Luận văn Dùng các lệnh trong trong dựng hình

<p> Moâi tröôøng laøm vieäc vôùi Partñöôïc phaân chia nhö sau Caây ñeå theå hieän caùc thao taùc maø ta ñaõ thöïc hieän Khu vöïc giaønh cho vieäc thieát keá Nhöõng nuùt leänh coù saün treân maøn hình duøng cho vieäc thieát keá Ta coù theå choïn leänh cho quaù trình thieát keá töø caùc menu CATIAseõ cung caáp cho ta 3 maët phaúng ñeå thieát keá. Thaät söï ñeå thieát keá moät khoái part hoaøn chænh thì ta phaûi baét ñaàu töø bieân daïng sketch. Taïo bieân saïng sketch ñöôïc thöïc hieän ôû moâi tröôøng sketcher . ñeå môû noù , ta chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng maø baïn caàn veõ bieân daïng sketch. Moâi tröôøng sketcher cung caáp cho ta haàu heát caùc coäng cuï cho pheùp ta coù theå thieát keá nhöõng bieân daïng maø ta caàn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY