Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP Quang Trung

Mục lụcTrang Lời nói đầ . 3 Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất. 5 I. Vị trí của tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ hạch toán.5 1. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất.5 2. Tiêu thụ sản phẩm5 3. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm hàng hoá.9 4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.10 II HạCH TOáN TổNG HợP TIÊU THụ THEO PHƯơNG PHáP KÊ KHAI THường xuyên ở các doanh nghiệp12 1 Khái niệm và tài khoản sử dụng12 2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ14 3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế VAT bằng phương pháp trực tiếp.16 III. hạch toán tổng hợp tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ ở các doanh nghiệp23 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng23 3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ trong doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp tính thuế trực tiếp.25 IV Hạch toán giá vốn hàng xuất bán26 V Hạch toán chi phí hàng bán27 1 Khái niệm27 2 Tài khoản hạch toán27 3.Khái quát bằng sơ đồ29 VI. hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp30 1. Khái niệm30 2. Tài khoản hạch toán.30 1. Khái niệm32 2. Tài khoản hạch toán32 3.Khái quát bằng sơ đồ32 IIX Tổ chức sổ sách kế toán hạch toán tiêu thụ32 IIX Tổ chức sổ sách kế toán hạch toán tiêu thụ33 1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung33 2. Hình thức tổ chức kế toán Nhật ký – Sổ cái.33 3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ34 4. Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ34 PHầN2:Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần quang trung35 I. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Quang Trung35 1. Lich sử hình thành và phát triển35 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất tại công ty cổ phần Quang Trung.37 3. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Quang Trung40 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ kế toán tại công ty cổ phần Quang Trung41 1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán41 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán42 3. Công tác tổ chức tiêu thụ tại công ty cổ phần Quang Trung45 1. Tài khoản sử dụng46 2. Kế toán doanh thu bán hàng.46 3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu50 4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.55 5. Kế toán giá vốn hàng bán58 6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ60 PHầN 3:Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Quang Trung63 I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Quang Trung63 II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Quang Trung66 Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp I. Vị trí của tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ hạch toán. 1. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất. Yêu cầu đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, tiêu thụ tốt và thu được nhiều lợi nhuận. Có tiêu thụ được thành phẩm thì mới thu về giá trị mới lớn hơn giá trị ban đầu. Doanh nghiệp có thu nhận và trên cơ sở đó mới thực hiện được các lợi ích kinh tế và tích luỹ phục vụ cho yêu cầu tái sản xuất mở rộng. Doanh nghiệp sản xuất là những đơn vị trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của x• hội. Để tiến hành tốt hoạt động sản xuất và mở rộng tái sản xuất thì doanh nghiệp cần phát triển nguồn vốn, vốn của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền và nó được vận động với mục đích sinh lời với phương thức vận động: T-H-SX-H’-T’. Số tiền mà doanh nghiệp thu về sau khi kết thúc quá trình tiêu thụ phải lớn hơn tổng số tiền chi phí cho sản xuấ và tiêu thụ sản phẩm như vậy doanh nghiệp làm ăn phải có l•i. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tìm kiếm bạn hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm sản xuất ra có tiêu thụ được hay không nó quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. 2. Tiêu thụ sản phẩm 2.1 Khái niệm Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là việc thực hiện giá trị trao đổi (giá trị và giá trị sử dụng) của sản phẩm hàng hoá đó. Doanh nghiệp giao quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua và thu về ở người mua theo giá bán hoặc giá thoả thuận. Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong chu trình tái sản xuất. Hàng được đem đi tiêu thụ có thể là thành phẩm, hàng háo, vật tư hay lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Thành phẩm được tiêu thụ bao gồm 2 loại: thành phẩm và bán thành phẩm. + Thành phẩm là sản phẩm đ• kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện đẵ được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu cung cách kỹ thuật đặt ra. + Bán thành phẩm là sản phẩm đ• qua một hay một số bước chế biến trong quy trình công nghệ sản xuất (trừ bước cuối cùng). Nó có thể được tiếp tục chế biến hoặc được bán ra ngoài. Theo chuẩn mực kế toán 14: Doanh thu và thu nhập khác theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ tài chính *Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả m•n 5 điều kiện - Doanh nghiệp đẫ chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn - Doanh nghiệp đ• thu được hoặc sẽ thu thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định được chi phí liên quan đến bán hàng *Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ có liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả của phần công việc đ• hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cuang cấp dịch vụ được xác định khi thoả m•n tất cả 4 điều kiện sau - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó - Xác định được phần công việc đ• hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó Nội dung của chuẩn mực 14 phản ánh doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đ• thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiếp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp cốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhưng không phải là doanh thu Xác định doanh thu, doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đ• thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Đối với các khoản tìên hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ l•i xuất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY