Luận văn Phân tích thiết kế hệ thống công ty Thương mại vụ Dịch vụ ONETWOFOUR

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña x· héi vÒ mäi mÆt, c¸c dÞch vô hµng ho¸ phôc vô ®êi sèng vµ vËt chÊt cña con ng-êi còng kh«ng ngõng ®a d¹ng vµ phong phó. M«i tr-êng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh thÞ tr-êng râ rÖt víi sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i trang bÞ hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin tiªn tiÕn ®Ó qu¶n lý t×nh h×nh kinh doanh vµ ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch nhanh nhÊt. Víi tÝnh thùc tiÔn ®ã, em ®· chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô ONETWOFOUR’’. §ã lµ mét minh chøng cho sù cÇn thiÕt qu¶n lý kinh doanh b»ng m¸y tÝnh, mét øng dông quan träng, mang tÝnh ¸p dông réng r·i, gãp phÇn lµm gi¶m bít c«ng viÖc l-u tr÷ b»ng sæ s¸ch vµ sè l-îng nh©n lùc phôc vô. §Ò tµi ®-îc x©y dùng trªn ng«n ng÷ VisualBasic cho phÐp ng-êi dïng tiÕp cËn nhanh víi c¸ch thøc lËp tr×nh trªn Windows , cho phÐp qu¶n lý c¸c mÆt hµng, sè liÖu mét c¸ch thèng nhÊt, cã tæ chøc, cã thÓ liªn kÕt c¸c sè liÖu mét c¸ch rêi r¹c l¹i víi nhau. MÆt kh¸c ch-¬ng tr×nh cßn gióp ng-êi sö dông cã thÓ liªn kÕt ch-¬ng tr×nh mét c¸ch tù ®éng, th«ng tin ®-îc cËp nhËt nhanh chãng, t×m kiÕm, thay thÕ, chØnh söa mét c¸ch dÔ dµng, tr¸nh nh÷ng thao t¸c thñ c«ng trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ sö lÝ d÷ liÖu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY