Luận văn Phát triển khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

<p> 1. Tên đề tài Phát triển Khu công nghiệp ở vùngkinh tế trọng điểm phía Nam 2. Tính cấp thiết của đề tài Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐPN) gồm 8 tỉnh, thành phố: thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, BàRịa - Vũng Tàu, Bình D-ơng, Bình Ph-ớc, Tây Ninh, Long An vàTiền Giang. Với định h-ớng tập trung đầu t-phát triển những ngành, lĩnh vực, sản phẩm mũi nhọn có lợi thế so sánh của từng khu vực trong vùng, huy động caonhất các nguồn lực, chủ yếu lànội lực, tr-ớc hết lànguồn lực tại chỗ để khai thác có hiệu quả tiềm năng vàlợi thế của vùng, thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh trong vùng, nhanh chóng đ-a Vùng KTTĐPN trở thành một vùng động lực, đi đầu trên các lĩnh vực công nghiệp, th-ơng mại, dịch vụ, từng b-ớc hiện đại hóa trong từng lĩnh vực cụ thể; lôi kéo sự phát triển chung của cả n-ớc, đặc biệt làkhu vực phía Nam, tr-ớc mắt cũng nh-dài hạn Vùng KTTĐPN vẫn làmột trung tâm công nghiệp chủ lực của cả n-ớc. Năm 1991, KCN đầu tiên của Việt Nam ra đời làKCX Tân Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau đó hoạt động của KCX Tân Thuận đã đạt đ-ợc những kết quả đáng mừng, sự thành công của KCX Tân Thuận đã tạo tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt KCX, KCN hiện đại hơn, hoàn chỉnh hơn sau này, nh-Amata (Đồng Nai), Việt Nam – Singapore (Bình D-ơng) Trong những năm vừa qua các KCN đã đóng góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất n-ớc. Trong giai đoạn mới, tại Đại hội lần thứ IX Đảng ta một lần nữa đã khẳng định “Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá lànhiệm vụ trung tâm” vàphải “Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vàchủ động hội nhập kinh tế quốc tế”, thì vai trò của các KCN càng đ-ợc củng cố nh-một cầu nối kinh tế Việt Nam với kinh tế quốc tế. Đại hội X tiếp tục nhấn mạnh: “Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả n-ớc; hình thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho ng-ời lao động. Chuyển các cơ sở công nghiệp trong nội thành, nội thị, gần khu đông dân c- không bảo đảm tiêu chuẩn môi tr-ờng vào các KCN tập trung hoặc vùng ít dân c-. Từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới vàcủa các tỉnh, thành trong n-ớc thời gian qua, việc phát triển các KCN, KCX làmột h-ớng đi đúng đắn giúp các địa ph-ơng đạt đ-ợc mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, sự thành công trong phát triển KCN, KCX của từng địa ph-ơng trong vùng thì có, nh-ng làm thế nào để gắn kết những thành công trong phát triển KCN, KCX của các địa ph-ơng trong vùng, tạo nên một sự cộng h-ởng thúc đẩy tốc độ phát triển chung của cả vùng? Bài toán này ch-a có lời giải. Năm 1998, Thủ t-ớng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch Vùng KTTĐPN; tháng 2/2004, quyết định thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm thể hiện rõ sự quan tâm của Chính phủ đến vùng dất này. Mặc dù đ-ợc xác định “Vùng KTTĐPN phải đi đầu về công nghiệp”, phát triển nhanh, vững chắc, đi tiên phong rồi tạo tác động lan tỏa, lôi cuốn để cả n-ớc đạt mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa theo h-ớng hiện đại vào năm 2020, nh-ng thực tế phát triển của các địa ph-ơng trong vùng tuy đã có những b-ớc tiến rõ rệt song vẫn ch-a có một cơ chế phối hợp rõ ràng, ch-a đảm bảo quy trình để tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch từng địa ph-ơng với quy hoạch chung của vùng; ch-a tạo đ-ợc mối liên kết cần thiết trong phát triển, ch-a phát huy hết lợi thế của vùng nh-một không gian kinh tế thống nhất. Những năm qua, mục tiêu vàđịnh h-ớng phát triển của nhiều tỉnh trong vùng t-ơng tự nhau “tỉnh này có biên giới, xin phát triển kinh tế cửa khẩu, thì tại sao tỉnh khác lại không đ-ợc”. Chúng ta đã có bài học đắt giá về quy hoạch cảng biển, phát triển công nghiệp ô tô làdo thiếu quy hoạch bài bản, nặng tính “xin – cho”, những lập luận t-ơng tự nh-vậy ảnh h-ởng không nhỏ cho sự phát triển tr-ớc mắt vàt-ơng lai sau này. Quy hoạch đ-ợc phê duyệt, nh-ng lại thiếu kiểm tra, dẫn tới sự chồng chéo, luôn phải điều chỉnh theo h-ớng tiêu cực, phá vỡ quy hoạch chung; hay những sự cạnh tranh kiểu tỉnh này “đổi đất lấy hạ tầng”, tỉnh kia “trải thảm đỏ đón các nhàđầu t-” tuy có những mặt tích cực nh-ng xét tổng thể hiệu quả kinh tế không cao, nhiều tác động tiêu cực về môi tr-ờng về kinh tế – xã hội nảy sinh màviệc khắc phục rất tốn kém.Thêm nữa, chính những “-u đãi” đó tạo nên một cuộc chạyđua, cạnh tranh không lành mạnh trong từng địa ph-ơng, giữa các địa ph-ơng trong vùng. Để tiếp tục phát huy những lợi thế của từng địa ph-ơng, cần xác định rõ điểm mạnh của từng tỉnh/thành để cùng bổ sungcho nhau hơn làcạnh tranh lẫn nhau, trong một quy hoạch thống nhất chung, có cơchế điều phối giữa các địa ph-ơng trong vùng giúp con thuyền Vùng KTTĐPN v-ợt sóng tiến lên phía tr-ớc một cách vững chắc tiếp tục giữ vững vị trí làđầu tàu kinh tế của cả n-ớc. 3. Các công trình nghiên cứu có liên quan Bàn về các vấn đề liên quan đến việc phát triển các KCN, KCX, tác giả tham khảo Đề tài khoa học cấp Nhàn-ớc “Nghiên cứu những giải pháp phát triển các KCN ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay” của GS.TS Võ Thanh Thu (2005). Đây làcông trình nghiên cứu toàn diện, có giá trị về các KCN trên địa bàn cả n-ớc; Cuốn sách “Phát triển các KCN, KCX trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của các tác giả VS,TS Nguyễn Chơn Trung vàPGS, TS Tr-ơng Giang Long bàn về phát triển của các KCN, KCX; Những kinh nghiệm thành công từ mô hình KCX Tân Thuận qua cuốn “NhàBè hồi sinh từ công nghiệp” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Kích- Phan Chánh D-ỡng – Tôn Sĩ Kinh. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể của các KCN Vùng KTTĐPN, các tác giả ch-a đề cập nhiều, vai trò động lực của Vùng KTTĐPN, đi đầu trong phát triển công nghiệp ch-a đ-ợc bàn cụ thể, vấn đề liên kết vùng cũng ch-a đ-ợc làm rõ. Ngoài các tác công trình, tác phẩm có giá trị có liên quan nêu trên, tác giả tham khảo thêm những kinh nghiệm phát triển của một số n-ớc Đông á qua cuốn “Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á” của Josheph E. Stigliz vàShahid Yusuf (2002), do Nxb Chính trị Quốc gia, HàNội ấn hành;cuốn “Bốn m-ơi năm kinh nghiệm Đài Loan” của Cao Hy Quân – Lý Thành (1992) do ủy ban Kinh tế Kế hoạch vàNgân sách của Quốc hội và tạp chí Ng-ời đại biểu nhân dân, tài liệu tham khảo dịch từnguyên bản tiếng Trung Quốc; các Báo cáo, tổng kết của các địa ph-ơng trong Vùng KTTĐPN vànhiều tài liệu, các tác phẩm khác có liên quan đến việc hình thành, phát triển của các KCN trong n-ớc vàthế giới. 4. Mục tiêu nghiên cứu 1. Phân tích thực trạng các KCN của Vùng KTTĐPN tr-ớc yêu cầu hội nhập. 2. Phân tích các nội dung hợp tác phát triển vùng trong tăng tr-ởng công nghiệp ở Vùng KTTĐPN . 3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển các KCN trong vùng 5. Ph-ơng pháp nghiên cứu 1. Cách tiếp cận của đề tài: tiếp cận vĩ mô, về thể chế, chính sách có kế thừa các cuộc điều tra, các tài liệu, báo cáo tổng kết, các đề tài nghiên cứu có liên quan. 2. Các ph-ơng pháp: thống kê phân tích, ma trận SWOT, ph-ơng pháp chuyên gia; tiếp xúc trực tiếp với các Ban Quản lý các KCN của các địa ph-ơng Vùng KTTĐPN vàmột số doanh nghiệp trong các KCN. 3. Dữ liệu của đề tài: dữ liệu từ nguồn số liệu của Vụ Quản lý các KCN, KCX Bộ Kế hoạch & Đầu t-vàBan Quản lý các KCN của các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trang web của Bộ Kế hoạch vàĐầu t-, Ban quản lý các KCN Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, KCX Tân Thuận, KCN Việt Nam – Singapore 4. Các chỉ tiêu phân tích chính Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động: tỷlệ lấp đầy, số dự án, tổng vốn đầu t-, tỷ lệ vốn/đơn vị diện tích, số lao động Việt Nam thu hút đ-ợc. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các KCN:đóng góp cho ngân sách, kim ngạch xuất khẩu 6. Kết cấu đề tài Mở đầu Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về KCN Chương II: Thực trạng phát triển vàvai trò của các KCN ở Vùng KTTĐPN Chương III: Một số đề xuất nhằm phát triển các KCN ở Vùng KTTĐPN Kết luận vàkiến nghị </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY