Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên

<p> MỤC LỤC 􀁄 􀀉 􀁅 Trang LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.1 1.1 Lý do chọn đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2 1.4 Phương pháp nghiên cứu.2 1.5 Ý nghĩa.2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.3 2.1 Xác định kết quả kinh doanh.3 2.1.1 Khái niệm.3 2.1.2 Ý nghĩa.3 2.2 Kế toán doanh thu.3 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.3 2.2.1.1 Khái niệm.3 2.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu.3 2.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu.4 2.2.1.4 Các phương thức bán hàng.4 2.2.1.5 Tài khoản và chứng từ sử dụng.4 2.2.1.6 Sơ đồ hạch toán.5 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.5 2.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại.5 2.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại.5 2.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán.6 2.2.2.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt.6 2.2.2.5 Kế toán thuế xuất khẩu.7 2.2.2.6 Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.7 2.2.3 Kế toán doanh thu nội bộ.8 2.2.3.1 Khái niệm.8 2.2.3.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.8 2.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.8 2.2.4.1 Khái niệm.8 2.2.4.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.8 2.2.5 Kế toán thu nhập khác.8 2.2.5.1 Khái niệm.8 2.2.5.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.9 2.3 Kế toán chi phí.9 2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán.9 2.3.1.1 Khái niệm.9 2.3.1.2 Phương pháp tính giá vốn hàng bán.9 2.3.1.3 Tài khoản và chứng từ sử dụng.9 2.3.1.4 Sơ đồ hạch toán.10 2.3.2 Kế toán chi phí tài chính.10 2.3.2.1 Khái niệm.10 2.3.2.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.10 2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng.11 2.3.3.1 Khái niệm.11 2.3.3.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.11 2.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.11 2.3.4.1 Khái niệm.11 2.3.4.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.11 2.3.5 Kế toán chi phí khác.12 2.3.5.1 Khái niệm.12 2.3.5.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.12 2.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.12 2.3.6.1 Khái niệm.12 2.3.6.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng.12 2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.13 2.4.1 Tài khoản sử dụng.13 2.4.2 Sơ đồ hạch toán.13 2.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.13 2.5.1 Phân tích doanh thu.13 2.5.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu.13 2.5.1.2 Nội dung phân tích.14 2.5.2 Phân tích chi phí.14 2.5.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí.14 2.5.2.2 Nội dung phân tích.15 2.5.3 Phân tích lợi nhuận.15 2.5.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận.15 2.5.3.2 Nội dung phân tích.15 2.5.4 Các tài liệu dùng trong phân tích.17 2.5.4.1 Bảng cân đối kế toán.17 2.5.4.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN.19 3.1 Sơ lược về Công ty Xây Lắp An Giang.19 3.2 Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên.20 􀂙 Đôi nét về Nhà máy.21 3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mục tiêu hoạt động của Nhà máy.21 3.3.1 Chức năng.21 3.3.2 Nhiệm vụ.21 3.3.3 Quyền hạn.22 3.3.4 Mục tiêu hoạt động.22 3.4 Cơ cấu tổ chức của Nhà máy.23 3.5 Tổ chức công tác kế toán.25 3.5.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Nhà máy.25 3.5.2 Tổ chức bộ máy kế toán.25 3.5.3 Hình thức kế toán áp dụng tại Nhà máy.26 3.6 Quy trình sản xuất và sản phẩm phục vụ của Nhà máy.27 3.6.1 Quy trình sản xuất.27 3.6.2 Sản phẩm phục vụ.28 3.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển.29 3.7.1 Thuận lợi.29 3.7.2 Khó khăn.29 3.7.3 Phương hướng phát triển.30 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HĐKD TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN.31 4.1 Kế toán doanh thu.31 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.31 4.1.1.1 Phương thức bán hàng của Nhà máy.31 4.1.1.2 Hình thức thanh toán.32 4.1.1.3 Tài khoản và chứng từ sử dụng.32 4.1.1.4 Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán.33 4.1.1.5 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.34 4.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.36 4.1.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại.36 4.1.2.2 Kế toán hàng bán trả lại.37 4.1.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán.37 4.1.3 Kế toán doanh thu nội bộ.37 4.1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.38 4.1.4.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.38 4.1.4.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.38 4.1.5 Kế toán thu nhập khác.38 4.1.5.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.38 4.1.5.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.39 4.2 Kế toán chi phí.39 4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán.39 4.2.1.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.39 4.2.1.2 Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán.40 4.2.1.3 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.40 4.2.2 Kế toán chi phí tài chính.42 4.2.2.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.42 4.2.2.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.42 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng.43 4.2.3.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.43 4.2.3.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.44 4.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.45 4.2.4.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.46 4.2.4.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.46 4.2.5 Kế toán chi phí khác.47 4.2.5.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.47 4.2.5.2 Một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh.48 4.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.48 4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.48 4.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.50 4.4.1 Phân tích doanh thu.51 4.4.1.1 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch 2009.51 4.4.1.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu 2008 - 2009.52 4.4.1.3 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng 2008 - 2009.53 4.4.1.4 Phân tích doanh thu có liên hệ đến chi phí.54 4.4.2 Phân tích chi phí.56 4.4.2.1 Phân tích tình hình thực hiện chi phí so với kế hoạch 2009.56 4.4.2.2 Phân tích tình hình biến động chi phí 2008 - 2009.57 4.4.2.3 Phân tích kết cấu chi phí GVHB theo từng nhóm hàng 2008 - 2009.58 4.4.3 Phân tích lợi nhuận.59 4.4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của Nhà máy dựa vào BC KQKD 2009.59 4.4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Nhà máy.60 4.4.3.3 Phân tích nhóm hệ số khả năng sinh lời.65 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY.69 5.1 Nhận xét .69 5.1.1 Về hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời.69 5.1.1.1 Về hoạt động kinh doanh.69 5.1.1.2 Về khả năng sinh lời.69 5.1.2 Về công tác quản lý điều hành.69 5.1.3 Về công tác kế toán.70 5.1.3.1 Về tổ chức công tác kế toán.70 5.1.3.2 Về việc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán.70 5.2 Giải pháp.71 5.2.1 Giải pháp nâng cao lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.71 5.2.1.1 Tăng doanh thu.71 5.2.1.2 Giảm chi phí.71 5.2.1.3 Đẩy mạnh khả năng tiêu thụ.72 5.2.1.4 Tăng cường bộ máy quản lý.72 5.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Nhà máy.73 CHƯƠNG 6: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.74 6.1 Kiến nghị.74 6.2 Kết luận.75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY