Luận án Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế

Giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học (GDĐH) luôn đóng vai trò quan trọng đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nhạy bén, giàu óc sáng tạo có đủ năng lực bắt kịp với tốc độ hội nhập và phát triển của thế giới, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Vai trò của giáo dục đại học càng trở nên vô cùng quan trọng trong thời đại cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tƣ đang có những tác động to lớn đối với tất cả các quốc gia, dân tộc. Đối với các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam, giáo dục đại học đang giữ vai trò chủ chốt, kéo cả đoàn tàu giáo dục, kinh tế và văn hóa đất nƣớc đi vào hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động. Mặt khác, chỉ có giáo dục đại học mới góp phần thực sự, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu giữa Việt Nam và các nƣớc phát triển. Chính vì vậy Nhà nƣớc Việt Nam luôn xác định: đầu tƣ cho giáo dục cần đƣợc quan tâm và ƣu tiên hàng đầu giáo dục và đào tạo đƣợc coi là nhân tố quyết định sự thành bại của quốc gia. Điều này cũng đƣợc thể hiện rõ trong Luật Giáo dục đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 04.12.2009: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân”. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam đƣợc tiếp cận với những xu thế phát triển hiện đại, những kinh nghiệm tốt của giáo dục thế giới đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển giáo dục. Đồng thời, có điều kiện thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục từ nƣớc ngoài đặc biệt là đầu tƣ lớn hơn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hiện đại hoá điều kiện học tập và lực lƣợng chuyên gia giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn, hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại cho giáo dục đại học của Việt Nam những thách thức không nhỏ nhƣ: (1) Đảm bảo vừa thực hiện những cam kết về giáo dục trong khuôn khổ của Hiệp định chung về thƣơng mại, dịch vụ (GATS), vừa giữ vững chủ quyền quốc gia, thực hiện đƣợc các mục tiêu cơ bản về giáo dục; (2) Chất lƣợng giáo dục đại học Việt Nam còn thấp chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu về nguồn nhân lực trong bối2 cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ; (3) Năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học Việt còn hạn chế chƣa đủ sức tham gia vào cuộc cạnh tranh giáo dục quốc tế chƣa đủ sức thu hút nhiều du học sinh nƣớc ngoài vào Việt Nam Để đối mặt với các thách thức đó, chuyển các thách thức thành cơ hội cho các cơ sở giáo dục và nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt Nam cần có sự quản lý một cách khoa học và hệ thống đối với các cơ sở giáo dục đại học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY