Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạng 1 thành viên thuốc lá An Giang

<p> MỤC LỤC TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trang Chương 1: MỞ ĐẦU.1 1.1. Lý do chọn đề tài.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3. Nội dung nghiên cứu.2 1.4. Phương pháp nghiên cứu.2 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.4 2.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.4 2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.4 2.2.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.4 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4 2.2.1.2. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu.5 2.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán.8 2.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng.9 2.2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.10 2.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính.12 2.2.2.1. Khái niệm.12 2.2.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.12 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng.12 2.2.2.4. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác.14 2.2.3.1. Khái niệm.14 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng.14 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.4. Kế toán xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.15 2.2.4.1. Tài khoản sử dụng.15 2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán.16 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.16 2.3. Phân tích kết quả kinh doanh.18 2.3.1. Mục đích phân tích kết quả kinh doanh.18 2.3.2. Nội dung phân tích.18 2.3.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.18 2.3.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.18 2.3.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.20 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.21 3.1 Lịch sử hình thành.21 3.2. Tổng quan về công ty.21 3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.22 3.3.1. Sơ đồ tổ chức.22 3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận.22 3.3.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.24 3.3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.24 3.3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán viên.24 3.3.3.3. Chế độ và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.25 3.4. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty.26 3.4.1. Thuận lợi.26 3.4.2. Khó khăn.27 3.4.3. Định hướng phát triển của công ty.27 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.28 4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.28 4.1.1. Kế toán xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.28 4.1.1.1. Hình thức bán hàng và thanh toán của công ty.28 4.1.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.29 4.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.32 4.1.3. Kế toán xác định doanh thu thuần.33 4.1.4. Kế toán chi phí.35 4.1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán.35 4.1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng.38 4.1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.39 4.1.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính.41 4.1.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.41 4.1.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính.42 4.1.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác.43 4.1.6.1. Kế toán xác định thu nhập khác.43 4.1.6.2. Kế toán chi phí khác.43 4.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.44 4.2. Phân tích kết quả kinh doanh.47 4.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.48 4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.1. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận trước thuế.60 4.2.2.3. Phân tích tác động của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận trước thuế. .60 4.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.61 4.2.3.1. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS).61 4.2.3.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).62 4.2.3.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).62 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.64 5.1. Nhận xét.64 5.1.1. Nhận xét về cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành.64 5.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán.64 5.1.3. Nhận xét về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán.65 5.1.4. Nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh.65 5.1.4.1. Nhận xét về doanh thu.65 5.1.4.2. Nhận xét về chi phí.65 5.1.4.3. Nhận xét về lợi nhuận.66 5.1.4.4. Nhận xét về khả năng sinh lời.66 5.2. Giải pháp.67 5.2.1. Giải pháp về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán.67 5.2.2. Các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.67 5.2.2.1. Giải pháp tăng doanh thu.67 5.2.2.2. Giải pháp giảm chi phí.68 5.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên. .68 5.3. Kiến nghị.68 5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước.68 5.3.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.69 5.3.3. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang. .69 Chương 6: KẾT LUẬN.71 TÀI LIỆU THAM KHẢO.72 PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY