Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng

Năm 2015, khi cộng đồng kinh tế ASEAN đƣợc thành lập, lao động ở các nƣớc thuộc khối ASEAN sẽ đƣợc tự do di chuyển trong khu vực. Điều này mang đến cho lao động Việt Nam nhiều cơ hội những cũng lắm thách thức. Là cơ sở đào tạo nguồn lực cho xã hội, Trƣờng Cao đăngt nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng không trách khỏi những băn khoăn, lo lắng. Làm sao để lao động do nhà trƣờng đào tạo có thể cạnh tranh đƣợc cơ hội việc làm với lao động nƣớc bạn khi thị trƣờng lao động đƣợc rộng mở? giải pháp duy nhất và vô cùng quan trọng là nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực. "Chất lƣợng đào tạo là kết quả của quá trình đào tạo đƣợc phân ánh ở các đặc trƣng về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay nâng lực hành nghề của ngƣời tốt nghiệp tƣơng ứng với mục tiêu, chƣơng trình đào tạo theo các ngành nghề cụ thể" (Trần Khánh Đức - Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục). Trong lĩnh vực đào tạo, chất lƣợng đào tạo có đặc trƣng sản phẩm là "Con ngƣời lao động", có thể hiểu là kết quả (đầu ra) của quá trình đào tạo và đƣợc thể hiện cụ thể ở các phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của ngƣời tốt nghiệp, tƣơng ứng với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo trong hệ thống đào tạo đại học, với yêu cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trƣờng lao động. Quan niệm về chất lƣợng đào tạo đại học không chỉ dừng ở kết quả quá trình đào tạo trong nhà trƣờng mà còn phải tính tới mức độ phù hợp và thích ứng của ngƣời tốt nghiệp với thị trƣờng lao động nhƣ tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp, năng lực hành nghề tại các vị trí làm việc cụ thể v.v. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chất lƣợng đào tạo trƣớc hết phải là kết quả của quá trình đào tạo và đƣợc thể hiện trong hoạt động của ngƣời tốt nghiệp. Nâng cao chất lƣợng đào tạo chính là làm cho sản phẩm của quá trình đào tạo có giá trị cao thể hiện qua tri thức sâu, kỹ năng và kỹ xảo nghề nghiệp tốt, đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong đó, nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề nghiệp để hình thành năng lực thực sự trong bản thân ngƣời lao động đang trở thành vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong chiến8 lƣợc phát triển nguồn nhân lực, thì đào tạo nghề luôn đƣợc coi là vấn đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ lao động lành nghề có trình độ kiến thức chuyên môn, có kỹ năng và thái độ nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự biến đổi cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động. Trong những năm qua, đào tạo nghề của Việt Nam đã có nhiều thành tích nhƣng cũng bộc lộ những hạn chế và bất cập, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu của thế giới việc làm, khoảng cách giữa đào tạo và nghề nghiệp còn lớn. Các trƣờng chỉ tập trung vào việc hoàn thiện kỹ năng cứng cho ngƣời học trong đó kỹ năng mềm lại chƣa đƣợc chú trọng; chƣơng trình đào tạo chƣa hợp lý, còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành (một số môn học chuyên ngành tỷ lệ l thuyết chiếm hoảng 70% số tiết, thực hành chiếm hoảng 30% số tiết), nên sau khi tốt nghiệp ra trƣờng thiếu kỹ năng làm việc thực hành, chƣa bắt kịp và làm quen với công việc của các doanh nghiệp. Tỷ lệ HSSVcó việc làm không cao, trong đó đa số không đƣợc làm đúng chuyên ngành đào tạo mà phải làm trái ngành, trái nghề. Các doanh nghiệp nhận HSSVvề làm việc hầu nhƣ họ phải tiến hành đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung kỹ năng thực hành từ 3 đến 6 tháng mới đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, mới thích nghi đƣợc với môi trƣờng mới và phong cách làm việc mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY