Đề tài Phân tích và tìm biện pháp hoàn thiện cung cấp và sử dụng vật tư tại nhà máy điện Uông Bí

<p> Đảm bảo cung cấp dự trữ và sử dụng tiết kiệm các loại vật tư nói chung, nguyên liệu, nhiên liệu nói riêng có tác động mạnh mẽ đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cung cấp, dự trữ đồng bộ kịp thời và chính xác nguyên liệu nhiên liệu là điều kiện có tính chất tiền đề của sự liên tục trong quá trình sản xuất . §¶m b¶o cung cÊp dù tr÷ vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c lo¹i vËt t­ nãi chung, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu nãi riªng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc cung cÊp, dù tr÷ ®ång bé kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nguyªn liÖu nhiªn liÖu lµ ®iÒu kiÖn cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cña sù liªn tôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Đảm bảo cung ứng, sử dụng tiết kiệm, dự trữ đầy đủ các loại vật tư nhiên liệu còn ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến việc giảm giá thành đơn vị, tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Vì vậy phải thường xuyên định kỳ phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dự trữ vật tư để kịp thời nêu những ưu nhược điểm trong công tác quản lý vật tư ở doanh nghiệp. Nhà máy điện Uông Bí là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN), dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục và khép kín của Liên xô cũ. Các chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, công cụ.v.v. (gọi tắt là vật tư ). Là giá trị của toàn bộ vật tư sử dụng thực tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn chi phí sản xuất và giá thành đơn vị sản phẩm. Giảm mức tiêu hao vật tư cho một đơn vị sản phẩm là yếu tố quyết định của sản xuất kinh doanh tại nhà máy điện Uông Bí. Sử dụng tiết kiệm hay lãng phí vật tư liên quan trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy. Vì vậy đề tài tốt nghiệp Em làm là: “Phân tích và tìm biện pháp hoàn thiện cung cấp và sử dụng vật tư tại nhà máy điện Uông Bí “ Sau thời gian học tập và tìm hiểu thực tế tại Nhà máy với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Vũ Bích Uyên, cùng với sự giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan đã giúp tôi hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY