Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật

MỤC LỤC Lời mở đầu1 Nội dung.3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT.3 1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.3 1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp TDKSTK&DVKT3 1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp3 1.1.1.2.Quá trình phát triển của Xí nghiệp qua các chỉ tiêu trong 3 năm gần đây4 1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật. 4 1.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp. 5 1.1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.5 1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiếtkế & Dịch vụ kỹ thuật6 1.1.31. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý.6 1.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.8 1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.17 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 17 1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 18 1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán của Xí nghiệp.18 1.2.2.2. Đặc thù tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Xí nghiệp.19 1.2.2.3.Đặc điểm tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp. .20 1.2.2.4.Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán tại Xí nghiệp. .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT.24 2.1. Đặc điểm công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.24 2.1.1. Các đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp TDKSTK & DVKT. . 24 2.1.2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.25 2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.25 2.2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.27 2.2.1. Hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.28 2.2.2. Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp.36 2.2.3. Hạch toán khoản mục sử dụng máy thi công.43 2.2.4. Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung.51 2.3. Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá chi phí xây dựng dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.56 2.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT.56 2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT56 2.3.3 Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT.60 2.3.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành.60 2.3.3.2. Phương pháp tính giá thành.60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT.62 3.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật.62 1.1. Về hạch toán chi phí sản xuất62 1.2. Về phương pháp tính giá thành 64 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật 65 3.2.1. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 65 3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp.66 3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công67 3.2.4. Hoàn thiện kế toán quản lý chi phí sản xuất chung.67 2.5. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ.68 2.6. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất.68 2.7. Hoàn thiện hệ thống giá dự toán.69 Kết luận71 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT. 1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật. 1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp. Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật là một doanh nghiệp Nhà n¬ước trực thuộc Công ty Than Nội Địa – Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam – Bộ Công Nghiệp. Trụ sở chính của Xí nghiệp tại 30B - Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tiền thân của Xí nghiệp từ những năm 1960 là một bộ phận khảo sát địa chất của Viện thiết kế tổng hợp – Bộ Công Nghiệp Nặng. Đến đầu những năm 70, bộ phận này tách ra thành lập “Viện khảo sát địa chất” và đổi tên thành “Công ty Khảo sát Thăm dò than”. Đến tháng 10 năm 1988 Công ty đư¬ợc sát nhập với “Viện Quy hoạch kinh tế và Thiết kế than” thành “Công ty Khảo sát Thiết kế than” trụ sở đóng tại Km9 - Đư¬ờng Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Số cán bộ công nhân viên dôi ra của “Công ty khảo sát thăm dò than” còn khoảng 150 người đư¬ợc Bộ Năng Lượng ra quyết định số 1265/NL/TCCB ngày 26 tháng 10 năm 1988 thành lập “Xí nghiệp Dịch vụ Khảo sát Thăm dò than” trực thuộc “Công ty Khảo sát Thiết kế than”và từ tháng 4 năm 1992 trực thuộc Công ty Than III (nay là Công ty Than Nội Địa). Đến năm 1994, xét đề nghị của Giám đốc Công ty Than Nội Địa và Vụ Trư-ởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Trư¬ởng Bộ Năng L¬ượng ra quyết định số 101/NL/TCCB – LĐ ngày 24 tháng 2 năm 1994 về việc sát nhập “Xí nghiệp Dịch vụ Khảo sát Thăm dò than” với “Xí nghiệp Thăm dò Sản xuất than” ở Yên Viên thành “Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật” (Viết tắt là XNTDKSTK & DVKT) nh¬ư hiện nay và trực thuộc Công ty Than Nội Địa. 1.1.1.2. Quá trình phát triển của Xí nghiệp qua các chỉ tiêu trong ba năm gần đây. Về quy mô vốn, theo bảng cân đối kế toán của Xí nghiệp ngày 31/12/2005 thì tổng tài sản là 8.050,5 triệu đồng, trong đó tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn là: 6.218,35 triệu đồng, chiếm 77% tổng tài sản. Với quy mô vốn như vậy trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2003, 2004, 2005. ( Đơn vị tính: triệu đồng ) STTChỉ tiêuNăm 2003Năm 2004Năm 2005 1Doanh thu8.076,88.806,713.306 2Thu nhập bình quân người/tháng1,9652,2652,978 3Tổng số lao động (người)106114124 4Lợi nhuận thực tế 499,1738,51.350,9 5Nghĩa vụ nộp ngân sách NN813,7906,81.457,5 Doanh thu năm 2004 đạt 8.806,7 triệu đồng tăng so với năm 2003 là 9%, năm 2005 đạt 13.306 triệu đồng tăng so với 2004 là 51%. Qua bảng phân tích trên ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp là khá tốt và luôn có chiều hướng tăng lên năm sau cao hơn năm trước. Lợi nhuận thực tế của Xí nghiệp tăng lên rõ rệt, năm 2005 tăng so với 2004 là 612.317 triệu đồng. Nguyên nhân của việc tăng lợi nhuận là do trong năm 2005 Xí nghiệp đã ký thêm được các hợp đồng đặt hàng mới, sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng tốt và Xí nghiệp đã quản lý các khoản chi phí có hiệu quả. Cùng với sự tăng lên của doanh thu và lợi nhuận thì các khoản nộp ngân sách Nhà nước cũng không ngừng tăng lên, năm 2004 tăng so với 2003 là 11.4%, năm 2005 tăng 60,7%. Số lượng lao động cũng có chiều hướng tăng nhẹ, đời sống cán bộ công nhân viên của công ty cũng đã ổn định và có xu hướng tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2004 cũng tăng 15.3% so với năm 2003, năm 2005 tăng 31.5% so với năm 2004 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY