Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Cần Thơ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị tr ường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghi ệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì đểđạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có k ết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả v à lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hi ệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghi ệp là một vấn đềcần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉgiúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình ho ạt động của công ty mà còn dùng đểđánh giá dựán đầu tư, tính toán mức độthành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hi ệu quảhoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh v ực không ch ỉđược quan tâm b ởi các nhà qu ản trịmà còn nhiều đối tượng kinh tếkhác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên nh ững chỉ tiêu kếhoạch, doanh nghi ệp có thểđịnh tính trước khảnăng sinh l ời của hoạt động, từđó phân tích và d ựđoán trước mức độthành công c ủa kết quảkinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉlà việc đánh giá k ết quảmà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Đểđạt được kết quảcao nhất trong s ản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác đ ịnh phương hư ớng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sửdụng các điều kiện vốn có vềcác nguồn nhân tài, v ật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân t ố ảnh hưởng, mức độvà xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quảkinh doanh. Đi ều này chỉthực hiện được trên cơ s ởcủa phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. Từnhững cơ sởvềphân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quảkinh doanh đ ối với Công ty C ổphần thương mại Cần Thơ là một đềtài phù h ợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quảcủa việc kinh doanh, t ừđó có kếhoạch định hướng chiến lược kinh doanh t ốt nhất trong th ời gian tới. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Dựa trên hệ thống cơ sở lý luận để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần th ương mại Cần Th ơ 1.2.2 M ục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích về tình hình ho ạt động kinh doanh tại công ty, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phân tíchcác chỉ tiêu hiệu quả hoạt động. - Mục tiêu 2: Đánh giá sự tác động của môi tr ường kinh doanh đến t ình hình hoạt động kinh doanh của công ty. - Mục tiêu 3: Đề xuấtcác chiến lược cũng nh ư giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần th ương mại Cần Thơ, số 56 –58 Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Th ơ 1.3.2 Thời gian Thời gian thực hiện đề t ài cũng chính l à thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương mại Cần Th ơ bắt đầu từ 02/0 2/2009 đến 24/04/2009. 1.3.3. Đ ối tượng Các số liệu sử dụng để phân tích đề t ài được lấy chủ yếu trong ba năm từ 2006 đến 2008. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN.  Các chứng từ kế toán tại Công ty Cổ phần th ương mại Cần Th ơ (Bảng cân đối kế toán, bảng báo c áo kết quả hoạt động kinh doanh, các chứng từ li ên quan trong ho ạt động mua bán .)  Luận văn: "Phân tích t ình hình tài chính cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre" của sinh vi ên Nguyễn Thị Dũng Tâm (2008). Tác gi ả đã phân tích k hái quát tình hình huy động vốn, cho vay trong 3 năm 2005 -2007 của Chi nhánh Ngân h àng Đầu tư và Phát tri ển Việt Nam tỉnh Bến Tre. Thông qua việc phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, đánh giá khả năng quản lý chi phí, sinh l ời của Chi nhánh. Dựa vào các tỷ số tài chính phân tích báo cáo tài chính qua 3 năm 2005 -2007. Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao t ình hình tài chính c ủa Chi nhánh Ngân h àng Đầu tư và Phát tri ển Việt Nam tỉnh Bến Tre.  Luận văn “Phân tích t ình hình ho ạtđộng kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT” c ủa sinh viên trường Đại học B ình Dương. Đề tài đã phân tích được tổng quát t ình hình ho ạt động kinh doanh của công ty, nắm được thực trạng khó khăn, thuận lợi của Công ty, đánh giá đ ược năng lực kinh doanh cũng nh ư phương hướng kinh doanh v à đề ra các giải pháp kinh doanh hi ệu quả.  Luận văn tốt nghiệp đề t ài “Phân tích tình hình tài chính c ủa doanh nghiệp tư nhân Thu Loan II” c ủa sinh viên Nguyễn ThịNgọc Son (Năm 2008). Đề t ài phân tích về tình hình tài chính c ủa doanh nghiệp v à sơ lượt về phân tích tình hình kinh doanh t ừ đó để thấy đ ược mặt mạnh mặt yếu của doanh nghiệp v à có biện pháp cũng nh ư phương hư ớng khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY