Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội

<p> Trong những n ăm qua, th ực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhi ều thành phần vận hành theo c ơ ch ế thị trường theo đ ịnh h ướng XHCN, n ền kinh tế n ước ta đ ã có s ự biến đ ổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. N ư ớc ta đang b ắt đ ầu tiến hành công nghiệp hoá - hi ện đ ại hoá thì nhu cầu về vốn càng tr ở nên c ấp bách h ơn. Nhưng khi đ ã có v ốn rồi thì việc sử dụng vốn như th ế nào cho có hiệu quả cũng là vấn đ ề rất quan trọng. Việc sử dụng v ốn tiết kiệm và có hiệu quả được coi là đi ều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghi ệp. Ngày nay một doanh nghiệp muốn đ ứng v ững trên thị tr ường đ òi h ỏi doanh nghi ệp đó ph ải biết sử dụng vốn triệt đ ể và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Đối với doanh nghiệp th ương m ại vốn lưu đ ộng là bộ phận rất quan trọng trong vốn sản xuất kinh doanh và nó thư ờng chiếm t ỷ trọng rất lớn. Do đó, Có th ể nói trong doanh nghiệp thương m ại hiệu quả sử dụng vốn l ưu đ ộng có ý nghĩa vô cùng quan trọng t ới sự tồn tạI và phát triển doanh nghiệp. Trong th ực tế hiện nay ở Việt Nam hiệu quả sử dụng vốn nói chung và v ốn l ưu đ ộng nói ri êng là m ột vấn đ ề đang đư ợc các doanh nghiệp quan tâm. Nhìn chung hi ệu quả sử dụng vốn l ưu đ ộng của các doanh nghiệp thương m ạI ở Việt Nam đ ặc biệt là các doanh nghiệp nhà n ước còn đang ở mức thấp so với các doanh nghiệp trên thế giới. Nếu chúng ta không c ó giải pháp kịp thời đ ể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn l ưu đ ộng thì các doanh nghi ệp sẽ khó đ ứng vững được trong môi tr ường cạnh tranh quốc tế và sẽ d ẫn đ ến nguy c ơ t ụt hậu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đ ề này, qua thời gian thực tập t ại Công ty ki nh doanh thép và vật tư Hà N ội được sự giúp đ ỡ tận tình của giáo viên hư ớng dẫn Ths Lê Thị H ương Lan cùng t ập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, em đ ã l ựa chọn vấn đ ề “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hi ệu quả sử dụng vốn l ưu đ ộng tại Công ty kinh doa nh thép và v ật t ư Hà Nội ” làm lu ận v ăn t ốt nghiệp. Ngoài lời mở đ ầu, kết luận luận văn gồm 3 ch ương: Chương I: M ột số vấn đ ề c ơ bản về vốn l ưu đ ộng và hiệu quả sử d ụng vốn l ưu đ ộng t rong doanh nghiệp th ương mại. Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu đ ộng tại Công ty kinh doanh t hép và v ật t ư Hà Nội. Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ ộng tại Công ty kinh doanh t hép và vật t ư Hà N ội. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY