Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty sản xuất và XNK bao bì

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU4 CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT5 1.1Sự cần thiết phải tổ chức công tác công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất5 1.1.1Vai trò, vị trí của thành phẩm, tiêu thị thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất5 1.1.2Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm6 1.1.2.1Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm6 1.1.2.2Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm6 1.1.3Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất7 1.1.3.1Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất7 1.1.3.2Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất7 1.2Nội dung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất8 1.2.1Kế toán thành phẩm8 1.2.1.1Đánh giá thành phẩm8 1.2.1.2Kế toán chi tiết thành phẩm10 1.2.1.3Kế toán tổng hợp thành phẩm11 1.2.2 Kế toán bán hàng, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh12 1.2.2.1 Các phương thức bán hàng12 1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán13 1.2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng14 1.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp19 1.2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh23 1.3 Các hình thức áp dụng sổ kế toán23 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung23 1.3.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung23 1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung23 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái24 1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký- Sổ Cái24 1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái25 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ26 1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ26 1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ27 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ28 1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ28 1.3.4.2 Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ29 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính30 1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính30 1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính30 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ 32 2.1 Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội32 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty. 34 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.34 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh34 2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty.36 2.2 Đặc điểm chung của xí nghiệp Carton_sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội.37 2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở xí nghiệp Carton sóng37 2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp38 2.2.3 Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp Carton sóng39 2.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp39 2.2.3.2 Hình thức kế toán áp dụng40 2.2.3.3 Chính sách kế toán41 2.3 Thực trang vè tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội42 2.3.1 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm tại xí nghiệp Carton sóng42 2.3.1.1 Đặc điểm thành phẩm42 2.3.1.2 Tình hình công tác quản lý chung về thành phẩm42 2.3.1.3 Đánh giá thành phẩm42 2.3.1.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ44 2.3.1.5 Kế toán chi tiết thành phẩm46 2.3.1.6 Kế toán tổng hợp thành phẩm48 2.3.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng51 2.3.2.1 Các phương thức bán hàng51 2.3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra51 2.3.2.3 Kế toán thanh toán với khách hàng55 2.3.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng62 2.3.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản ký doanh nghiệp63 2.3.2.6 Kế toán giá vốn hàng bán66 2.3.2.7 Kế toán xác đinhk kết quả67 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI70 3.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng70 3.1.1 Ưu điểm chủ yếu71 3.1.2 Nhược điểm 73 3.2 Một số giải pháp,ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng74 KẾT LUẬN82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY