Khóa luận- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT7 1.1. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh7 1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất7 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất:7 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất:8 1.1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm9 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm:9 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm:9 1.1.3. Mối quan hệ giữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .10 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm11 1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất12 1.2.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất12 1.2.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất13 1.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở21 1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp22 1.4.1. Đối tượng tính giá thành22 1.4.2 Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành22 1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm23 1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp.24 1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HOÀ - VĨNH PHÚC28 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc28 2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển .28 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức SXKD của công ty.29 2.1.3.Đặc điểm hoạt động quản lý của công ty.30 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.33 2.1.4.1. Chế độ kế toán:33 2.1.4.2. Đồng tiền hạch toán:33 2.1.4.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho34 2.1.4.4. Phương pháp kế toán tài sản cố định34 2.1.4.6. Các khoản phải thu:34 2.1.5 Hình thức ghi sổ kế toán và sổ sách kế toán Công ty áp dung35 2.1.6 Vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty36 2.2. Thực trạng công tác kế toán của công ty36 2.2.1. Đặc điểm , đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc38 2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất nhựa tại Công ty:38 2.2.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:39 2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:50 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:53 2.2.4. Kế toán tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất:57 2.2.5. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở tại Công ty58 2.2.6. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty59 2.2.6.1. Đối tượng tính giá thành tại Công ty:59 CHƯƠNG III : NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY61 3.1.Nhận xét61 3.1.1.Ưu điểm61 3.1.2.Khuyết điểm62 3.2.Kiến nghị63 3.2.1. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp64 3.2.2. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp64 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung65 3.2.4. Ý kiến hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán65 3.2.5. Ý kiến hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty66 KẾT LUẬN67 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: Bất kỳ một doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cũng phải có đầy đủ 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sự kết hợp 3 yếu tố này trong quá trình sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu con người. Việc tiêu hao một lượng nhất định về các yếu tố trên để sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ gọi là chi phí. Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hoá và một phần thu nhập thuần tuý của xã hội mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất không những bao gồm yếu tố lao động sống liên quan đến sử dụng lao động (tiền lương), lao động vật hoá (khấu hao TSCĐ, chi phí về NVL,…) mà còn bao gồm một số khoản mà thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra như các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ), các loại thuế không được hoàn trả (VAT, Thuế tài nguyên,…), lãi vay ngân hàng,… Các chi phí sản xuất của doanh nghiệp luôn được tính toán, đo lường bằng tiền và gắn với một thời gian xác định như: Năm, Quý, Tháng. Xét ở bình diện doanh nghiệp và loại trừ các quy định của luật thuế thu nhập, chi phí sản xuất luôn có tính cá biệt, nó phải bao gồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra để tồn tại và tiến hành các hoạt động sản xuất, bất kể đó là các chi phí cần thiết hay không cần thiết, khách quan hay chủ quan. Độ lớn của chi phí sản xuất là một đại lượng xác định phụ thuộc vào hai nhân tố sau: +Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã tiêu hao vào một thời kỳ nhất định. +Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố, cung cấp những thông tin để Giám đốc dự toán chi phí. 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: *Phân loại theo mục đích, công cụ của chi phí: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: Bao gồm các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, … sử dụng trực tiếp vào sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện công việc lao vụ. - Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí lương, phụ cấp phải trả và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp theo quy định. - Chi phí sản xuất chung: Chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất tại bộ phận sản xuất bao gồm: + Chi phí nhân viên phân xưởng + Chi phí vật liệu + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí khác bằng tiền Ý nghĩa: Cách phân loại này làm cơ sở để tập hợp chi phí cho từng hoạt động kinh doanh có liên quan, đồng thời tính toán phân bổ vào giá thành sản phẩm một cách hợp lý. *Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm, công cụ, lao vụ: - Chi phí khả biến (biến phí): Là các chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. - Chi phí bất biến (định phí): Là các chi phí mà tổng số không thay đổi khi có sự thay đổi về khối lượng hoạt động hoặc khối lượng sản phẩm lao vụ sản xuất trong kỳ. - Chi phí hỗn hợp: Là loại chi phí mà bản thân nó bao gồm cả yếu tố định phí và biến phí. Ý nghĩa: Cách phân loại này giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất cho mỗi đồng chi phí cố định bỏ ra. *Phân loai chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí: - Chi phí hạch toán trực tiếp: Là những chi phí phát sinh mà kế toán căn cứ vào chứng từ gốc để ghi trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí có liên quan. - Chi phí hạch toán gián tiếp: Là những chi phí phát sinh chứng từ gốc chỉ phản ánh theo địa điểm sử dụng mà không rõ mục đích sử dụng. Vì vậy muốn tập hợp chi phí cho từng mục đích cụ thể thì kế toán phải lựa chọn tiêu thức thích hợp để phân bổ. Như vậy, mỗi cách phân loại chi phí sản xuất đều có ý nghĩa riêng biệt trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo từng góc độ khác nhau, nhưng chúng đều xuất phát từ yêu cầu là làm cơ sở cho công tác quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm là các chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hay một đơn vị sản phẩm, một công việc lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp đã sản xuất và hoàn thành. 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: * Căn cứ vào cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: - Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và số lượng kế hoạch. - Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. - Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh, tập hợp được trong kỳ cũng như số lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY