Khóa luận Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp

<p> Từ khi xuất hi ện lần đầu tiên tại Trung Qu ốc cho đến nay, trải qua bao th ế kỷ, gi ấy -một s ản phẩm kỳ diệu của nền văn minh nhân loại vẫn luôn chứng tỏ được vai trò không thể thi ếu của mình trong đời s ống xã hội nói chung và nền kinh tế quốc dân nói riêng. Và ngành công nghiệp sản xuất Gi ấy cũng đã có những bước tiến dài để khẳng đị nh vị th ế của mình trong ti ến trình phát triển của nền kinh tế th ế giới. So với n ền công nghiệp sản xuất Gi ấy của các nước phát triển như Nhật, M ỹ, Ph ần Lan, Thụy Điển, Canada thì ngành công nghiệp Gi ấy của nước ta được coi là còn khá non tr ẻ.Tuy v ậy từ khi ra đời cho đ ến nay, ngành công nghiệp Gi ấy luôn đem lại m ột t ỷ tr ọng không nhỏ trong t ổng giá trị sản lượng công nghiệp và đã giữ một vị trí qu an trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tổng công ty Gi ấy Việt Nam chính là hạt nhân đóng vai trò then chốt trong thành công chung của ngành công nghiệp Gi ấy, bởi l ẽ đây là doanh nghiệp có qui mô lớn nhất toàn ngành bao g ồm các thành viên là các doanh nghiệp tr ọng yếu của ngành công nghiệp Gi ấy Việt Nam . Và như ta đã biết, trong các hoạt đ ộng của một doanh nghi ệp thì công tác xuất nh ập khẩu và đầu tư chính là những hoạt đ ộng cơ bản, quan trọng và rất phức tạp quyết đ ị nh đến sự t ồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong bối c ảnh hiện nay, khi chúng ta đã gia nhập sân chơi chung WTO cùng toàn thế giới, v ới những nét đặc thù như trên c ủa Tổng công ty Gi ấy thì lĩnh vực hoạt đ ộng xuất nh ập khẩu và đầu tư l ại càng d ễ phát sinh nhi ều trở ngại, khó khăn nên càng phải đư ợc chú trọng hơn . Qua một th ời gian nghiên c ứu và tìm hiểu về l ị ch sử hình thành , quá trình phát triển và các hoạt đ ộng của Tổng công ty Gi ấy Việt Nam, em nh ận thấy hoạt đ ộng xuất nhập khẩu và đầu tư t ại T ổng công ty có những mối quan h ệ tác động hữu cơ với nhau. Ho ạt động nhập khẩu không chỉ t ạo điều kiện thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở vật ch ất, kỹ thu ật cho hoạt đ ộng sản xuất c ủa Tổng công ty mà còn có vai trò tích cực thúc đẩy xuất kh ẩu vì nó tạo đầu vào và môi trường thuận lợi cho ho ạt động xuất kh ẩu. Còn hoạt đ ộng xuất kh ẩu l ại t ạo điều kiện quan trọng cho các ngành có liên quan như nhập khẩu và đầu tư được phát tri ển. Hoạt đ ộng đầu tư lại có vai trò nâng cao năng l ực sản xuất, t ạo điều kiện mở r ộng, phát tri ển quy mô,vị th ế của Tổng công ty. Chính vì những lý do trên nên em đã mạnh dạn chọn đề tài cho bài Khóa luận tốt nghi ệp là : “Hoạt đ ộng xuất nhập khẩu và đầu tư t ại T ổng công ty Gi ấy Việt Nam trong nh ững năm gần đây - Thực trạng và giải pháp”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY