Đề tài Đánh giá thực trạng tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục

Bất cứ một chế độ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển được đều phải có một đảng chính trị ra đời . Đó là một tổ chức những người ưu tú nhất, tiên tiến nhất, có giác ngộ nhất, cùng chung mục đích , mục tiêu lý tưởng đấu tranh bảo vệ quyền lợi trước hết là của giai cấp mình. Trong lịch sử mọi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải được xây dựng bởi những con người có lòng trung thành với chế độ, phải có đạo đức , có trí tuệ và năng lực. Từ kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người và chính quá trình truyền bá lý luận khoa học vào phong trào công nhân , chủ nghĩa Mác đã khẳng định : “ Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có con người sử dụng thực tiễn ” là người kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác. Lê nin đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ những nhà cách mạng chuyên nghiệp cho phong trào vô sản và khẳng định “ Trong lịch sử chưa hề có giai cấp nào giành được chính quyền thống trị nếu nó không tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị ,những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào ” . Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta , cha ông ta luôn coi trọng hiền tài là cốt tử , là rường cột của quốc gia . Văn bia khoa thi Nhâm Tuất niên hiệu Bảo Đại thứ III năm 1442 triều Lê Thánh Tông có ghi : “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế , minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sỹ , thu đồng nguyên khí làm việc đầu tiên, kẻ sỹ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế cho nên quý trọng kẻ sỹ không biết thế nào là cùng ”. Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua hơn bảy thập kỷ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh oanh liệt, giành thắng lợi vẻ vang, nhìn lại thời kỳ qua , có thể thấy Đảng ta đã không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức , trong đó chú trọng giáo dục đội ngũ cán bộ Đảng viên nâng cao ý thức chính trị và tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân, khắc phục những nhược điểm về tư tưởng và tác phong của số đông cán bộ đảng viên vốn xuất thân từ giai cấp nông dân, tiểu tư sản, nhất mạch yêu cầu về công tác phát triển đảng viên “ Nhưng phải tránh sa vào chủ nghĩa thành phần ” một cách hẹp hòi đảm bảo cho Đảng : Luôn kiên định lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động là lợi ích của dân tộc, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta, quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tập chung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng , kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Thực tiễn đã chứng tỏ sức mạnh của đảng là sức mạnh tổng hợp của đường lối chính trị đúng đắn, nhận thức tư tưởng của cán bộ đảng viên thống nhất, tổ chức đảng được xây dựng và củng cố thật sự vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hành động trong toàn đảng là nhất quán và có hiệu quả. Đối với công tác tổ chức cán bộ chẳng những xuất phát từ đường lối, quan điểm của đảng, mà còn phục vụ đăc lực cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước trong thời kỳ mới. đường nối quan điển của đảng luôn có vai trò quyết định đối công tác tổ chức cán bộ, mặt khác khi nói đến tổ chức của Đảng tức là nói đến đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung Ương đến cơ sở, việc hoạch định đường nối và tổ chức thực hiện đường nối của đảng do đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò lòng cốt, lãnh đạo nhân dân tham gia thực hiện. Vì vậy, đảng ta luôn xác định nguyên tắc tập chung tổ chức cơ bản của một đảng Mác-Lênin chân chính mang bản chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, đảng cần thường xuyên nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về những căn cứ khoa học và thực tiễn của nguyên tắc tập trung dân chủ và mối quan hệ thống nhất giữa tập trung và dân chủ. trong đó phá huy đúng mức dân chủ là cơ sở dể đảm bảo sự lãnh đạo tập chung đúng đắn, đồng thời phải có sự lãnh đạo tập trung đúng mức mới có thể đảm bảo cho quyền dân chủ trong đảng được hiện có kết quả , nâng cao chất lượng công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ cho đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng , bảo đảm tính kế thừa và phát triển, công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ là một công việc rất phức tạp và đầy thiếu sót của sự nghiệp cách mạng đều có nguyên nhân bắt nguồn từ chất lượng khó khăn , những thành tựu và thiếu sót của sự nghiệp cách mạng đều có nguyên nhân bắt nguồn từ chất lượng đội ngũ cán bộ và của công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Hơn 70 năm qua ĐCSVN được Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và trưởng thành, kể từ khi đảng ra đời đến nay đã chứng minh rằng khi có đường lối đúng thì nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam chính là đội ngũ cán bộ, Bác Hồ cũng từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ, thường xuyên chú trọng đạo tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho từng thời kỳ cách mạng, những thắng lợi vĩ đại hơn 70 năm qua và nhất là thành tựu của những năm đổi mới càng khẳng định sự trưởng thành vững vàng của đội ngũ cán bộ của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đó có thể khẳng định công tác cán bộ của Đảng ta đã có vai trò to lớn. Nghị quyết Hội nghị Trung Ương lần thứ 3 khoá Vlll của Đảng về chiến lược cán bộ của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng khẳng định “ Vai trò cán bộ có tính chất đặc biệt quan trọng, cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng” một trong những nội dung quan trọng nhất của chiến lược cán bộ là phải tạo được nguồn cán bộ , xây dựng được quy hoạch và chăm lo đào tạo , bồi dưỡng cán bộ và đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp , trước hết là ở các cấp chiến lược và cơ sở , nhất là người chủ trì phải thực sự vững vàng , có bản lĩnh phẩm chất và năng lực giải quyết các nhiệm vụ trong thời kì mới , kể cả khi gặp những tình huống phức tạp”. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Đảng đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của cách mạng. Trong đó cán bộ là nhân tố quan trọng, gắn với vận mệnh của Đảng, nhà nước , của chế độ và của nhà nước. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới , sự phát triển về kinh tế xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết. Một mặt ta huy động mọi tiềm năng của đất nước, tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài, đón đầu khoa học công nghệ để thức hiện CNH, HĐH đất nước nhằm phát triển kinh tế , nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt khác phải luôn tỉnh táo cảnh giác để hướng sự phát triển này không chệch mục tiêu XHCN. Bác Hồ từng nói : “ Muốn xây dựng CNXH trước hết phải có con người XHCN ” . Con người XHCN Bác nói đó trước hết là những cán bộ của Đảng, công chức , viên chức. của nhà nước. Vì vậy Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến công tác cán bộ, nhằm lựa chọn bồi dưỡng đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ. Trong Nghị quyết lần thứ 3. BCH TW Đảng CSVN khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã khẳng định : “ Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.” Đến đại hội lần thứ IX Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu của công tác cán bộ là : “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp , vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức , trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo gắn bó với nhân dân.” “. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ . Đánh giá , bồi dưỡng lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu.” Để đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước đòi hỏi ngành giáo dục - Đào tạo phải xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm với chiến lược phát triển. Từ thực tiễn của ngành giáo dục trước kia đội ngũ giáo viên THCS có trình độ 7+2; 10+3 . nay đã chuẩn hoá ở trình độ cao đẳng và đại học để đáp ứng với việc đưa khoa học công nghệ mới vào giảng dạy . Trong Nghị quyết TW2 khoá 8 định hướng chiến lược về phát triển giáo dục đào tạo là khâu đột phá đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nước . Công tác cán bộ ngành GD-ĐT nước ta là thể hiện ngay trong chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng : “ Phát triển GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng , toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY