Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc ở công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam

(Bản scan) Trước kia các doanh nghiệp hoạt dộng theo sự bao cap cùa nhà nước và den nay dất nước dà mở cứa cũng với việc cãc doanh nghiệp phái tự dứng trẽn đỏi chán cùa minh. De tồn tại và phát triển, họ ptiãi tìm ra con dường cho doanh nghiệp mình di. Nhưng chác chăn ràng khi doanh nghiệp cỏ một dội ngù nhân viên tài giói, biếc sứ dụng, giừ gin vã phát huy họ thì họ sè là nên táng giúp doanh nghiệp phát triền và di lén. Muốn vậy các doanh nghiệp phải biết quàn lý nguồn lao động cùa mình dể sư dụng có chất lượng, hiệu quá nguồn nhân lực đó. Hiện nay cãc doanh nghiệp cũng nghiên cứu và tìm cách sứ dụng hiệu quà nguồn lực nãy thông qua việc sứ dụng các công cụ quân tri nhân lực. Phân tích công việc và đánh giã thực hiện công việc chinh lả hai công tác cơ bản vả quan trọng nliất giúp ích cho việc quân lý và sứ dụng có chầt lượng nhân lực, cúng cố các hoạt động nhân lực khác. Tuy nhiên hiện nay ờ cãc doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú ý tới hai hoạt động nãy. Trong quá trinh thực tập một thời gian tại cóng ty Cô phân Đâu tư vả Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASĨNCO, em cũng nhận thấy công ty vần chưa quan tám dền hoạt dộng pliân tích công việc vã dành giã thục hiện cõng việc nổn không có hệ thống phân tích công việc rò ràng vã đánh giá thực hiện công việc còn sơ sài, chưa phát huy đúng tác dụng cua hai hoạt động nãy .Vỉ vậy hiệu quã cùa các hoạt dộng quân lý nhản lực kltãc bị ánh hưởng vã tác dộng chưa tốt đến các hoạt động phát triền chung cùa công ty. Với mong muốn có the gõp phẩn phát triền công ty nên khi nghiên cứu các hoạt động nhản sự tại dây em quyết định chọn ten dề tài trong chuyên dê thực tập là:“ Hoàn thiện công túc phân tích công việc vù đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ Dô thị ỉ'ift Nam-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY