Đề tài Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Tổng Công Ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Nguồn gốc của thị trường là do: Chuyên môn hoá sản xuất và phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất làm cho sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều khi đó sản phẩm sản xuất ra không tiêu dùng hết sẽ dùng để mua bán và trao đổi để lấy hàng hoá khác. Phân công lao động xã hội khiến cho một nhóm ngưòi chuyên làm ra một loại sản phẩm mà nhu cầu của con người lại nhiều, khi đó họ tìm cách trao đổi với nhau. Ban đầu là trao đổi bằng hiện vật, sau đó khi tiền xuất hiện thì quá trình trao đổi dễ dàng hơn và thị trường hình thành. Có nhiều quan điểm nói về thị trường, nhưng khi nói về thị trường ngưòi ta thường nói đến mua và bán, cung và cầu. Khi người bán và người mua gặp nhau hình thành lên thị trường: "Thị trường là nơi người mua và người bán gặp nhau". Theo quan niệm này thì thị trường là địa điểm đặt mối quan hệ và gặp gỡ giữa cung và cầu, là nơi trao đổi hàng hoá. Theo Marthy: "Thị trường là nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương đối giống nhau và những người bán đưa ra những sản phẩm và cách thức khác nhau để thoả mãn nhu cầu đó. Vậy, “ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ dïng c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®­a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng mét c¸ch cã hiÖu qu¶”. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng thÓ thiÕu ®ã lµ ph¶i tiªu thô ®­îc s¶n phÈm do m×nh t¹o ra v× chØ cã tiªu thô ®­îc s¶n phÈm doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng quay vßng vèn vµ ph¸t triÓn. do vËy c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi doanh nghiÖp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY