Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610

<p> Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh caàn phaûi coù caùc yeáu toá cô baûn sau: söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng. Ñeå coù ñöôïc caùc yeáu toá naøy ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi öùng ra moät löôïng voán nhaát ñònh phuø hôïp vôùi quy moâ saûn xuaát vaø ñieàu kieän kinh doanh. Vaäy: Voán laø moät phaïm truø kinh teá trong lónh vöïc taøi chính, voán laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä taøi saûn trong doanh nghieäp. Voán toàn taïi döôùi caùc hình thöùc khaùc nhau ñöôïc doanh nghieäp söû duïng vaøo muïc ñích saûn xuaát kinh doanh nhaèm muïc tieâu sinh lôïi. Voán cuûa doanh nghieäp bao goàm:  Taøi saûn baèng hieän vaät nhö: nhaø xöôûng, kho taøng, maùy moùc, trang thieát bò,  Caùc loaïi noäi teä, ngoaïi teä, vaøng baïc, ñaù quyù,  Baûn quyeàn taùc giaû, baûng quyeàn thöông hieäu, baèng phaùt minh, saùng cheá, Taát caû caùc taøi saûn naøy ñeàu ñöôïc quy ñoåi thaønh tieàn ñeå xaùc ñònh löôïng voán maø doanh nghieäp boû ra trong quaù trình hoaït ñoäng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY