Luận án Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kinh tế Nhà nước Việt Nam

<p> Tính cấp thiết của đề tài luận án Tính cấp thiết của đề tài luận án Kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam đ-ợc thành lập theo Nghị định 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, là cơ quan chuyên môn giúpThủ t-ớng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các tài liệu và số liệu của các cơ quan nhà n-ớc, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà n-ớc và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức x? hộisử dụng kinh phí do NSNN cấp. Đây là cơ quan mới thành lập, ch-a có tiền lệ ở Việt Nam cả về mặt tổ chức cũng nh- cơ chế hoạt động. Đến nay qua hơn 10 năm hoạt động Kiểm toán Nhà n-ớc đ? khẳng định đ-ợc vai trò và vị trí nh- là một công cụ không thể thiếu đ-ợc trong hệ thống kiểm tra kiểm soát của nhà n-ớc. Về mặt tổ chức, đ? xây dựng và đ-a vào vận hành một hệ thống bộ máy tập trung thống nhất bao gồm các bộ phận tham m-u giúp việc và 7 KTNN chuyên ngành ở Trung -ơng và 5 KTNN khu vực. Thực hiện ph-ơng châm vừa xây dựng tổchức vừa triển khai hoạt động, từ khi đi vào hoạt động đến nay KTNN đ? tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm toán, kết quả KTNN đ? kiến nghị tăng thu, tiếtkiệm chi và đ-a vào quản lý qua NSNN hơn 20.000 tỷ đồng. Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là qua kiểm toán đ? giúp cho các đơn vị đ-ợc kiểm toán thấy đ-ợc những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý tài chính, trong việc thực hiện chế độ kế toán của nhà n-ớc, qua đó để có biện pháp khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý, ngăn ngừa gian lận, tham ô, tham nhũng, l?ng phí các nguồn lực tài chính quốc gia; đồng thời KTNN b-ớc đầu cũng đ? cung cấp cho Chính phủ, Quốc hội những thông tin, dữ liệu tin cậy làm cơ sở cho việc phân bổ NSNN, quyết toán NSNN, hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp nhằm tăng c-ờng quản lý vĩ mô nền kinh tế. Từ khi thành lập đến nay vị trí của KTNN đ? từng b-ớc đ-ợc nâng cao; chức năng của KTNN từng b-ớc đ-ợc mở rộng; trách nhiệm của KTNN tr-ớc Đảng, Nhà n-ớc và Nhân dân ngày càng lớn hơn; nhữngquy định về vị trí, chức 7 năng của KTNN trong những năm vừa qua là phù hợp với tiến trình ra đời và phát triển của KTNN và ngày càng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế về cơ quan KTNN của mỗi quốc gia. Trên thế giới, tổ chức quốc tế các cơ quan KTTC (INTOSAI) đ-ợc thành lập từ năm 1953 đến nay bao gồm 178 n-ớc thành viên; ở Châu á, tổ chức các cơ quan kiểm toán Châu á (ASOSAI) cũng đ? đ-ợc thành lập vào năm 1978 cho đến nay đ? có gần 35 n-ớc thành viên, KTNN Việt Nam là thành viên chính thức của INTOSAI từ tháng 4/1996 và là thành viên của ASOSAI từ tháng 1/1997. ởmỗi n-ớc mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan KTNN có những điểm khác nhau tuỳ thuộc vào đặcđiểm của mỗi n-ớc; tuy nhiên trên thế giới là vị trí pháp lý cơ quan KTNN th-ờng độc lập với cơ quan hành pháp – cơ quan quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế Nhà n-ớc, đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất giúp cho các cơ quan KTNN hoạt động hiệu quả, phù hợp với tuyên bố Lima của tổ chức INTOSAI về các chỉ dẫn kiểm toán. Bên cạnh một số thành tựu đ? đạt đ-ợc trong tổ chứcvà hoạt động của KTNN vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập làm ảnh h-ởng đến chất l-ợng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán; những bấtcập về phân công, phân cấp trong quản lý và tổ chức hoạt động kiểm toán, trongtổ chức đoàn kiểm toán, trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, ch-a phát huy đ-ợc vai trò quan trọng của KTNN trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát của Nhà n-ớc. Sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận và những bất cập khác đ? làm cho kết quả hoạt động đạt đ-ợc ch-a cao so với yêu cầu đặt ra. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI đ? thông qua Luật KTNN ngày 14/6/2005, Chủ tịch n-ớc ký lệnh công bố ngày 24/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006 quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN. Đây là văn bản pháp lý cao nhấtquy định về KTNN, đánh dấu b-ớc phát triển mới về chất của hệ thống các công cụ kiểm tra, kiểm soát ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Để xây dựng KTNN thực sự trở thành một công cụ mạnh của nhà n-ớc trong giai đoạn mới, đòi hỏi phảicó sự nghiên cứu và vận dụng lý luận về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt độngcủa các cơ quan KTNN, kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan KTNN trên thếgiới vào điều kiện cụ thể phù hợp với pháp luật về KTNN ở Việt Nam. Tổng quan Tổng quan về vấn đề nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu Là một mô hình tổ chức và hoạt động mới ở Việt nam nên vấn đề nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn ở các n-ớc để vận dụng những kinh nhiệm quý báu vào Việt Nam là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của KTNN việt Nam. Hoạt động nghiên cứu khoa học của KTNN Việt Nam chính thức đ-ợc triển khai từ năm 1995 và đ-ợc công nhận là một đầumối kế hoạch khoa học công nghệ từ năm 1996 theo quyết định của Bộ tr-ởngBộ khoa học công nghệ và môi tr-ờng. Kể từ đó đến nay đ? có rất nhiều đề tàinghiên cứu khoa học từ cấp nhà n-ớc, cấp Bộ, cấp cơ sở để triển khai nghiên cứu về bản chất, chức năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý của KTNN; nghiên cứu về các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, các ph-ơng pháp kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ. đáp ứng kịp thời hoạt động của KTNN trong từng thời kỳ. Đ-ợc sự trợ giúp từ Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) giúp đỡ KTNN triển khai nghiên cứu về việc xây dựng luật pháp và trợ giúp trong việc tăng c-ờng năng lực, đào tạocán bộ với hai giai đoạn đ? góp phần to lớn cho việc triển khai nghiên cứu khoahọc trên nhiều lĩnh vực. Tiếp đó là sự trợ giúp rất lớn của Kiểm toán nhà n-ớc Liên Bang Đức với dự án GTZ từ nhiều năm nay đ? cho ra đời nhiều tài liệu quan trọng nh- "Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Nhà n-ớc Liên Bang Đức" năm 2001; “Những cơ sở của công tác kiểm tra tài chính Nhà n-ớc” - Hà Nội , năm1996; “ Chức năng, nhiệm vụ và địa vị của cơ quan kiểm toán trong cơ cấu Nhà n-ớc”- Hà Nội , tháng 03.2003; “ So sánh quốc tế địa vị pháp lý và các chức năng của cơquan kiểm toán tối cao” - Hà Nội , năm 2003; Hội thảo quốc tế của dự án GTZ /KTNN Việt Nam "So sánh địa vị pháp lý, nhiệm vụ và chức năng của cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới" (đặc biệt l-u ý đến KTLB Đức) Hà Nội 6-2004 cùng các bản dịch tài liệu n-ớc ngoài khác. Luật KTNN ra đời là b-ớc đột phá tạo ra thế và lực cho KTNN trong tình hình mới phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện quan trọng về sự độc lập trên nhiều mặt hoạt động góp phần đ-a KTNN Việt Nam thực sự trở thành một công cụ mạnh trong bộ máy kiểm tra, kiểm soát của Nhà n-ớc, tạo ra thế và lực mới trên mặt trận chống tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, ch-a có một luận án Tiến sĩ hoặc đề tài khoa học nào nghiên cứusâu và toàn diện về mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam. Có thể kể một số đề tài, công trình khoa học của KTNN đ? đề cập đến vấn đề của luận án này đang nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. “ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà n-ớc” – Hà Nội, năm 2002 do Tiến sĩ Đinh Trọng Hanh – quyền Giám đốc Trung tâm khoa học và bồi d-ỡng cán bộ củaKTNN làm chủ nhiệm. Đây là đề tài khoa học cấp bộ đề cập đến nhiều vấn đề lý luận về phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán. Đề tài đ-a ra đ-ợc nhiều khái niệm và giải quyết đ-ợc các mối quan hệ trong việc phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý mang tính hành chínhvà tổ chức thực hiện kiểm toán. Đề tài cũng đánh giá một cách t-ơng đối toàn diện về thực trạng phân công, phân cấp trong trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán của KTNN, trên cơ sở đó đề tài đ-a ra ph-ơng h-ớng và giải pháp hoàn thiện, những nguyên tắc chỉ đạo phân công phân cấp. Đây là một tài liệu tham khảo rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu của luận án này. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến l-ợc phát triển Kiểm toán Nhà n-ớc giai đoạn 2001 – 2010” – Hà Nội, tháng 9 năm 2004 do ông Đỗ Bình D-ơng, Tổng KTNN làm chủ nhiệm và GS.TS V-ơng Đình Huệ, Phó tổng KTNN, phó GS.TS Nguyễn Đình Hựu, Giám đốc Trung tâm khoa học và bồi d-ỡng cán bộ làm phó chủ nhiệm cùng các thành viên là ng-ời giữ trọng trách quan trọng trong thành phần l?nh đạo của KTNN tham gia. Đề tài nghiên cứu sâu về cải cách hành chính nhà n-ớc và đ-a ra quan điểm, cách nhìn về vị trí của KTNN trong tiến trình cải cách hành chính của Nhà n-ớc. Đồng thời đ-a ra các quan điểm, ph-ơng h-ớng phát triển KTNN đến năm 2010. Tuy nhiên do đề tài đ-ợc hoàn thành tr-ớc khi luật KTNN đ-ợc ban hành, công cuộc cải cách hành chính có nhiều thay đổi đ? xuất hiện các tình huống mới; mặt khác, đề tài chỉ đ-a ra ph-ơng h-ớng phát triển đếnnăm 2010. Do vậy, đến nay đ? có nhiều điểm không phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN. Tuy nhiên đây là một tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình nghiên cứu luận án này, có nhiều đóng góp quan trọng về mặt khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lGnh đạo trong bộ máy Nhà n-ớc và các đơn vị kinh tế Nhà n-ớc"Hà Nội năm 2004 do GS.TS V-ơng Đình Huệ- Phó Tổng KTNN làm chủ nhiệm. Đề tàiđ-a ra các luận cứ khoa học, các cơ sở pháp lý và đòi hỏi của thực tếvề việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lGnh đạo trong bộ máy Nhà n-ớc và các đơn vị kinh tế Nhà n-ớc.Đây thực chất là một chức năng, nhiệm vụ quan trọng đ? đ-ợc thực hiện theo mô hình kiểm toán nhà n-ớc Trung Quốc, do vấn đề tham nhũng tại Trung Quốc rất trầm trọng làm thất thoát và l?ng phí rất lớn các nguồn lực quốc gia. Việt Nam do có nhiều điều kiện và tình huống t-ơng đồng với Trung Quốc nên việc nghiên cứu và tiến tới áp dụng hình thức kiểm toán này là rất khả thi. Đề tài cũng đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trách nhiệm kinh tế đối với các cán bộ l?nh đạo trong bộ máy nhà n-ớc và các đơn vị kinh tế tại Việt Nam và đ-a ra các giải pháp, kiến nghị để xác lập các điều kiện cần thiết về mặt pháp lý, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán phù hợp với loại hình này nhằm sớm áp dụng tại Việt Nam. Đây là những đóng góp to lớn của đề tài này nhằm hoàn thiện hơn các chức năng của KTNN,tuy nhiên đề tài chỉ đề cập đến một khía cạnh về chức năng và loại hình kiểm toán của KTNN, do đó, đây là nguồn tài liệu quý đề nghiên cứu luận án nàyđ-ợc toàn diện hơn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định phạm vi hoạt động của KTNN và sự khác nhaugiữa hoạt động KTNN với Thanh tra Nhà n-ớc và Thanh tra tài chính" Hà Nội 2001 do TS Nguyễn Đình Hựu- Giám đốc trung tâm khoa học và bồi d-ỡng cán bộ làm chủ nhiệm. Đây là đề tài đề cập t-ơng đối vĩ mô đến bản chất, vị trí của các cơ quan trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát trên cùng lĩnh vực tài chính công đó là: thanh tra nhà n-ớc, thanh tra tài chính, KTNN và đề cập đến phạm vi, chức năng của từng loại cơ quan. Mục đích là loại bỏ khả năng chồng chéo vềphạm vi và tạo ra các khoảng trống trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát. Đềtài cũng tập trung phân tích thực trạng của việc chồng chéo về phạm vi và chức năng kiểm tra của các cơ quan hiện nay gây phiền hà, tốn kém cho các doanh nghiệp đồng thời tạo kẽ hở trong quản lý. Đóng góp lớn về mặt khoa học và thựctiễn của đề tài là đ? có đ-ợc định h-ớng chung về sự hình thành một hệ thốngkiểm tra tài chính công thống nhất và đ-a ra đ-ợc đề xuất về phạm vi cho từng loại hình cơ quan kiểm tra; kiến nghị cần phải xây dựng hệ thống kiểm tra tài chính công nhà n-ớc thống nhất và hiệu quả. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà n-ớc" Hà Nội 1996 do PTS V-ơng Hữu Nhơn- Tổng KTNN đầu tiên của KTNN làm chủ nhiệm. Đây là đề tàicũng đề cập đến mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan kiểm toán Nhà n-ớc. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu trong bối cảnh KTNN mới ra đời, nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn ch-a sáng tỏ, các tài liệu tham khảo của n-ớc ngoài ch-a nhiều. Do đó mô hình kiểm toán của Việt Nam khi đó chủ yếu dựa trêntài liệu học tập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do điều kiện của mỗi n-ớc có nhữngđiểm khác nhau, do đó việc dập khuôn mô hình tổ chức là điều không khoa học. Mặc dù đề tài đ? đ-a ra đ-ợc một số kiến nghị mang tính định h-ớng và khắc phục các v-ớng mắc tạm thời, nh-ng thực tế hiện nay khi luật kiểm toán nhàn-ớc đ-ợc ban hành cho thấy điều kiện hiện nay của KTNN đòi hỏi phải có những ph-ơng h-ớng và giải pháp phát triển phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về mọi mặt hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam đ? trở thành thành viên chính thức của WTO. cách thức tiếp cận cũng nh- nội dung và ph-ơng pháp nghiên cứu của đề tài này khác với công trình khoa học do tác giả đang nghiên cứu, tuy nhiên đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ này là nguồn t- liệu tham khảo làm cơ sở để luận án nàycó đ-ợc nhiều ý t-ởng khoa học quan trọng để hoàn thành công trình khoa học này. 12 Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà n-ớc " Định h-ớng chiến l-ợc và những giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất n-ớc"Hà Nội năm 2006, do GS,TS V-ơng Đình Huệ – Tổng KTNN làm Chủ nhiệm. Đây là một đề tài lớn nghiên cứu về hệ thống các cơ quan kiểm toán ở n-ớc ta gồmKTNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ. Đề tài đề cập đến sự cần thiết khách quan về sự ra đời, thực trạng phát triển của hệ thống các cơ quan kiểm toánvà định h-ớng phát triển của hệ thống kiểm toán trong thời kỳ công nghiệp hoá vàhiện đại hoá đất n-ớc. Ngoài ra, còn nhiều đề tài khoa học của KTNN đề cậpđến nhiều khía cạnh khác nhau về tất cả các mặt về tổ chức cũng nh- hoạt động của KTNN; nhiều tài liệu của các dự án mà KTNN hợp tác đ? cung cấp rất nhiều nguồn tài liệu để tác giả có thể tham khảo và hình thành nên những ý t-ởng mới, đ-a ra ph-ơng h-ớng, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN trong t-ơng lai. Mục tiêu của luận án Mục tiêu của luận án Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về mô hình tổ chức đại diện cho các xu h-ớng trên thế giới về địa vị pháp lý, cơ chế hoạt động và cách thức tổ chức các cuộc kiểm toán để tìm ra những điểm chung cho KTNN Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Luận án cũng đánh giá tổng quát về quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam, những thành tựu đ? đạtđ-ợc và những mặt tồn tại cần phải khắc phục về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt nam. Mặc dù hiện nay Luật kiểm toán Nhà n-ớc đ? giải quyết đ-ợc cơ bản những v-ớng mắc, khó khăn tr-ớc đây về địa vị pháp lý và cơ chế hoạt động của KTNN, nh-ng để triển khai thực hiện Luật KTNN một cách có hiệu quả còn nhiều vấn đề cần phải tổng kết và đánh giá để phát huy những mặt tích cực, hạn chế các mặt còn tồn tại để KTNN hoạt động hiệu quả hơn. Trên cơ sở hệ thống lý luận và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và kinh nghiệm từ n-ớc ngoài, luận án đ-a ra ph-ơng h-ớng và các giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam trong điều kiện đ? có Luật KTNN và hiện nay Việt Nam đang hội nhập một cách toàn diện và sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu 1./ Luận án đi sâu nghiên cứu những lý luận và thựctiễn về: Mô hình tổ chức của các cơ quan KTNN, cụ thể là hình thức và cơ cấu tổ chức của nó. Một số vấn đề về cơ chế hoạt động của KTNN bao gồm các hình thức và nội dung trong hoạt động quản lý kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán 2./ Nghiên cứu thực trạng và đánh giá về mô hình tổchức và cơ chế hoạt động của kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam từ khi thành lập đến nay. 3./ Luận án không đi sâu vào các vấn đề nghiệp vụ và ph-ơng pháp chuyên môn cụ thể của kiểm toán. Ph-ơng pháp nghiên cứu Ph-ơng pháp nghiên cứu Luận án đ-ợc thực hiện trên cơ sở ph-ơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, sử dụng các ph-ơng pháp nghiên cứu lý luận: Khái quát hoá, tổng hợp và phân tích, để phân tích thực tiễn, luận án còn sử dụng các ph-ơng pháp t- duy, phân tích, thống kêvà so sánh để đ-a ra các nhận định, đánh giá cụ thể trên cơ sở đó đ-a ra cáckiến nghị cụ thể về mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam. Những đóng góp về mặt khoa học của luận án Những đóng góp về mặt khoa học của luận án Luận án làm rõ những cơ sở lý luận chung về mô hìnhtổ chức, cơ chế hoạt động cũng nh- chức năng nhiệm vụ của các cơ quan KTNN. Phân tích và đánh giá về ba mô hình tiêu biểu của cơ quan KTNN đại diện cho xu h-ớng phát triển hiện nay trên thế giới. Trên cơ sở đó rút ra đ-ợc những điểm chung để vận dụng vào sự phát triển của KTNN Việt Nam sao cho hiệu quả nhất. Luận án cũng đánh giá một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam, phân tích những -u điểm và chỉ ra những vấn đề cần hoàn thiện về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt nam trong thời gian tới. Luận án đ-a ra những ph-ơng h-ớng, mục tiêu phát triển của kiểm toán Nhà n-ớc Việt Nam trong t-ơng lai; đồng thời đ-a racác giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam hiện nay. Kết cấu của Luận án Kết cấu của Luận án Chương 1:Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tếvề mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN Chương 2:Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạtđộng của KTNN Việt Nam Chương 3:Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY