêu chuẩn quy định từ đó dẫn đến doanh thu tăng, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp sán xuất, Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ sản xuất thuộc tài sản lưu động. Xét trên góc độ vốn của doanh nghiệp thì nguyên vật liệu là thành phần chủ yếu trong vốn lưu động định mức các doanh nghiệp đặc biệt là vố dự trữ sản xuất kho tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động không thể tách rời với việc đẩm bảo dự trữ Nguyên vật liệu hợp lý để dyu trì sản xuất thường xuyên, liên tục đồng thời tiết kiệm vốn lưu động. Tình hình dự trữ Nguyên vật liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay của vốn lưu động vì vậy phát triển nhanh của vốn luân chuyển không thể tách rời với việc dự trữ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm Nguyên vật liệu. Khác với tài sản cố định, khi tham gia vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, vật liệu được tiêu dùng toàn bộ và thay đổi hình thái vật chất ban đầu hình thành nên thực thể sản phẩm hay giá trị của Nguyên vật liệu được dịch chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra. Đặc điểm này của Nguyên vật liệu chi phối đến công tác quản lý và hạch toán Nguyên vật liệu. Nên doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác quản lý và hạch toán Nguyên vật liệu loà điều không thể thiếu được nhằm thúc đẩy việc cung ứng kịp thời đồng bộ những Nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất và kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định mức dự trữ, ngăn ngừa các hiện tueọng hư hao, mất mát lanmgx phí Nguyên vật liệu qua các khâu của quá trình sản xuất để tạo đà tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động trên cơ sở giảm mức luân chuyển bình quân và giảm khoảng cách giữa hai kỳ cung ứng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 2.Vai trò của kế toán với quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu. Hạch toán kế toán là việc ghi chép tính toán với mọi hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở đô thị, cung cấp thông tin cho quản lý kinh tế để đề ra các biện pháp đúng đắn. Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu là việc ghi chép đầy đủ, đúng tình hình thu mua nhập xuất, dự trũ Nguyên vật liệu. Mặt khác thông qua tài liệu kế toán Nguyên vật liệu còn biết được chủng loại Nguyên vật liệu có đảm bảo không, số lượng thiếu hay thừa đối với sản xuất. Để từ đó người quản lý đề ra các biện pháp quản lý thiết thực nếu thiếu Nguyên vật liệu, tổ chức thu mua cố gắng làm giảm tiêu hao, quản lý được giá cả chất lượng. Kế toán Nguyên vật liệu có vai rrò quan trọng trong việc quăn lý và sử dụng Nguyên vật liệu. Để phát huy dược vai trò đó đòi hỏi công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu phải đảm bảo những yêu cầu về quản lý nhất định. 3.Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ sản xuất kinh doanh thường xuyên biến động và chi phí Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên xuất phát từ đặc điểm, vị trí của nguyên vật liệu mà công tác quản lý Nguyên vật liệu là một yêu cầu khách quan của mọi nền kinh tế. Tuy nhiên do trình độ quản lý của các phương thức Công ty khác nhau, mỗi quốc gia mà đối tượng phạm vi, mức độ, phương pháp quản lý Nguyên vật liệu có sự khác nhau. Nền kinh tế dưới x• hội chủ nghĩa có khối lương sản xuất công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có nhiều Nguyên vật liệu để đáp ứng yêu7 cầu phát triển của nền sản xuất hàng hoá x• hội song nguồn Nguyên vật liệu không phải là vô tận, do đó để quản lý Nguyên vật liệu trên tinh thần quán triệt, nguyên tắc quán triệt cần được coi trọng đúng mức. Ơ nước ta hiện nay cùng với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tăng cường quyền tự chủ trong sản xuất của các doanh nghiệp. Lĩnh vực quản lý Nguyên vật liệu đ• khắc phục được nhữnh nhược điểm của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của mình trong sản xuất kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp đ• khẳng định được mình bằng cách tăng cường tìm nguồn nguyên vật liệu phục vụ cung cấp kịp thời cho nhu cầu sản xuất mở rộng liên doanh liên kết, kế toán đúng theo pháp luật để sự cân đối nguyên vật liệu, để tự sử dụng tốt nguyên vật liệu trong nước cần phải khai thác nguồn vật liệu địa phương. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi cần tổ chức tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu tạo điều kiện sử dụng công suất máy móc, thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy việc sử dụng Nguyên vật liệu tiết kiệm, tránh hư hỏng mất mát, l•ng phí nguyên vật liệu, không ngừng phấn đấu giảm định mức hao phí nguyên vật liệu cho mỗi giá trị sản phẩm trên tinh thần đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần vào việc hạ giá thành sản phẩm. nguyên vật liệu . I. Hạch toán chi tiết nhập - xuất nguyên vật liệu. 11 1. Chứng từ kế toán .11 2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu .12 3. Hạch toán chi tiết vật liệu .13 3.1 Phương pháp thẻ song song 13 3.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển14 3.3 Phương pháp sổ số dư 14 II. Hạch toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu 15 ?Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp 16 Kiểm kê thường xuyên . 1. Tài khoản sử dụng162. Phương pháp hạch toán 172.1 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương 17 pháp khấu trừ 2.2 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương20pháp trực tiếp2.3 Hạch toán vật liệu giảm21 ?Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp23 Kê khai thường xuyên 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng23 2. Phương pháp hạch toán 24 c. hình thức kế toán , hạch toán sổ27 sách kế toán được sử dụng tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất chương ii . thực trạng về kế toán nguyên 32 vật liệu ở công ty thống nhất A. khái quát chung về công ty cổ phần32 Diêm Thống Nhất I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty32 II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 33 III. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 34 IV. Đặc điểm tổ chức quản lý 37 V. Phương pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty 39 Cổ phần Diêm Thống Nhất b. thực trạng công tác kế toán nguyên vật40 liệu tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 1. Đặc điểm nguyên vật liệu 40 2. Phân loại nguyên vật liệu 41 3. Quá trình hạch toán nhập xuất kho vật liệu42 4. Công tác tổ chức hạch toán vật liệu tại 51 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.1 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 51 4.2 Hach toán tổng hợp vật liệu tại 52 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.2.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 52 4.2.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 63 chương iii. Phương hướng hoàn thiện tổ 66 chức hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Diêm Thống Nhất I. Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán66 Nguyên vật liệu ở công ty Diêm Thống Nhất 1. Nhận xét về công tác quản lý vật liệu 66 2. Nhận xét về công tác hoàn thiện nguyên vật liệu 66 tại công ty II. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 71kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY