Luận án Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa

Người Hoa là một thành phần trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử, chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa là yếu tố quan trọng góp phần làm cho người Hoa luôn gắn bó với cộng đồng các dân tộc và có những cống hiến quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam. Luận án "Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa" khảo sát về các nội dung, đặc điểm, tính chất cũng như những tác động nhiều mặt của chính sách ấy trong tiến trình phát triển của lịch sử, dưới thời các vương triều Việt Nam. 1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu 1.1. Về thực tiễn: Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi huy động tất cả các nguồn lực quốc gia, cả trong nước và ngoài nước. Người Hoa ở Việt Nam với bề dày và sự đa dạng về văn hóa, với các tiềm năng và thế mạnh về kinh tế luôn là một nguồn lực phát triển quan trọng. Người Hoa có khiếu về kinh doanh. Các quan hệ kinh tế của họ càng đáng lưu ý. Ngay từ thế kỷ thứ XVII, người Hoa ở Việt Nam đã có những quan hệ kinh tế với các trung tâm thương mại lớn ở các nước Nam đảo, cả Thái Lan, Nhật Bản và các đô thị lớn vùng duyên hải đông Nam Trung Quốc. Những quan hệ kinh tế đó vẫn tiếp tục dưới thời triều Nguyễn, cho dù lúc đó chính sách trọng nông ức thương và bế quan tỏa cảng chi phối nặng nề. Dưới thời thống trị của thực dân Pháp và miền Nam thuộc chính quyền Sài Gòn, quan hệ kinh tế giữa người Hoa ở Việt Nam và các tập đoàn kinh tế Hoa kiều trong khu vực Đông Nam Á đặc biệt khăng khít, nhất là trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển công nghiệp, hoạt động tín dụng ngân hàng Trong những năm qua, theo đường lối đổi mới của đất nước, các quan hệ kinh tế, tài chính giữa người Hoa ở Việt Nam với thân nhân của họ và với các tập đoàn kinh tế lớn ở Đài Loan, Singapore, Thái Lan và các nước khác chẳng những đã nối lại mà còn phát triển khá đa dạng, phong phú và nhiều tiềm năng về vốn , công nghệ hiện đại, thị trường và quan hệ hợp tác. Tiềm năng phát triển của người Hoa không chỉ trên lãnh vực kinh tế. Bề dày và sự đa dạng về văn hóa của họ cũng rất đáng lưu ý. Trong lịch sử Việt Nam, các tiềm năng thế mạnh đó của người Hoa đã được các vương triều Việt Nam từng bước phát huy và đã đạt được những thành quả nhất định. Trải qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ người Hoa ở Việt Nam đã sống, trăn trở, hành động vì một tương lai phồn vinh, tốt đẹp cho ngay chính vùng đất mà họ đang sống. Các hoạt động thương mại của họ góp phần hình thành các trung tâm kinh tế và những đô thị đầu tiên của Việt Nam. Người Hoa cũng đã có những cống hiến nhất định trong buổi đầu hình thành văn hóa Đại Việt. Những trước tác có giá trị nhiều mặt của các tác giả người Hoa xuất hiện ngày càng nhiều trong lịch sử Việt Nam; tất cả đều mang hơi thở và màu sắc cuộc sống của Việt Nam. Mặt khác, trong ký ức lịch sử của hàng hàng lớp lớp các thế hệ người Hoa ở Việt Nam luôn đầy ắp những kỷ niệm và biểu tượng tốt đẹp về tình đoàn kết, cùng chung vai sát cánh lao động và chiến đấu để xây dựng và bảo vệ cuộc sống yên bình. Trong thực tế, các vương triều Việt Nam trong lịch sử đã thực thi những nội dung chính sách đối với người Hoa mà giá trị kinh nghiệm của nó rất đáng lưu ý để tham khảo trong việc xây dựng và hoàn thiện đường lối chính sách đối với người Hoa hiện nay. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc tập hợp, động viên đồng bào người Hoa tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đó là kết quả từ việc phát huy tác dụng các chính sách đối với người Hoa mà chúng ta đã xây dựng nên trong quá trình đúc kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn công tác vận động người Hoa kể từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và hoạt động lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Công việc đúc kết lý luận, thực tiễn để xây dựng chính sách đối với người Hoa vẫn còn đang tiếp tục. Trong đó, việc xem xét, tham khảo những thành tựu, hạn chế trong chính sách của các vương triều Việt Nam là thật sự cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, để làm sao chúng ta phát huy được mọi tiềm năng thế mạnh của đồng bào người Hoa, hướng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1.2. Về mặt khoa học Nghiên cứu đề tài “Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa” nhằm góp phần tổng kết một bước có hệ thống nội dung, tính chất, đặc điểm cùng các tác động nhiều mặt trong chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa. Người Hoa bắt đầu di cư sang Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Sang thời Việt Nam tự chủ, trải qua các vương triều, thời nào Việt Nam cũng tiếp nhận nhiều người Hoa di cư sang vì nhiều lý do. Lớp trước, lớp sau, người đã ngụ cư lâu dài tiếp nối những người mới đến, dẫn đến số lượng người Hoa ngày càng đông và luôn biến thiên. Đây lại là một bộ phận dân cư có những đặc điểm riêng, đại diện cho trình độ văn hóa và kỹ thuật tiêu biểu của thời đại, lại xuất phát từ một nước Trung Hoa nằm liền kề Việt Nam, luôn là hình mẫu về văn hóa và thiết chế chính trị mà vương triều nào của Việt Nam cũng buộc phải nhận sắc phong để có vị trí chính thống Tất cả đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam thời nào cũng phải lưu ý đến và hệ quả là những nội dung chính sách đối với người Hoa hình thành và đi vào thực tiễn. Từng vương triều có nội dung chính sách đối với người Hoa thích ứng với những đặc điểm kinh tế xã hội của lịch sử đương thời. Nội dung chính sách ấy có sự khác biệt nhất định so với chính sách đối với các nhóm tộc người khác ở Việt Nam. Các vương triều tiếp nối nhau, chính sách đối với người Hoa của các vương triều cũng liên tục thực thi trong lịch sử với sự kế thừa. Như vậy, chính sách đối với người Hoa là một thực tế lịch sử, hiện diện như một phần trong chính sách đối nội của các vương triều Việt Nam nhưng lại có quan hệ rất biện chứng với đường lối đối ngoại của Việt Nam và bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; đồng thời phản ánh một phần những đặc điểm, tính chất của ý thức hệ phong kiến Việt Nam. Với những đặc điểm, tính chất như vậy, chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt Nam xứng đáng được nghiên cứu để bước đầu tổng kết một cách có hệ thống và khoa học, mở ra hướng nghiên cứu lâu dài, chuyên sâu về chính sách đối với người Hoa của chính quyền Việt Nam trong lịch sử từ khi lập quốc cho đến nay. Như trên đã nêu, chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt Nam vừa phản ánh ý thức hệ phong kiến Việt Nam, vừa có liên quan trực tiếp đến đường lối đối ngoại của Việt Nam mà trong đó, suốt chiều dài lịch sử (thậm chí cả trong thời kỳ hiện nay), nhân tố Trung Quốc luôn giữ vai trò chi phối quan trọng. Cho nên, nghiên cứu về nội dung chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt Nam sẽ góp phần tìm hiểu thêm về nội dung, đặc điểm, tính chất đường lối đối nội và đối ngoại của các vương triều Việt Nam, qua đó nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử cổ, trung đại Việt Nam. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là nội dung, đặc điểm, tính chất chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa, từ Ngô, Đinh Lê, Lý, Trần đến triều Nguyễn, trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa cả về mặt đối nội và đối ngoại của nội dung chính sách. Các nội dung này sẽ được nghiên cứu trình bày theo trình tự lịch sử của các vương triều, có phân tích, đối chiếu những điểm kế thừa, giống nhau hoặc khác nhau giữa các vương triều. Trong từng mặt của nội dung chính sách, luận án sẽ cố gắng rút ra được những vấn đề cốt yếu, có liên quan đến bối cảnh lịch sử đặc trưng của từng thời kỳ lịch sử. Đối tượng cần thiết phải đề cập là những nội dung liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến nội dung chính của luận án. Đó là lịch sử di cư của người Hoa vào Việt Nam và các vấn đề liên quan, đặc biệt là quá trình hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa diễn ra vào đầu thế kỷ XVII và thời gian sau đó. Đó là bối cảnh lịch sử cùng những đặc trưng nổi bật của thời đại chi phối trực tiếp hay gián tiếp đến chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa; trong bối cảnh đó có khi phải đi sâu giới thiệu, phân tích những diễn biến lịch sử không phải của Việt Nam mà của Trung Quốc hay của các quốc gia khác trong vùng vì nó có liên quan trực tiếp đến nội dung chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt Nam. Nói chung, đó là những nội dung thuộc các khoa học chuyên ngành có liên quan đến đề tài và nội dung nghiên cứu chính. Để làm rõ những nội dung nghiên cứu chính yếu, luận án sẽ dành dung lượng phù hợp để giới thiệu và làm rõ những khái niệm khoa học có liên quan trực tiếp đến đề tài. Nội dung các khái niệm này sẽ được giới thiệu bằng cách tập hợp những thành tựu nghiên cứu của các tác giả đi trước kết hợp với những nội dung nghiên cứu độc lập của luận án. Những khái niệm khoa học đáng quan tâm như “người Hoa”, “Minh Hương”, “Thanh Hà” sẽ đư ợc giới thiệu ở các chương mục thích ứng. Khái niệm “ người Hoa” đã được nhiều tác giả trong ngoài nước đề cập từ nhiều góc độ khác nhau. Trong công trình The Encyclopedia of the Chinese Overseas các tác giả đã đưa và khái niệm người Hoa ( Overseas Chinese hay Chinese Overseas) bao gồm những người có huyết thống Trung Hoa xuất phát từ Trung Hoa lục địa, từ Đài Loan, từ Hong Kong, ra nước ngoài vì lý do kinh tế, chính trị, bằng con đường du học, xuất khẩu lao động hiện đang sống ổn định ở nước ngoài nhưng không có quốc tịch Trung Quốc; có sự phân biệt giữa những người này với những người Hoa lai và với Hoa kiều. Riêng Li Tana, cũng trong công trình này có bài viết chuyên đề về người Hoa ở Việt Nam đã chú ý đến hai tên gọi “Chú Khách” (Uncle Guest) và người “Tàu” (Tau people). Li Tana cho rằng tên gọi người Tàu là gắn với loại ghe thuyền lớn mà đa số người Trung Hoa đã dùng nó đến Việt Nam để buôn bán, nhưng cũng gắn với tên gọi cướp biển Tàu Ô đã tung hoành nhiều năm trên vùng biển Đông; nói chung, nó chỉ những lớp người có thể mang đến cho người Việt Nam bản xứ cả cơ hội (làm ăn buôn bán) và tai họa thảm khốc của sự cướp bóc và tàn sát. Như vậy tên gọi "Người Tàu" chỉ liên hệ đến phương tiện đi lại của di dân hoặc là phương tiện hoạt động cướp bóc của bọn cướp biển, không chứa đựng đầy đủ đặc điểm, tính chất của người Hoa ở Việt Nam do vậy đây không phải là một khái niệm đáng lưu ý. Tác giả Châu Hải trong công trình “Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam” lưu ý rằng để vấn đề đỡ phức tạp, khái niệm người Hoa bao gồm “ Ta t cả những người di cư từ đất nước Trung Hoa đến các nước trong khu vực, và khái niệm đó thuộc phạm trù biến đổi chứ không phải là một phạm trù ổn định. Đó là khả năng chuyển từ khái niệm “Hoa kiều” đến khái niệm “ng ười Hoa” và đến một thời điểm lịch sử nào đó họ không còn là Hoa nữa. Và cùng với nó, những hình thức liên kết cộng đồng cũng biến đổi theo và mang ý nghĩa của một thực thể chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội ” Ý k iến này của tác giả Châu Hải rất đáng lưu ý trong phương pháp tiếp cận, nghiên cứu về người Hoa và chính sách đối với người Hoa ở Việt Nam. Tác giả Trần Khánh trong công trình nghiên cứu có tên “Người Hoa trong Xã hội Việt Nam” đã đưa ra nội dung khái niệm “Người Hoa “ rất đáng lưu ý: “ Người Hoa là những người gốc Hán hay bị Hán hóa, sống tương đối ổn định, thường xuyên tại các quốc gia Đông Nam Á, đã nhập tịch nước sở tại, còn giữ được những nét đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa và tự nhận mình là người Hoa. Họ là những cộng đồng dân nhập cư có nguồn gốc Trung Hoa ít hoặc chưa bị đồng hóa, là những nhóm tộc người đang trong quá trình liên kết hóa dân tộc, một bộ phận dân cư, dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á, đang từng bước điều chỉnh, hội nhập vào các thể chế kinh tế-xã hội, chính trị và văn hóa của từng quốc gia-dân tộc, khu vực và quốc tế ” [34, tr. 35]. Khái niệm người Hoa của tác giả Trần Khánh được luận án này tham khảo và vận dụng các nội dung phù hợp trong khái niệm, theo hướng nghiên cứu của đề tài. “Người Hoa” là khái niệm trung tâm của luận án. Nó khu biệt phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trong luận án, khái niệm người Hoa được dùng là để chỉ những người Hoa ở Việt Nam, phải gắn với bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam từ triều Nguyễn trở về trước chứ không phải là người Hoa hiện nay hay người Hoa chung chung của bất cứ thời đại nào, ở bất cứ quốc gia, khu vực nào trên thế giới. Do vậy, tham khảo và vận dụng các định nghĩa khái niệm người Hoa của các tác giả đi trước, luận án không đề ra nội dung khái niệm mới mà đi vào cơ cấu thành phần, đối tượng của nội dung khái niệm người Hoa chỉ ở Việt Nam, là đối tượng chính sách của các vương triều Việt Nam. Đó là: - Những người có gốc Hán (hoặc đã Hán hóa); đến từ Trung Quốc và từ các cộng đồng người Hoa hải ngoại hoặc sinh đẻ tại Việt Nam; sống ổn định và thường xuyên ở Việt Nam, đã được ghi tên vào sổ bộ nhân khẩu Việt Nam hay sổ bộ của các Bang, là thần dân hay chưa là thần dân của các vương triều Việt Nam nhưng có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định do chính quyền sở tại quy định; về cơ bản vẫn còn giữ văn hóa Trung Hoa và tự nhận mình là người Hoa. - Những người sống ở Việt Nam có tên là Minh Hương và những người có nguồn gốc Hoa trong các đơn vị hành chính, tổ chức có tên Minh Hương, Thanh Hà, Đại Minh khách phố của Việt Nam trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa cuối thế kỷ XIX. - Bao gồm cả những nhóm người Hoa vì nhiều lý do chạy sang Việt Nam hoạt động như những toán thổ phỉ ở vùng thượng du miền Bắc; cả những khách thương người Hoa do công việc làm ăn buôn bán phải thường xuyên trú ngụ dài ngày ở Việt Nam; và cả những người Hoa đi biển gặp nạn, phải lên bờ và sống dài ngày hay ngắn ngày, thậm chí ở lại, sống lâu dài ở Việt Nam. Việc xác định nội hàm của khái niệm người Hoa như vậy sẽ giúp cho luận án thuận tiện hơn trong triển khai đề tài. Như tên gọi của luận án, nội dung chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt nam từ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần đến triều Nguyễn là đối tượng nghiên cứu chính của luận án, thích ứng với khoảng thời gian từ sau Bắc thuộc đến năm 1884. Từ năm 1884 đến năm 1945, triều Nguyễn tuy có tồn tại nhưng thực chất quyền cai trị trong tay thực dân Pháp, chính sách đối với người Hoa lúc đó hoàn toàn do người Pháp xây dựng, phục vụ cho quyền lợi và các mưu đồ chính trị của người Pháp. Do vậy, luận án không đề cập đến. 3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Việc nghiên cứu về người Hoa trên thế giới được nhiều nơi tiến hành khá qui mô. Cả ở Trung Quốc và Đài Loan, hàng loạt công trình nhiên cứu đã được tiến hành