Luận văn Biện pháp quản lý quá trình ñào tạo ñối với hệ ñại học chính quy tại Viện Đại học MởHà Nội

<p> Chiến lược phát triển của mọi quốc gia ñều coi trọng giáo dục, lấy phát triển giáo dục là cơ sở cho việc phát triển các mặt khác của xã hội. Bước vào thế k ỷ XXI với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, ñặc biệt là công nghệthông tin và xu thếtoàn cầu hoá, thì vai trò của giáo dục ngày càng trởnên quan trọng, là ñộng lực phát triển dài hạn và là nhân tốquyết ñịnh tương lai của mỗi quốc gia. Nghịquyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI ñã khẳng ñịnh "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện ñại hoá, xã hội hóa, dân chủhóa và hội nhập quốc tế, trong ñó, ñổi mới cơchế quản lý giáo dục, phát triển ñội ngũgiáo viên và cán bộquản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và ñào tạo có sứmệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng ñất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011 - 2020 ñã ñịnh hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một ñột phá chiến lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 (ban hành theo Quyết ñịnh số711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủtướng Chính phủ) nhằm quán triệt và cụthểhoá các chủtrương, ñịnh hướng ñổi mới giáo dục và ñào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011 - 2020 của ñất nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY