Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang

<p> MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN1 1.1. Cơ sở hình thành đề tài1 1.2. Mục tiêu1 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu1 1.4. Ý nghĩa2 1.5. Phương pháp nghiên cứu2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH3 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh3 2.1.1. Khái niệm3 2.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa3 2.2. Kế toán doanh thu3 2.2.1. Doanh thu hoạt động chính3 2.2.1.1. Khái niệm3 2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu4 2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu4 2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng4 2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu4 2.2.1.6. Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng5 2.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính5 2.2.3.1. Khái niệm5 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán5 2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng6 2.2.3. Thu nhập khác6 2.2.3.1. Khái niệm6 2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng6 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán6 2.3. Kế toán chi phí7 2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán7 2.3.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán7 2.3.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán7 2.3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng7 2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng7 2.3.2.1. Khái niệm chi phí bán hàng7 2.3.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng8 2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp8 2.3.3.1. Khái niệm chi phí quản lý8 2.3.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng8 2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính8 2.3.4.1. Khái niệm8 2.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán9 2.3.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng9 2.3.5. Kế toán chi phí khác9 2.3.5.1.Khái niệm9 2.3.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng9 2.3.5.3. Nguyên tắc hạch toán9 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh10 2.4.1. Tài khoản sử dụng10 2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh10 2.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh10 2.5.1. Phân tích doanh thu10 2.5.1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu10 2.5.1.2. Nội dung phân tích11 2.5.2. Phân tích chi phí11 2.5.2.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí11 2.5.2.2. Nội dung phân tích chi phí11 2.5.3. Phân tích lợi nhuận12 2.5.3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận12 2.5.3.2. Nội dung phân tích12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ13 3.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang13 3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý14 3.2.1. Sơ đồ tổ chức14 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:14 3.3. Tổ chức bộ máy kế toán15 3.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán15 3.3.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tại công ty.16 3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty17 3.4. Tình hình nhân sự18 3.5. Thị trường tiêu thụ và phương phướng hoạt động trong thời gian tới18 3.6. Những thuận lợi và khó khăn18 3.7. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang trong 3 Năm 2005, 2006, 2007.19 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG21 4.1. Kế toán doanh thu21 4.1.1. Doanh thu hoạt động chính21 4.1.1.1. Hình thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty21 4.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp21 4.1.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng21 4.1.1.4. Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán22 4.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính24 4.1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng24 4.1.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh24 4.1.3. Thu nhập khác25 4.1.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng25 4.1.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh25 4.2. Kế toán chi phí26 4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán26 4.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán tại công ty26 4.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng26 4.2.1.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh26 4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng27 4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng27 4.2.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.27 4.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp29 4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng29 4.2.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.30 4.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính33 4.2.4.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng33 4.2.4.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.33 4.2.5. Kế toán chi phí khác34 4.2.5.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng34 4.2.5.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.34 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh34 4.3.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh, công ty không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào.34 4.3.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh.35 4.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh35 4.4.1. Phân tích doanh thu35 4.4.1.1. Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch năm 200735 4.4.1.2. Phân tích tình hình biến động doanh thu năm 2006, 200736 4.4.1.3. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng giai đoạn 2006 -200737 4.4.2. Phân tích chi phí38 4.4.2.1 Tình hình thực hiện chi phí so với kế hoạch38 4.4.2.2 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2006 – 200739 4.4.2.3. Phân tích chi phí bán hàng giai đoạn 2006 – 200740 4.4.2.4. Phân tích chi phí QLDN giai đoạn 2006 – 200741 4.4.2.5. Phân tích chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác giai đoạn 2006 – 200742 4.4.3. Phân tích lợi nhuận42 4.4.3.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty42 4.4.3.2. Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng nhóm hàng43 4.4.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp44 4.4.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận45 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP48 5.1. Đánh giá48 5.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty48 5.1.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh49 5.2. Giải pháp50 5.2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty50 5.2.2. . Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh51 5.3. Kiến nghị51 PHẦN KẾT LUẬN53 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Cơ sở hình thành đề tài Hiện nay với tư cách là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, ngành kinh tế Việt Nam nói chung và mỗi công ty, doanh nghiệp hay một cơ sở kinh doanh nói riêng đều đứng trước những cơ hội mở rộng phát triển vượt khỏi phạm vi nhỏ hẹp vốn có của mình. Đặc biệt, lĩnh vực ngành cơ khí giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta nói chung, cơ khí tại tỉnh Kiên Giang nói riêng. Bên cạnh đó, hoạt động trong lĩnh vực ngành này còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong việc mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. Để giải quyết được vấn đề nan giải trên , mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh riêng, đưa ra những phương án hoạt hoạt động tối ưu nhất nhằm kinh doanh đạt hiệu quả cao. Nếu như trước đây trong cơ chế bao cấp cũ, các doanh nghiệp hoạt động không cần quan tâm đến kết quả kinh doanh lời hay lỗ vì đã có sự đùm bọc, bao che của Nhà nước. Nhà nước quyết định từ khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng thì ngày nay hiệu quả kinh tế được các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm đặt lên hàng đầu. Có hiệu quả kinh tế doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thị trường và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh và tìm những biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. Điều này rất có ý nghĩa đối với Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang một đơn vị Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Chính vì thế mà em quyết định nghiên cứu đề tài Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang. 1.2. Mục tiêu - Giúp hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán tại Công ty nhằm phản ánh chính xác, kịp thời kết quả của quá trình kinh doanh tại đơn vị. - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó đề ra những giải pháp kiểm soát chi phí và tăng cường khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của Công ty để không ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Tìm hiểu cách thức tổ chức bộ máy kế toán và các phương pháp kế toán được sử dụng trong quá trình kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Từ đó có những có những đề xuất góp phần hoàn thiện phần hành kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Phân tích lợi nhuận dựa trên phân tích kết cấu của doanh thu, các nhân tố ảnh hưởng làm biến động doanh thu; phân tích chi phí từ đó có những biện pháp thúc đẩy sự tăng lên của doanh thu và kiểm soát tốt chi phí làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu Phần hành kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang và số liệu kế toán của các năm 2005, 2006, 2007. 1.4. Ý nghĩa Giúp phát hiện những mặt chưa hợp lý trong công tác hạch toán để hoàn thiện nhằm cung cấp những thông tin chính xác đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo Công ty. Công ty hiện đang tiến hành cổ phần hóa do đó việc phân tích đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào Công ty hay không. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY