Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế

<p> Với sự phát triển của thị trƣờng tài chính, thị trƣờng chứng khoán và các thị trƣờng tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ cho đối tƣợng sử dụng kết quả thẩm định giá đƣa ra quyết định hợp lý trong các vấn đề chủ yếu. Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã đƣợc thiết lập và tƣơng tự nhau giữa các nƣớc trƣớc những năm 40 của thế kỷ 20 nhƣng trên thế giới thẩm định giá chỉ thật sự phát triển là một hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp từ sau những năm 40 của thế kỷ 20. Sự xuất hiện của hoạt động thẩm định giá là một tất yếu của quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế thị trƣờng khi hội đủ các yếu tố khách quan của nó; nghĩa là khi nền kinh tế hàng hoá đạt đến một trình độ xã hội hoá nhất định. Nhƣ chúng ta đã biết, Doanh nghiệp muốn thành công phải luôn có sự am hiểu những kiến thức về tài chính. Kiến thức, kỹ năng về tài chính không chỉ cần cho những ngƣời là Giám đốc tài chính mà cần thiết và nhận đƣợc sự quan tâm của nhiều ngƣời bởi một hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả, lành mạnh và vững chắc sẽ gắn nó với từng tế bào của cơ thể Doanh nghiệp, và thực sự thiết yếu sự phát triển của doanh nghiệp đó. Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thƣờng xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, bao gồm quá trình sản xuất, theo dõi thị trƣờng và kiểm soát nội bộ. Từ đó đƣa ra những đánh giá và hƣớng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tƣơng lai. Xét thấy tầm quan trọng của kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, đƣợc sự đồng ý của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Định giá và Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế và sự hƣớng dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế” </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY