Luận văn Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên TP HCM

<p> 1. Lý do chọ n đề tài Nước ta là nước có tốc độ phát tri ển về công nghệ thông tin ở mức độ cao, tỷ l ệ tăng trư ởng thuê bao đi ện thoại và đi ện thoại di động trong vài năm trở l ại đây đứng hàng nhất, nhì thế gi ớ i. Chi ếc máy đi ện thoại di động ngày càng trở nên phổ bi ến và g ần gũi, g ắn li ền với đời sống hàng ngày của người dân và g ần như không thể thi ếu đối với l ớp trẻ hi ện nay. Sinh viên là lực lượng có số lượng đông đảo, độ tuổi đang ở vào thời kỳ hợp lý nhất cho vi ệc ti ếp cận sử dụng d ị ch vụ di động. Do các bất l ợ i của vi ệc chuyển đổi , người tiêu dùng dị ch vụ đi ện thoại di động có xu hướng không thay đổi số đi ện thoại, vì vậy những người tham gia vào mạng di động hầu như sẽ là những khách hàng trung thành lâu dài của nhà cung cấp. Trong điều ki ện th ị trường của các hàng hóa thông thường, sức cầu của thị trường sẽ gi ảm dần đối với loạ i hàng hóa của một doanh nghi ệp hoặc ngành khi thị trường đạt đến độ bão hòa hoặc khi thị hi ếu của khách hàng thay đổi , tuy nhiên, với đối tượng nghiên cứu là sinh viên, hàng năm đều có thêm một đội ngũ gia nhập mới, theo đó, nếu chọn sinh viên là đối tượng khách hàng mục tiêu thì số lượng khách hàng cũng sẽ luôn được bổ sung liên tục qua từng năm. Qua những lý do trên, chúng ta thấy sinh viên tr ở thành l ực lượng khách hàng ti ềm năng của các nhà cung cấp dị ch vụ đi ện thoại di động, các nhà cung cấp luôn có thể sử dụng chi ến lược sản phẩm cũ cho khách hàng mới trong chi ến lược phát tri ển chung của doanh nghi ệp mình. V ớ i mong muốn giúp các công ty vi ễn thông thấy được ti ềm năng phát triển từ nhóm khách hàng đặc bi ệt này và dành nhi ều sự quan tâm hơn cho các bạn sinh viên, tôi chọn vấn đề “Nghiên cứu các nhân tố tác dộng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên Tp.HCM” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghi ệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên c ứu Đề tài xác đ ị nh đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây: T rình bày khái quát cơ sở lý luận về thị trư ờng, thị hi ếu, khách hàng, dị ch vụ liên quan đến dị ch vụ đi ện thoại di động và đối tượng khách hàng sinh viên. Đánh giá chung về th ị trường vi ễn thông thành phố Hồ Chí Minh và thực trạng hoạt động của các nhà cung cấp d ị ch vụ đi ện thoạ i di động hi ện nay. Xác đị nh lý thuyết và xây dựng mô hình nghiên cứu tìm hi ểu các nhân tố tác động đến vi ệc l ựa chọn nhà cung cấp dị ch vụ đi ện thoại di động . Khảo sát, nhận đị nh và đánh giá về thị hi ếu, xu hướng, mối quan tâm hi ện nay đối với d ị ch vụ đi ện thoại di động của các bạn sinh viên. Đưa ra các ý kiến đề xuất, một số bi ện pháp và hướng đi cho các nhà cung cấp dị ch vụ. 3. Đố i tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đố i tượng nghiên cứu của đề tài chính là các đặc đi ểm, yếu tố, thuộc tính của dị ch vụ đi ện thoại di động hay nói cách khác, đó là th ị hi ếu về dị ch vụ đi ện thoạ i di động của sinh viên. Đối tượng khảo sát: sinh viên các trường Cao đẳng hoặc Đại học trên đị a bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi khảo sát: do số lượng các trường Cao đẳng , Đại học rất nhi ều và trải rộng trên khắp đị a bàn thành phố Hồ Chí Minh, hơn nữa, quỹ th ời gian, nhân l ực và các đi ều ki ện khác của tác gi ả dành cho nghiên cứu đề tài còn hạn chế, vì vậy tác gi ả gi ớ i hạn phạm vi nghiên cứu ở 4 trường g ồm Đại học Kinh tế, Đại học Huflit, Đại học Hùng Vương, cơ s ở đào tạo liên kết v ới Đại học Lạc Hồng . 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đị nh tính: thực hi ện khảo sát câu hỏi mở cho một nhóm 20 người và thảo luận nhóm để rút ra các yếu tố mà khách hàng quan tâm nhi ều nhất khi sử dụng d ị ch vụ đi ện thoạ i di động. Bảng câu hỏi mở được g ọ i là bảng câu hỏi đ ị nh tính. Nghiên cứu đị nh lượng: sau khi rút ra được các yếu tố khách hàng quan tâm nhi ều nhất trong quá trình sử dụng d ị ch vụ đi ện thoại di động, tác giả t i ến hành nghiên cứu đi ều tra mở rộng cho nhi ều đố i tượng, thu thập và thống kê ý ki ến của số đông sinh viên về thị hi ếu l ựa chọn dị ch vụ đi ện thoạ i di động thông qua bảng câu hỏi đ ị nh lượng được thi ết kế với thang đo Likert 5 mức độ để đo lường mức độ quan trọng của các yếu tố đã rút ra từ nghiên cứu đị nh tính, kế đó s ử dụng phương pháp hồi quy khảo sát mối quan hệ gi ữa các nhóm yếu tố v ới đánh giá chung của sinh viên về dị ch vụ trong vi ệc ảnh hưởng đến quyết đị nh l ựa chọn dị ch vụ đi ện thoại di động. 5. Ý nghĩa - Khả năng ứng dụng Đề tài nghiên cứu sẽ cho bi ết những yếu tố nào sinh viên quan tâm nhi ều nhất trong quá trình l ựa chọn sử dụng dị ch vụ đi ện thoại di động và mức độ quan trọng của chúng. Kết quả này có thể giúp các công ty vi ễn thông có được những ý tư ởng mới trong kinh doanh, đặc bi ệt là những công ty đang có ý đị nh thực hi ện chi ến lược phát tri ển phân khúc thị trư ờng nhắm vào đối tượng khách hàng sinh viên. Ngoài ra, dựa trên những vấn đề quan tâm, mong muốn của sinh viên cũng chính là những mong muốn của khách hàng nói chung, đề tài cũng đưa ra các bi ện pháp, hướng thực hi ện giúp các nhà cung cấp dị ch vụ đi ện thoại di động hoàn thi ện hệ thống hỗ trợ khách hàng, phục vụ cho mục đích nâng cao hi ệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghi ệp khai thác dị ch vụ vi ễn thông di động. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành ba chương:  Chương 1: Cở s ở lý luận.  Chương 2: Khảo sát thực trạng th ị trường vi ễn thông thành phố Hồ Chí Minh – Thiết kế nghiên cứu.  Chương 3: Kết quả nghiên cứu và đề xuất. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY