Luận Văn Đầu Tư

Dự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung công suất 15tr viên-năm

Dự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung công suất 15tr viên-năm


Mục tiêu của dự án. - Đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm gốm xây dựng (gạch xây các loại.) - Thiết bị công nghệ sản xuất có trình độ tiên tiến và mức độ cơ giới hoá cao, sản phẩm sản xuất có chất lượng đạt TCVN. - Phù hợp với quy hoạch phát triển Ngành xây dựng, v ...


Thống kê doanh nghiệp

Thống kê doanh nghiệp


Từ thời cổ đại người ta đã biết ghi chép số liệu một cách đơn giản nhằm quản lý vật nuôi ở các bộ lạc


Luận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

Luận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam


N-ớc ta phát triển kinh tế, thực hiện CNH- HĐH từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với khoảng 80% dân số có cuộc sống gắn liền với kinh tế nông nghiệp. Đảng và Nhà n-ớc đã nhận thức sự nghiệp CNH-HĐH phải đ-ợc bắt đầu từ nông nghiệp. Nghị Quyết Hội nghị Trung -ơng 6 (lần 1) của Ban chấp h ...


Luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

Luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam


Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh quyết định sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Một trong các yếu tố quan trọng cấu thành năng lực cạnh tranh là nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao, yếu tố này có đ-ợc thông qua giáo dục đào tạo (GD-ĐT) và đ ...


Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam

Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam


Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới, trong hơn 10 năm qua (1993-2004), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã thực sự góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất n-ớc, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ cải cách chính sá ...


Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nay

Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nay


Trong những năm tới, kinh tế Việt Nam bước sang giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Chính phủ đã khuyến khích chính quyền các địa phương chủ động trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. ...


Luận án Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam

Luận án Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu ...


Luận án Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

Luận án Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay


Ở Việt nam hơn 20 năm qua, cùng với công cuộc đổi mới kinh tế là quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. Hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi hình thức sở hữu, được quản lý tài chính theo một cơ chế phù hợp hơn. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhà nước đã phần nào khẳng định được v ...


Luận án Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần thành phố Hố Chí Minh

Luận án Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần thành phố Hố Chí Minh


Trong nền kinh tế thị trường, vốn tự có là cơ sở hình thành pháp lý kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng là yếu tố tài chính quan trọng nhất trong việc đảm bảo các khoản nợ đối với khách hàng. Trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, vốn tự có còn là yếu tố có ý nghĩa quyết định sống cò ...


Luận án Hoàn thiện hoạch định chính sách đầu tư phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Luận án Hoàn thiện hoạch định chính sách đầu tư phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay


Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra tiền đề vững chắc cho sự phát triển của lực lượng sản xuất nước nhà trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa là một chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Qua 18 năm xây dựng và phát triển, cá ...


Luận án Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010

Luận án Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010


Mô hình KCN là mô hình kinh tế mới ở Việt Nam, để: Thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển công nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp thu công nghệ mới và quản lý tiên tiến. Đến tháng 09 n ...


Luận án Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Luận án Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước


Bất kỳ nền kinh tế nào muốn tăng tr-ởng và phát triển bền vững đều phải chú trọng, tăng c-ờng đầu t- các dự án. Dự án đầu t- có vai trò quan trọng đặc biệt trong thực hiện hoạt động đầu t-, nh-ng sự thành công hay thất bại của hoạt động đầu t- lại phụ thuộc vào quyết định đầu t-. - Tr-ớc k ...


Luận án Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý

Luận án Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý


Thực tiễn kinh tế chứng tỏ, trong sự nghiệp CNH, HĐH từ điểm xuất phát thấp, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư XDCB tập trung từ NSNN các cấp ở Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng đã, đang và sẽ vẫn có vai trò to lớn, nhất là trong thời kỳ đầu tạo lập nhữn ...


Luận án Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Luận án Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam


Dầu khí đ-ợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất n-ớc nh- Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa VI) đã vạch rõ: "Đất n-ớc ta có nguồn tiềm năng dầu khí đáng kể ở thềm lục địa. Đảng, Nhà n-ớc và nhân dân ta phải tập trung cố gắng đến mức cao nhất để biến tiềm năng đó thành hiện thực, từng ...


Luận án Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường

Luận án Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường


Vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam (gọi tắt VBVB Đông Bắc) vừa có tiềm năng phát triển kinh tế cao, vừa có giá trị bảo tồn lớn với sự đa dạng về sinh vật cũng nh cảnh quan. Sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế đa dạng đã và đang gây sức ép đến môi tr-ờng và tài nguyên, làm suy thoái c ...


Luận án Phát triển công nghiệp của Tp Cần Thơ đến năm 2020

Luận án Phát triển công nghiệp của Tp Cần Thơ đến năm 2020


Xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ (TPCT) trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên v ...


Luận án Phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn Đà Nẵng thời kỳ đến năm 2020

Luận án Phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn Đà Nẵng thời kỳ đến năm 2020


Công cuộc đổi mới khởi đầu từ năm 1986 đã mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh. Những cải cách về chính sách cùng những nỗ lực của Chính phủ nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý và môi trường kinh doanh cho khu vực kinh tế dân doanh đã góp phần phát triển mạnh mẽ h ...


Luận án Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc và một số gợi ý đối với Việt Nam

Luận án Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc và một số gợi ý đối với Việt Nam


DNTN ở Trung Quốc không những là nhân tố mới có tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc mà còn là nhân tố quan trọng giúp ĐCS và chính phủ Trung Quốc duy trì được vai trò lãnh đạo của mình, đảm bảo ổn định chính trị xã hội. Trong những năm gần đây, DNTN đóng góp khoảng 2 ...


Luận án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế

Luận án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế


Trong những năm gần đây các DNVN ngày càng thể hiện được vai trò của mình, đã tạo ra cơ hội to lớn trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, làm cho nền kinh tế hoạt động năng động hơn, đóng góp đáng kể vào thu nhập quốc dân, giải quyết nhiều việc làm, ...


Luận án Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải Dương

Luận án Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải Dương


Nước ta hiện nay đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức to lớn. ...