trên các phương diện: lịch sử di cư, các tiềm năng phát triển, các tổ chức xã hội với các khuynh hướng chính trị, quá trình và viễn cảnh hội nhập bản địa.Các nước Âu, Mỹ cũng rất quan tâm nghiên cứu về người Hoa. Gần đây trên mạng internet, tổ chức "Overseas Chinese Study" đã lập ra được một thư mục chuyên về người Hoa trên thế giới với 437 tên đầu sách, công trình khoa học và tài liệu liên quan đã được xuất bản, nghiên cứu về tất cả các mặt đời sống của người Hoa ở hầu hết các nước trên hành tinh. Điều đó cho thấy việc nghiên cứu về người Hoa được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia, số lượng công trình xuất bản đã có nhiều. Việc nghiên cứu về người Hoa sống ở các nước Đông Nam Á cũng được quan tâm với nhiều công trình quan trọng đã được xuất bản. Tổ chức Asian Study đã tập hợp được một thư mục trên 200 tài liệu chọn lọc nghiên cứu về người Hoa ở Đông Nam Á, trong đó có người Hoa ở Việt Nam, Lào, Campuchia, có tên cả những công trình nghiên cứu về người Hoa của các nhà khoa học Việt Nam. Trong số này có hai công trình tiêu biểu nghiên cứu về người Hoa ở Đông Nam Á rất đáng quan tâm là The Chinese in the Southeast Asia của Victor Purcell, xuất bản từ những năm 60 của thế kỷ trước và The Encyclopedia of the Chinese Overseas, do Lynn Pan chủ biên, xuất bản gần đây ở Singapore. Trong hai công trình này, các cộng đồng người Hoa ở các nước Đông Nam Á đã được khảo sát trên nhiều mặt với nhiều số liệu thống kê và những tư liệu lịch sử liên quan. Phần nghiên cứu về người Hoa ở Việt Nam cũng được thể hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nước ngoài của hai công trình này khi viết về người Hoa ở Việt Nam, do nhiều lý do khác nhau, một phần do xuất Phát từ mục đích nghiên cứu riêng đã có những nhận định đánh giá thiếu chính xác khách quan, nhiều chỗ nhầm lẫn về tư liệu. Số lượng các tác giả và công trình nghiên cứu chuyên về người Hoa ở Việt Nam có khá nhiều. Trong thời Pháp thuộc, đáng lưu ý là Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ của Đào Trinh Nhất, xuất bản năm 1924, bằng tiếng Việt; La Formation et L' Evolution du Village de Minh-Hương (Faifo), xuất bản năm 1941, bằng tiếng Pháp của ông Nguyễn Thiện Lâu, chuyên khảo về quá trình hình thành làng Minh Hương ở Hội An và bài viết của Emile Gaspardon về Mạc Cửu và đất Hà Tiên (Un Chinois de mers du sud le fondateur de Ha-tiên), xuất hiện trên Journal Asiatique năm 1952. Các chuyên khảo này đã giúp ích khá nhiều cho các nhà nghiên cứu đi sau tiếp tục xem xét về một số vấn đề cụ thể liên quan đến người Hoa ở Việt Nam. Từ sau năm 1954, ở miền Nam Việt Nam có một số công trình chuyên khảo về người Hoa ở Việt Nam, trong đó đáng lưu ý là công trình Vietnam: The First Five years của Father Raymond J. De Jaegher, xuất bản năm 1959, trong đó có phần The Chinese in Vietnam, khảo sát khá tỉ mỉ về tình hình các mặt của người Hoa ở miền Nam Việt Nam. Có thể xem đây là phần nghiên cứu bổ trợ từ phía Hoa Kỳ cho việc định hướng chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm. Do đặc điểm đó, giá trị khoa học của công trình này bị lấn áp hầu hết bởi ý đồ chính trị. Sau đó, lần lượt xuất hiện nhiều bài viết và một số công trình nghiên cứu về người Hoa ở Việt Nam đáng lưu ý như luận án Tiến sĩ Đại học Sorbon của Tsai Maw Kuey (một người Hoa Chợ Lớn du học ở Pháp), các luận văn Cao học Quốc Gia Hành chính Sài Gòn, các bài viết của giáo sư Chen Ching Ho (Trần Kinh Hòa) và các học giả Sài Gòn đăng trên các tạp chí Đại Học, Quê Hương, Việt Nam Khảo Cổ Tập san, Văn Hóa Nguyệt san Khuynh h ướng và phương pháp nghiên cứu của các tác giả trên còn có nhiều vấn đề phải tiếp tục thảo luận thêm, nhưng các công trình nghiên cứu lớn nhỏ đó góp phần nhất định vào nguồn tư liệu và các quan điểm nhìn nhận vấn đề cho các nhà nghiên cứu đi sau. Trong các công trình nghiên cứu của thời kỳ này cần đặc biệt lưu ý đến giá trị khoa học trong các bài viết của Trần Kinh Hòa (Chen Ching Ho) về các điểm tụ cư của người Hoa có từ thời Đàng Trong như làng Minh Hương, phố Thanh Hà ở Thuận Hóa (Huế), làng Minh Hương ở Hội An, đất Hà Tiên và họ Mạc khảo sát về nhiều vấn đề quan trọng trong lịch sử di cư của người Hoa cũng như quá trình hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Sau năm 1975, ở Việt Nam đã diễn ra những biến động chính trị, xã hội quan trọng, một số sự kiện đó có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Một số công trình nghiên cứu quan trọng đã nhanh chóng đáp ứng việc quan tâm tìm hiểu về người Hoa ở Việt Nam về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội liên quan. Khi Việt nam bước vào thời kỳ Đổi mới, vấn đề người Hoa càng được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Nhiều cuộc hội thảo quốc gia và những công trình cấp Nhà nước đã được tiến hành, đặt nền tảng cho việc nghiên cứu về người Hoa một cách hệ thống và toàn diện. Đáng lưu ý là đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (KX. 04. 12) về “Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam” (do Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì từ năm 1991-1995).Trong đó, các luận cứ khoa học quan trọng cho việc hình thành chính sách đối với người Hoa đã được xây dựng một cách hệ thống với cơ sở lý luận và thực tiễn phong phú. Ngoài ra, phải kể đến những báo cáo khoa học và các công trình nghiên cứu của Châu Hải [21][22][23][24], Trần Khánh [32][33][34] xuất bản gần đây chuyên khảo về người Hoa ở Việt Nam. Nếu như việc nghiên cứu về người Hoa nói chung đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm và đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về nhiều mặt đối với người Hoa đã được công bố thì số lượng tác giả và công trình nghiên cứu chuyên về chính sách đối với người Hoa của các vương triều Việt Nam lại rất hiếm. Năm 1974, trên tập san Việt Nam Khảo cổ xuất bản ở Sài Gòn, một nhà nghiên cứu ngoại quốc là Furiwara Riichio đã có bài viết "Chính sách đối với dân Trung Hoa di cư của các triều đại Việt Nam" [19]. Trong khuôn khổ một bài viết ngắn, đề tài lại quá rộng, cho nên tác giả chỉ có thể trình bày một cách rất vắn tắt những nhận định của ông về một số khía cạnh trong nội dung chính sách của các vương triều Việt Nam đối với di dân Trung Hoa. Ưu điểm của bài viết này là những nhận xét của tác giả đã tỏ ra khá xác đáng. Hạn chế ở đây là thiếu tư liệu chứng minh, sơ lược về nội dung và một đôi chỗ ý kiến của tác giả có phần chủ quan, thậm chí sai lệch. Dù sao thì đây có lẽ cũng là công trình nghiên cứu đầu tiên về đề tài này. Sau này, năm 1997, tác giả Châu Hải, trong tập tài liệu "Những vấn đề lịch sử và văn chương triều Nguyễn" do Nhà Xuất bản Giáo dục ấn hành đã công bố bài viết "Triều Nguyễn với các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam thế kỷ XIX" [23]. Trong khoảng 10 trang sách, tác giả đã trình bày một cách có hệ thống nội dung chính sách của riêng triều Nguyễn đối với người Hoa trên các mặt nhập cảnh, cư trú, chuyển quốc tịch, vấn đề thuế khóa, an ninh trật tự và về vấn đề xã hội. Bài viết là một bức phác thảo quan trọng để các công trình nghiên cứu sau này có điều kiện bổ sung chi tiết và hoàn chỉnh hơn về nội dung. Cũng cần nói thêm là cùng viết về chính sách của triều Nguyễn đối với người Hoa, trước đó, năm 1981, tác giả Trương Thị Yến đã có một bài viết chuyên đề "Nhà Nguyễn với các thương nhân người Hoa" [117]. Do chỉ tập trung vào một khía cạnh hẹp là chính sách đối với thương nhân người Hoa nên tác giả có điều kiện đi sâu, tập hợp được nhiều tư liệu, trình bày được nhiều nội dung quan trọng trong nội dung chính sách. Tuy nhiên, thời điểm mà tác giả công bố bài viết này là lúc quan hệ Việt Trung đang hồi rất căng thẳng, đầy phức tạp. Không khí chính trị này đã có ảnh hưởng nhất định đối với các nhận định của tác giả thể hiện trong bài viết. Cũng có thể tìm thấy trong các công trình nghiên cứu về người Hoa nói chung những ý kiến ở đoạn này, đoạn kia của tác giả này tác giả khác các nhận xét, bình luận về một số khía cạnh trong chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa. Nhược điểm chung của các ý kiến đó là chung chung, thiếu chứng minh, phổ biến nhất là sơ lược, thiếu hệ thống và chủ quan. Tóm lại, chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa vẫn đang là một đề tài cần được tổ chức nghiên cứu một cách có hệ thống. 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. Như trên đã trình bày, lịch sử nghiên cứu về chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa mới chỉ bước đầu, số lượng tác phẩm và công trình chuyên khảo chưa nhiều. Do đó nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu chuyên cho đề tài này cũng khá hiếm. Đây là khó khăn lớn của tác giả luận án. Luận án đã tập hợp tư liệu từ các bộ chính sử Việt Nam, nhất là các bộ sử lớn của triều Nguyễn, tìm trong đó những chi tiết lịch sử liên quan đến chính sách đối với người Hoa, tổng hợp và khái quát thành các nội dung liên quan. Các bộ sử lớn của Việt Nam như : Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Đại Việt Thông Sử.đã được khai thác tối đa, có đối chiếu, so sánh với nhau và với các tài liệu đương thời để tập hợp tư liệu. Tất cả những chi tiết lịch sử liên quan đến người Hoa và chính sách đối với người Hoa thời kỳ đầu tự chủ về nhập cảnh, cư trú, về quá trình thành lập và phát triển trang Vân Đồn, về tiếp xúc và giao lưu về văn hóa, kinh tế.trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều được luận án trân trọng tuyển chọn, sử dụng có đối chiếu với các tài liệu cùng vấn đề và cùng thời kỳ lịch sử trong các bộ Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thì Sĩ, Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục sau này của triều Nguyễn. Các ghi chép của Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục, của Thích Đại Sán trong Hải Ngoại Ký Sự, của Quốc Sử Quán triều Nguyễn trong Đại Nam Thực Lục phần Tiền Biên. đã giúp ích rất nhiều về tư liệu cho phần nghiên cứu về chính sách của Đàng Trong đối với người Hoa. Tương tự, đó cũng là nguồn tư liệu quan trọng trong mục nghiên cứu về chính sách của chính quyền Lê-Trịnh đối với Đàng Ngoài, chính sách của Bắc triều họ Mạc và chính quyền Tây Sơn đối với người Hoa. Giá trị tư liệu từ các bộ sử lớn do Quốc Sử Quán và cơ quan Nội Các triều Nguyễn biên soạn như Đại Nam Thực Lục, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Minh Mạng Chính Yếu, Đại Nam Nhất Thống Chí, từ các tác phẩm khảo cứu của Trịnh Hoài Đức, Phan Huy Chú, Giá Sơn Kiều Oánh Mậu.là nguồn tài liệu chính của luận án trong chương viết về chính sách của triều Nguyễn đối với người Hoa. Những công trình nghiên cứu và các tài liệu viết chuyên đề về người Hoa ở Việt Nam, người Hoa ở Đông Nam Á xuất bản trong, ngoài nước đã được xem xét khai thác một cách thích hợp để phục vụ cho việc viết luận án, nhất là các phần về lịch sử di cư, sự hình thành các cộng đồng người Hoa ở Việt Nam có liên quan đến sự hình thành các nội dung chính sách đối với người Hoa. Trong đó, đáng kể nhất là những nội dung và tư liệu tiếp thu từ những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước như Huỳnh Lứa ("Vài nét về di dân người Hoa ở xứ Đàng Trong.", "Công cuộc khai phá trấn Hà Tiên vào những thập kỷ cuối thế kỷ XVII."), Phan Xuân Biên ("Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam"), Mạc Đường ("Người Hoa ở đồng bằng sông Cửu Long", "Đồng bào Hoa ở miền nam Việt Nam", "Xã hội người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975".), Phan An ("Người Hoa trong hoạt động kinh tế của miền Nam Việt Nam trước năm 1975", "Người Hoa trong hoạt động kinh tế đối ngoại của thành phố Hồ Chí Minh".), Châu Hải ("Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam", "Diễn biến địa lý và lịch sử trong quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt-Hoa".), Trần Khánh ("Vai trò người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á", Người Hoa trong xã hội Việt Nam".) và các tác giả ngoài nước như Victor Purcell, Chen Ching Ho, Furiwara Richiio, Li Tana.trong các công trình nghiên cứu liên quan đã nêu ở mục trên. Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận trong phương pháp nghiên cứu của luận án. Trong đó, những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, lý luận của chủ nghĩa khoa học xã hội về nhà nước. được luận án vận dụng để tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề về chính sách đối với người Hoa của các vương triều trong từng thời kỳ. Luận án vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nội dung đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay về việc giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc trong việc nhận thức và định hướng nghiên cứu của luận án. Phương pháp nghiên cứu chính của luận án là phương pháp lịch sử và phương pháp lô gích, trong từng chương mục nhất định mà nổi lên phương pháp lịch sử hay lô gích hoặc có sự kết hợp cả hai phương pháp trong từng nội dung nghiên cứu. Luận án có sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành, sử dụng các thành tựu nghiên cứu của các khoa học như dân tộc học, xã hội học, kinh tế học.và cả khoa học về nhà nước và pháp quyền để tổ chức nghiên cứu, thống kê, xử lý, hệ thống và phân tích tổng hợp tài liệu, xây dựng cấu trúc nội dung, bố trí chương mục phù hợp. Luận án cũng sử dụng các phương pháp so sánh đồng đại, lịch đại để xử lý các tài liệu, từ đó rút ra được những nội dung khoa học liên quan đến đề tài. 5. Những đóng góp của luận án. Nghiên cứu tương đối đầy đủ và có hệ thống về chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa, luận án đã có những đóng góp nhất định về mặt khoa học lịch sử. Một số vấn đề nghiên cứu liên quan đến người Hoa trước nay còn có ý kiến khác nhau nay đã phần nào được luận án đi sâu lý giải. Đó là các vấn đề về người Minh Hương, về tổ chức Minh Hương xã, về tổ chức bang người Hoa, về chính sách thuế của triều Nguyễn đối với người Hoa, về các nhân tố tạo nên sự thành công trong chính sách đối với người Hoa của Đàng Trong.Đặc biệt luận án đã dành số trang cần thiết để chứng minh rằng sự kiện quân đội Tây Sơn tàn sát một lúc hơn một vạn người Hoa ở Gia Định chỉ là sự vu cáo, nói thêm của Quốc Sử Quán triều Nguyễn. Luận án đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khoa học tự đề ra của mình là góp phần tổng kết một bước về chính sách đối với người Hoa trong phạm vi ý thức hệ phong kiến của chính quyền Việt Nam trong lịch sử. Từ đó, khoa học lịch sử có thêm điều kiện để có thể nhận thức đầy đủ thêm về chính sách đối nội của các vương triều Việt Nam, trong đó có chính sách đối với người Hoa. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần lý giải và cung cấp cơ sở khoa học, với các bài học kinh nghiệm lịch sử cần thiết để tham khảo trong việc định ra chính sách phù hợp đối với người Hoa, tạo điều kiện để họ phát huy các tiềm năng và thế mạnh, đoàn kết gắn bó với cộng đồng, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY