Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định ket qua kinh doanh tại công ty thương mại

<p> Mục lục Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………….8 2. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………8 3. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………….9 3.1. Phương pháp thu thập thông tin ……………………………………….….9 3.2. Phương pháp hạch toán kế toán …………………………………………….9 3.3. Phương pháp phân tích đánh giá …………………………….…….……10 4. Giới hạn của đề tài ………………………………………………………….10 Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác đinh kết quả ………….11 1.1.1. Khái niệm bán hàng………….……………………………………….11 1.1.2. Đặc điểm của họat động kinh doanh thương mại …………………….…11 1.1.3. ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .12 1.1.4. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ………….12 1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ………13 1.2. Một số vấn đề chung về bán hàng ……………………………………….13 1.2.1. Bản chất kinh tế của bán hàng ………………………………………….13 1.2.2. Các phương thức bán hàng …………………………………………….14 1.2.2.1. Phương thức bán buôn …………………………………………….14 1.2.2.2. Phương thức bán lẻ ……………………………………………………16 1.2.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý …………………………………….18 1.2.2.4. Phương thức bán hàng trả góp ……………………………………….18 1.2.2.5. Phương thức hàng đổi hàng ………………………………………….19 1.2.2.6. Phương thức tiêu thụ nội bộ ………………………………………….19 1.3. Một số vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh ……………………19 1.3.1. Bản chất kinh tế của xác định kết quả kinh doanh …………………….19 1.3.2. Các yếu tố cấu thành việc xác định kết quả kinh doanh ……………….20 1.3.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ …………………………….20 1.3.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu ……………………………………….20 1.3.2.3. Giá vốn hàng bán …………………………………………………….21 1.3.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ………………….22 1.3.3. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh …………………………….23 1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh …….24 1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ………………………………………………………………….24 1.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………………………24 1.4.2.1. Nội dung trị giá vốn hàng bán ……………………………………….24 1.4.2.2. Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất bán …………….24 1.4.2.3. Tài khoản sử dụng ……………………………………………….…27 1.4.2.4. Trình tự kế toán .27 1.4.3. Kế toán doanh thu bán hàng ……………………………………….….28 1.4.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng …………………………………………….28 1.4.3.2. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng …………………………………29 1.4.3.2.1. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . 29 1.4.3.2.2. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp…33 1.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu …………………………………34 1.4.4.1. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu …………………….34 1.4.4.2. Tài khoản sử dụng ……………………………………………….….34 1.4.4.3. Trình tự kế toán .35 1.4.5. Kế toán chi phí bán hàng ……………………………………………….36 1.4.5.1. Nội dung chi phí bán hàng ……………………………………………36 1.4.5.2. Tài khoản sử dụng ……………………………………………….….36 1.4.5.3. Trình tự kế toán chi phí bán hàng .37 1.4.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………….38 1.4.6.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………38 1.4.6.2. Tài khoản sử dụng ……………………………………………….….38 1.4.6.3. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .38 1.4.7. Kế toán xác dịnh kết quả kinh doanh .39 1.4.7.1. Tài khoản sử dụng ………………………………………………….39 1.4.7.2.Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh .40 1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.40 1.5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung .41 1.5.1.1. Hệ thống sổ .41 1.5.1.2. Ưu, nhược điểm .41 1.5.1.3. Trình tự hạch toán .41 1.5.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ………………………………….42 1.5.2.1. Hệ thống sổ ………………………………………………………….42 1.5.2.2. Ưu, nhược điểm ………………………………………………………42 1.5.2.3. Trình tự hạch toán …………………………………………………….43 1.5.3. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ …………………………………….44 1.5.3.1. Hệ thống sổ ………………………………………………………….44 1.5.3.2. Ưu, nhược điểm ………………………………………………………44 1.5.3.3. Trình tự ghi sổ ……………………………………………………….44 1.5.4. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái ………………………………………46 1.5.4.1. Hệ thống sổ ………………………………………………………….46 1.5.4.2. Ưu, nhược điểm ………………………………………………………46 1.5.4.3. Trình tự ghi sổ ……………………………………………………….46 1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính …………………………………….47 1.5.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức ………………………………………47 1.5.5.2. Trình tự ghi sổ ……………………………………………………….48 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh 2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh.50 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh ….50 2.1.2. Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty ………………………….50 2.1.3. Quá trình bán hàng của công ty ……………………………………….51 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ……………………………51 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ………………………………….51 2.1.4.2. Chức năng của các phòng ban ……………………………………….52 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán trong công ty .53 2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán ……………………………………………….53 2.1.5.2.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty…………………………54 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh ……………………………………….56 2.2.1. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua ……………56 2.2.2. Các phương thức bán hàng trong công ty ……………………………….57 2.2.2.1.Phương thức bán buôn …………………………………………………57 2.2.2.2. Phương thức bán lẻ ……………………………………………………57 2.2.3. Kế toán bán hàng của công ty ………………………………………….58 2.2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng …………………………………………….58 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng ………………………………………………….58 2.2.3.3. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng .59 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ………………………….…….70 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………………………71 2.2.5.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán …………………………….71 2.2.5.2. Kế toán giá vốn hàng bán …………………………………………….71 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng ………………………………………….83 2.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………….84 2.2.8. Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ………….87 Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ………………………………………………………………92 3.1.1. Ưu điểm…………………………………………………………………92 3.1.2. Nhược điểm ………………………………………………………….93 3.2. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ………………………………….93 3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………………….94 3.3.1. ý kiến 1: Về kế toán bán hàng .…………………….94 3.3.2. ý kiến 2: Về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ………….95 3.3.3. ý kiến 3: Cán bộ nhân viên ……………………………………….….96 3.3.4. ý kiến 4: Mở rộng mạng lưới bán hàng ……………………….…….96 3.3.5. ý kiến 5: Trang bị thêm đồ dùng văn phòng …………………….….96 3.3.6. ý kiến 6: Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa………………….97 3.3.7. ý kiến 7: Về kế chi phí phát sinh trong doanh nghiệp…………………97 Kết luận ………………………………………………………………………99 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………100 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY