Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và lao động tại Công ty hoá chất 21

(Bản scan) Một doanh nghiệp muốn thành cõng trong hoạt động sán xuất kinh doanh cua minh Ihi cân có nhiêu các yêu (ố. như sự sứ dụng có hiệu quá vốn đầu lư. nẳng suất lao động. .ngoài ra cằn phái biết cách sứ dụng các nguồn lực hiện cõ một cách tiết kiệm và hiếu quá.Và một trong các nguồn lực đau liên phái kể đen lã nguồn nhãn lực. Đẽ lãm được điều đõ thi điều quan tâm hãng đằu cùa doanh nghiệp là phai làm tốt công tác quàn lý lao dộng vả tiền lưong trong tố chức. Lao động là nguồn lực quan trọng hàng đầu cuã doanh nghiệp, lã yếu tố trung tâm cua mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Còn tiền lương là một phần chi phi chiếm tỳ trọng lỏn cùa doanh nghiệp, cỏ ãnh hưởng đến giá thành sán phẩm vã két quà sán xuất kinh doanh cua doanh nghiệp. Tiền lương còn là diều kiện thúc đấy người lao động lãm việc tốt hơn. tàng nàng suất lao động. Nếu chon được hình thức trá lưong hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động tàng nàng suất lao động, tiêt kiêm nguyên vật liéu làm giám chi phi sàn xuất kinh doanh. Ngược lại, nều hình thức trá lương không họp lý sê khiến người lao động không thoã màn. do đỏ năng suầt lao động sỉ không tâng, không tiết kiệm đưọc vật lư làm cho chi phi tảng gây ánh hướng xẩu đen hoạt dộng sán xuầt kinh doanh. Nỗu biết tỏ chức kết họp tốt giừa công lác quán lý lao động vã liên lương trong doanh nghiệp sẽ phát huy khá năng sang tạo cua người lao dộng, nàng cao trách nhiệm, lâng nâng suắt lao động, hiệu quã sán xuất kinh doanh. Nhận thức rõ tầm quan trọng cua vấn để dó. trong thòi gian thực tập tại Công ty hoá chẩt 21 em đà tim hiếu vố hoạt động quán lý lao động và tiển lương tại Công ty. qua đõ em chọn đề tài: “Một si giói pháp nhằm hoàn thiện công tác quán lý tiền luưng rà lao động tại Công ty hoá chat 21". Trong quá trinh hoàn thiện chuyên đe. so kiến thức, kinh nghiệm cua bán thản còn hạn chế cho nên dù được sự hướng dần tận tinh của PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà và sự giúp đỡ cua các cán bộ trong phòng Tồ chúc lao động và tiền lương nhưng nhừng phân tích, đảnh giá trong báo cáo khỏng tránh khôi nhừng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY