Khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm chay Âu Lạc trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trong 4 P cuûa marketing Mix nhoùm chuùng em choïn Product ñeå thaønh laäp vaán ñeà nghieân cöùu nhaèm ñi ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty. Chính vì theá vaán ñeà nghieân cöùu ôû ñaây cuûa nhoùm laø”Nghieân cöùu veà chaát löôïng cuûa caùc doøng saûn phaåm chay cuõng nhö maãu maõ bao bì saûn phaåm cuûa coâng ty AÂu Laïc.”( Product).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY