Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại và xây dựng hạ tầng Đất Việt

<p> Trong ikinh idoanh, icó irất inhiều iđối itượng iquan itâm iđến itình ihình itài ichính icủa idoanh inghiệp inhư icác inhà iđầu itư, inhà icho ivay, inhà icung icấp, ikhách ihàng, iMỗi iđối itượng iđều iquan itâm itới ikhả inăng itạo ira icác idòng itiền imặt, ikhả inăng isinh i lời, ikhả inăng ithanh i toán i và i mức i lợi inhuận itối iđa,. i Vì i vậy, i việc i thường ixuyên itiến ihành iphân itích itài ichính isẽ igiúp icho icác inhà iquản itrị idoanh inghiệp ivà icácicơ iquan ithấyirõ iđượcithựcitrạngitài ichính, ixáciđịnh iđầyiđủ inguyên inhân imứciđộiảnh ihưởngicủaicác inhân itốiđến itình ihình itài ichính, itừ iđó icó inhững igiải ipháp ihữu ihiệu iđể iổn iđịnh ivà ităng icường itình ihình itài ichính icủa iDoanh inghiệp. Xuất iphát itừ itầm iquan itrọng ivà i iý i inghĩa i icủa i iviệc i iphân i itích i itình i ihình i itài ichính icủa idoanh inghiệp ithông iqua ibáo icáo itài ichính, ikết ihợp ivới iquá itrình ithựcitậpitìmihiểu ithựcitếicôngitáci ikếi itoán i itại i iCôngi ityi iCổi iphần i iTưivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXâyidựng iHạitầngiĐất iViệt, ieminhận ithấyicôngitáciphân itích iBảng icân iđối ikế itoán itại iđơn ivị icòn ihạn ichế. iDo iđó iemimạnh idạn iđi isâu inghiên icứu iđềitài i“Hoàn ithiện icôngitácilậpivà iphân itíchiBảngicân iđối ikếitoán itại iCông ity iCổ i iphần iTư ivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXây idựng iHạ itầng iĐất iViệt” ilàmiđề itài ikhóailuận itốtinghiệp. Ngoài iphần imở iđầu ivàikết iluận, inội idungikhóailuận igồmi3 ichương: Chương i1: iMột isố ilý iluận ichung ivề icông itác ilập ivà iphân itích ibảng icân iđối ikế itoán itrong idoanh inghiệp itheo iQĐ48/2006/BTC isửa iđổi itheo iTT138/2011/BTC. Chương i2: iThực itrạng icông itác ilập ivà iphân itích iBảng icân iđối ikế itoán itại iCôngityiCổiphần iTưivấn iĐầu itư iThươngimại ivàiXâyidựngiHạitầngiĐất iViệt. Chương i3: iMột isố ikiến inghị inhằm ihoàn ithiện icông itác ilập ivà iphân itích iBảng icân iđối ikế itoán itại iCông ity iCổ iphần iTư ivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXây idựngiHạitầngiĐất iViệt </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY