Luận án Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

<p> 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan. Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX xu thế này phát triển mạnh mẽ đã lôi cuốn ngày càng nhiều các quốc gia tham gia. Bất kỳ quốc gia nào không muốn bị gạt ra ngoài lề của dòng chảy phát triển đều phải nỗ lực hội nhập vào xu thế chung đó. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, mà phải tham gia vào quá trình đó, tiến cùng thời đại. Đảng ta với bản chất cách mạng và tư duy chính trị nhậy bén đã quyết tâm tiến cùng thời đại, đề ra chủ trương, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng. Nhờ vậy, nước ta đã từng bước hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cho đến nay, nước ta đã quan hệ chính thức với 169 nước, quan hệ buôn bán với 224/255 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, trong đó có tất cả các nước lớn, các trung tâm kinh tế thế giới; tham gia hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); tham gia diễn đàn kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC); là thành viên sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM). Cùng với các nước ASEAN ký Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc; ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Úc và Niew Zealand. Sau 11 năm kiên trì đàm phán ngày 01/01/2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đó là những bước quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu với kinh tế thế giới và khu vực. Nhà nước phải giải quyết một loạt vấn đề: thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế và các cam kết với WTO, chỉ có như vậy, mới tận dụng được những cơ hội do hội nhập mang lại; tham gia tích cực vào sự hình thành AEC; chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc ký các hiệp định thương mại tự do song phương; đẩy mạnh cải cách kinh tế theo hướng thị trường, điều chỉnh hệ thống pháp luật phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của WTO và thông lệ quốc tế để tạo những tiền đề tiên quyết cho hội nhập kinh tế và thực hiện các cam kết; điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện biến đổi trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế để hội nhập kinh tế đem lại hiệu quả cao. Giải quyết những vấn đề lớn và phức tạp đó trách nhiệm trước hết thuộc về nhà nước, vì vậy, cần phải nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay còn chưa thấy một công trình nghiên cứu chuyên biệt nào về nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế thực sự cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tế. Vì vậy, tôi chọn vấn đề “Nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” làm đề tài luận án. 2-Tình hình nghiên cứu Trước hết, văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng thể hiện quá trình nhận thức, chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Sau nữa, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có đề cập đến vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế ở những phương diện nhất định. Xin nêu một số công trình tiêu biểu trong số đó có liên quan đến đề tài luận án: *GS-TS Dương Phú Hiệp và TS Vũ Văn Hà: “Toàn cầu hóa kinh tế”. Nxb KHXH, H, 2001. Công trình này đã phân tích cơ sở của toàn cầu hóa kinh tế; các đặc trưng cơ bản của toàn cầu hóa kinh tế; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: thuận lợi, khó khăn, các quan điểm cần quán triệt khi đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. *TS.Nguyễn Văn Dân (chủ biên): “Những vấn đề toàn cầu hóa kinh tế”. Nxb KHXH, H, 2001. Đây là một sưu tập chuyên đề về toàn cầu hóa kinh tế, đề cập đến các khía cạnh của toàn cầu hóa kinh tế , từ những vấn đề chung đến những vấn đề cụ thể, trong đó đã đề cập một số quan điểm về toàn cầu hóa kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế ởViệt Nam. *Vụ hợp tác quốc tế đa phương., Bộ ngoại giao: “Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa: vấn đề và giải pháp”. Nxb CTQG, H, 2002. Đây là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu. Cuốn sách đã phân tích lý luận và thực tiễn quá trình phát triển của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt tập trung trình bày quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; nêu lên những thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình hội nhập của nước ta. * “Toàn cầu hóa. Chuyển đổi và phát triển, tiếp cận đa chiều”của Viện kinh tế và chính trị thế giới. Nxb thế giới, H, 2005. Cuốn sách này là tuyển chọn các bài nghiên cứu và một số chuơng sách có nội dung khoa học xúc tích của các học giả nổi tiếng về chủ đề trên, trong đó bài 12 đã giới thiệu về đổi mới chính phủ. *“Toàn cầu hóa dưới những góc nhìn khác nhau”, Nxb CTQG, H, 2005. Cuốn sách này gồm những bài viết của các tác giả trong và ngoài nước về toàn cầu hóa từ những góc nhìn khác nhau, tuy nhiên dù dưới góc độ nào các tác giả cũng muốn có được một toàn cầu hóa công bằng hơn. *Diễn đàn kinh tế -Tài chính Việt - Pháp: “Toàn cầu hóa”. Nxb CTQG, H, 2000. Đây là báo cáo của Nghị sĩ Roland Blum. Nội dung của cuốn sách phân tích quá trình toàn cầu hóa, những cơ hội và thách thức, những tác động tích cực và những mặt trái về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội mà nó đưa lại đối với thế giới. *TS Ngô Văn Điểm (chủ biên): “Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Nxb CTQG, H, 2004. Các tác giả của cuốn sách đã đi sâu phân tích quá trình nước ta tham gia vào toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế, đặc biệt đi sâu phân tích ba lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đó là thu hút FDI; thương mại và việc sắp xếp, đổi mới và phát triển hiệu quả DNNN. *Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên): “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Nội dung và lộ trình”. Nxb KHXH, H, 2009. Cuốn sách đã trình bày sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); những đặc trưng cơ bản của AEC như mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện AEC.Cuốn sách đã dành sự chú ý trình bày sự tham gia của Việt Nam vào quá trình liên kiết kinh tế ASEAN nói chung, AEC nói riêng và một số khuyến nghị về tham gia của Việt Nam vào AEC. * “Việt Nam với WTO” Nxb Tư pháp, 2007. Cuốn sách gồm một số bài viết giới thiệu khái quát về WTO; kết quả đàm phán gia nhập WTO. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO; việc hoàn thiện pháp luật để thực hiện cam kết với WTO. *Trịnh Cường (chủ biên): “WTO: kinh doanh và tự vệ”. Nxb Hà nội, 2007. Cuốn sách đã phân tích tầm quan trọng của WTO. Một số quy định và thủ tục pháp lý trong kinh doanh quốc tế; những nội dung cơ bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam; các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để nâng cao sức cạnh tranh. *Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên): “Đối sách của các nước Đông Á trước việc hình thành các khu mậu dịch tự do (FTA) từ cuối những năm 1990”. Nxb LĐ-XH, H, 2006. Cuốn sách đã phân tích xu hướng hình thành FTA trên thế giới và tác động của nó đến khu vực Đông Á. *Phạm Thái Việt: “Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa”, Nxb KHXH, H, 2008. Cuốn sách đã phân tích tác động của toàn cầu hóa đến nhà nước, tính tất yếu điều chỉnh chức năng của nhà nước dưới sự tác động của toàn cầu hóa, xu hướng chung của sự điều chỉnh thể chế bên trong nhà nước; thảo luận vấn đề nhà nước hỗ trợ thị trường và xã hội dân sự. Cuốn sách đã dành chương cuối cùng (chương VII) để luận bàn “tính đặc thù của Việt Nam” cùng những khuyến nghị. *Nguyễn Thị Luyến (chủ biên); “Nhà nước với sự phát triển kinh tế tri thức”, Nxb KHXH, H, 2005.Cuốn sách là một sưu tập các bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Phần một của cuốn sách này bao gồm những bài viết về vai trò của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa như sự tiến triển của vai trò nhà nước; toàn cầu hóa và chức năng của nhà nước; toàn cầu hóa và nhà nước: cái mới trong việc điều chỉnh kinh tế ở các nước phát triển. *TSKH Võ Đại Lược (chủ biên): “Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: thành công và thách thức”. Nxb Thế giới, H, 2006. Cuốn sách trình bày việc Trung Quốc thực hiện các cam kết với WTO và tác động của nó đến nền kinh tế Trung Quốc; trình bày những điều chỉnh, cải cách trong nước sau khi Trung Quốc gia nhập WTO: sửa đổi hệ thống pháp luật, cải cách chính phủ, cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp tư nhân Cuốn sách cũng đã nêu lên các nhận xét và khuyến nghị. * “Việt Nam 20 năm đổi mới”. Nxb CTQG, H, 2006. Đây là công trình có tính chất tổng kết những thành tựu của hai mươi năm đổi mới toàn diện đất nước, nội dung phong phú, liên quan đến hầu hết các vấn đề, quan điểm, đường lối, chiến lược cách mạng của nước ta. Trong công trình quan trọng này có những bài viết liên quan đến để tài luận án. *GS TS Lê Hữu Nghĩa – TS Lê Danh Vĩnh (đồng chủ biên): “Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới” Nxb CTQG, H, 2006. Cuốn sách là tập hợp các tham luận, bài viết, tham gia Hội thảo quốc gia với chủ đề: Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới. Phần III “xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ”, phần IV “Thương mại và toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” gồm những bài viết liên quan đến đề tài luận án. *GS TSKH Lương Xuân Quỳ (chủ biên): “Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”. Nxb Lý luận chính trị, H, 2006. Cuốn sách trình bày cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về vai trò quản lý nhà nước về kinh tế; phân tích thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta từ năm 1986 đến nay; đề xuất những quan điểm, định hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta trong thời gian tới. * Hội đồng lý luận Trung ương Ban thư ký khoa học: “Khi Việt Nam đã vào WTO”. Nxb CTQG, H, 2007. Cuốn sách làm rõ hơn vai trò của WTO; giơi thiệu những kinh nghiệm thành công và không thành công của những nước đã gia nhập WTO; nêu lên kết quả ban đầu sau khi Việt Nam gia nhập WTO và khuyến nghị những vấn đề cần được quan tâm giải quyết khi Việt Nam đã vào WTO. *PGS TS Ngô Quang Minh - TS Bùi Văn Huyền (đồng chủ biên): “Kinh tế Việt Nam sau môt năm gia nhập WTO”. Nxb CTQG, H, 2008. Cuốn sách đã trình bày khái quát kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO, tác động của nó đối với nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, xuất – nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Từ đó các tác giả cuốn sách đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam với WTO. *Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại : « Chủ động hội nhập kinh tế, những thành tựu quan trọng » trong cuốn « Việt Nam 20 năm đổi mới ». Nxb CTQG, 2006. Trong công trình này, tác giả đã phân tích, đánh giá một cách khái quát những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế về các mặt mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với các quốc gia, nhờ đó góp phần phát triển thị trường xuất nhập khẩu ; thu hút được nhiều vốn đầu tư, công nghệ và kỹ năng quản lý, mở cửa thị trường đã buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển sang cách làm ăn mới. Tác giả cũng đã nêu lên quan niệm độc lập tự chủ trong bối cảnh hiện nay. *Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng bộ Thương mại : « Bốn hướng đổi mới cơ bản trong lĩnh vực thương mại » trong cuốn « Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới », Nxb CTQG, 2006. Trong công trình này, tác giả đã phân tích quá trình đổi mới thương mại đã diễn ra trên bốn hướng chính : đổi mới cơ chế ; đổi mới cơ cấu kinh tế ; đổi mới kinh tế đối ngoại ; đổi mới hành chính và thủ tục hành chính. Tác giả đã nêu lên vấn đề làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh, vấn đề về mối quan hệ giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. *TS Lê Danh Vĩnh (chủ biên) : « 20 năm đổi mới cơ chế chính sách thương mại Việt Nam », Nxb Thế giới, H, 2006. Công trình đã đánh giá những thành tựu đổi mới cơ chế chính sách thương mại trong 20 năm qua. Công trình đã giành sự chú ý đến đánh giá việc đổi mới về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu, về hội nhập kinh tế quốc tế qua các thời kỳ. *PGS TSKH Nguyễn Bích Đạt (chủ biên) : « Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ». Nxb CTQG, 2006.Cuốn sách đã nêu lên những vấn đề chung về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như bản chất, vai trò, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của khu vực có vốn đầu tư bước ngoài, kinh nghiệm của một số nước trong thu hút, sử dụng đầu tư nước ngoài ; tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Từ đó các tác giả nêu lên các quan điểm cơ bản về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh phát triển mới, các định hướng và giải pháp đối với đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. *PGS TS Đỗ Đức Bình-PGS TS Nguyễn Thường Lạng (đồng chủ biên) : « Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kinh nghiệm của Trung Quốc và thực tiễn Việt nam », Nxb Lý luận chính trị, H, 2006. Công trình đã phân tích những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh và những vấn đề rủi ro trong đầu tư trực tiếp nước ngoài ; kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thu hút đầu tư nước ngoài ; những vấn đề kinh té – xã hội nẩy sinh trong quá trình thu hút FDI ở Việt Nam và sự điều chỉnh chính sách của Việt Nam ; những vấn đề tồn đọng cần được giải quyết. Các tác giả nêu lên các quan điểm, định hướng và dự báo những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh và các giải pháp xử lý các vấn đề nẩy sinh trong quá trình thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới. *TS Đinh Văn Ân, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh (đồng chủ biên) : « Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Kết quả điều tra 140 DN có vốn đầu tư nước ngoài ». Nxb Lao động, H, 2008. Công trình đã phân tích, đánh giá kết quả thu hút và thực hiện vốn FDI 20 năm (1988-2007) ; những cam kết liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khuôn khổ WTO ; tình hình thực hiện dự án ở một số ngành cụ thể sau khi gia nhập WTO. Đồng thời các tác giả đã nêu một số kiến nghị về chính sách. *PGS TS. Trần Đình Thiên : « Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam ». Nghiên cứu kinh tế, số 375 tháng 8/2009, tr 3-9. Tác giả công trình đã phân tích sâu các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay : nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu, nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân gắn với nguyên lý vận hành của hệ thống kinh tế thị trường. Tác giả cũng đã phân tích những vấn đề đặt ra của thời kỳ hậu khủng hoảng, đó là tái cấu trúc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong khung cảnh hậu khủng hoảng của thế giới. 3-Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò kinh tế của nhà nước, luận án làm rõ nội dung vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá thực trạng vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam hội nhập sâu và đầy đủ với kinh tế thế giới và khu vực. Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế và về vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế, làm rõ nội dung vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. Hai là, nghiên cứu một cách khái quát kinh nghiệm của một số nước sau khi gia nhập WTO, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của nhà nước đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi đổi mới đến nay. Bốn là, đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam đã gia nhập WTO, hội nhập sâu và đầy đủ với kinh tế thế giới và khu vực. 4-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề thực sự rộng lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, luận án chỉ nghiên cứu hội nhập về phương diện kinh tế, mà không nghiên cứu những vấn đề hội nhập về chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh. Luận án tập trung vào hai vấn đề cơ bản nhất là vai trò của nhà nước trong việc mở rộng các quan hệ kinh tế quốc tế song phương, đa phương, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò của nhà nước trong việc điều chỉnh trong nước để đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế. Về thời gian, vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế được nghiên cứu từ khi đổi mới đến nay. 5-Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu -Cơ sở lý luận: Đề tài luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập; quán triệt đường lối, chính sách đổi mới của Đảng: Chuyển nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường định hướng XHCN; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. -Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học Mác –Lê nin, nhất là phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp phân tích các số liệu thống kê, phương pháp kết hợp lô -gich với lịch sử, kế thừa các công trình nghiên cứu có liên quan. 6-Những đóng góp mới về khoa học của luận án -Từ sự nghiên cứu các quan niệm khác nhau, luận án đã nêu lên quan niệm mới về toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, làm rõ bản chất, biểu hiện mới và tính hai mặt của hội nhập kinh tế quốc tế. -Luận án đã phân tích sự tiến triển của vai trò nhà nước về lý thuyết và thực tế, từ đó nêu lên xu hướng điều chỉnh chức năng của nhà nước dưới sự tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế ; khái quát và làm rõ nội dung vai trò nhà nước và các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. -Từ sự nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước Đông Á, đặc biệt là của Trung Quốc, luận án đã khái quát được những bài học kinh nghiệm hữu ích mà Việt Nam có thể tham khảo. -Luận án đã phân tích sát thực trạng vai trò của nhà nước đối với việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế song phương, đa phương và điều chỉnh trong nước để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua. -Luận án đã đánh giá một cách khái quát, sát thực những tác động tích cực cùng những thành tựu và hạn chế trong vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế trong thời gian qua. -Từ sự phân tích bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước, luận án đã khái quát được những nét cơ bản xu hướng vận động của kinh tế thế giới và những vấn để đặt ra đối với Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu ; nêu lên quan điểm có ý nghĩa thực tế về nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế. -Luận án đã đề xuất những giải pháp có tính khă thi nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. 7-Ý nghĩa thực tiễn của luận án -Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước đối với quá trình đó khi Việt Nam đã gia nhập WTO, hội nhập sâu và đầy đủ với kinh tế quốc tế. -Luận án có thể được dùng làm tài liện tham khảo cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách hội nhập kinh tế quốc tế và giảng dạy những vấn đề có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. 8-Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được kết cấu thành 3 chương, 8 tiết. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY