Luận văn Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

<p> 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam đang tiến h ành “ công nghi ệp hóa, hiện đại hóa ” trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang ở trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa.Thế giới có nhiều sự thay đổi nh ư: thị trường quốc tếcạnh tranhngày càng gay g ắt, sự phát triển của công nghệ thông tin, lao động trí thức v à văn hóa công ty. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực trở th ành một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đ ã khẳng định “. . . nguồn lực con người –yếu tố cơ bản đểphát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh v à bền vững ”, “. . . Con người và nguồn nhân lực l à nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa . . .”. Nguồn lực con ng ười là điểm cốt yếu nhất của nội lực, do đó phả i bằng mọi cách phát huy yếu tố con người và nâng cao ch ất lượng nguồn nhân lực. Mặt khác, nhằm thu hút các nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa thông qua việc hình thành các KCX, KCN là một vấn đề có tính qui luật chung của nhiều quốc gia đang đi l ên hiện nay. Năm 1991 ở Tp. Hồ Chí Minh ,Khu chế xuất Tân thuận đầu ti ên của cả nước ra đời, sau 15 năm phát tri ển, đến cuối 2006trên địa bàn thành ph ố đã hình thành hệ thống 15KCX,KCN. Tình hình đáp ứng nguồn nhân lực cho các KCX, KCN TP.HCM, nhất l à lao động chất lượng cao có nhu cầu tăng tr ưởng rất nhanh từ năm 2000 cho tới nay. Việc cung ứng nguồn nhân lực , nhất là nguồn lao động chất lượng cao nhằm đáp ứng sự phát triển của KCX, KCN gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó đ ã đặt ra cho T hành phố Hồ Chí Minh cần phải xem xét tìm hi ểu nguyên nhân để có những giải pháp chiến l ược phù hợp. Đó cũng chính l à lý do mà chúng tôi mạnh dạn chọn đề t ài: “ Phát triển nguồn nhân lực cho các K hu công nghi ệp trên địa bàn thành ph ố Hồ Chí Minh đến năm 2015” để làm luận văn tốt nghiệpcao học của mình. 2. Đối tượng và phạm vi nghi ên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án đ ược xác định l à phát triển nguồn nhân lực ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất tr ên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được chọn làm giới hạn phạm vi nghi ên cứu. Thành phố HồChí Minh là trung tâm công nghi ệp, giữ vai tr ò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam v à cả nước. Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh l à cần thiết hơn và mang l ại hiệu quả cao hơn so với địa bàn lãnh thổ khác. Phát triển nguồn nhân lực li ên quan và ch ịu nhiều tác động của rất nhiều lĩnh vực đa dạng v à phức tạp vượt khỏi phạm vi của khu công nghiệp nh ư hệ thống luật pháp, chính trị, kinh tế, tr ình độ công nghệ, giáo dục -đào tạo, v.v. Trong đó, nhiều vấn đề nan giải v à hiện đang là đề tài tranh luận của cả các nh à khoa học lẫn những ng ười hoạt động thực tiễn. Luận văn xin đ ược chú trọng v ào việc nghiên cứu và đề ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở cấp độ Khu công nghiệp trên địa bàn thành ph ố Hồ Chí Minh, lấy mốc thời gian từ 1993 đến năm 2007, trong đó ch ủ yếu là các năm g ần đây. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghi ên cứu của luận văn Luận văn nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 1. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận nguồn nhân lực, quản tr ị nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong đi ều kiện của Việt nam. 2. Đánh giá hoạt động phát triển nguồn nhân lực trong các KCX, KCN th ành phố Hồ Chí Minh nhằm t ìm ra những vấn đề tồn tại v à nguyên nhân sâu xa của những khiếm khuyết trong phát triển n guồn nhân lực. 3. Đưa ra giải pháp nhằm ho àn thiện căn bản hoạt động phát triển nguồn nhân lực cho KCX, KCN th ành phố Hồ Chí Minh. 4. Phương pháp nghiên c ứu Nội dung của đề t ài có liên quan đến nhiều lĩnh vực do đó những ph ương pháp sau đây s ẽ được vận dụng:  Phương pháp duy v ật biện chứng, trong đó vận dụng các quan điểm khách quan, toàn di ện, lịch sử khi xem xét, đánh giá từng vấn đề cụ thể.  Phương pháp th ống kê: Tập hợp số liệu theo từng lĩnh vực, địa b àn và trình tự thời gian. Việc thu thập số liệu kết hợp giữa tài liệu và thực tế được sử dụng bằng phần mềm SPSS 11.5 để dự báo nguồn nhân lực.  Phương pháp t ổng hợp: Từ các dự báo, phân tích đánh giá v ề thực trạng phát triển nguồn nhân lực của các KCX, KCN thời gian qua v à đề ra các giải pháp cho đến năm 2015. 5. Ý nghĩa của đề t ài nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực cho các KCX, KCN có ý nghĩa quan trọng trong đi ều kiện của một đất n ước vừa đang phát triển, vừa có nền kinh tế chuyển đổi. Vì vậy việc nghi ên cứu phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp nh à nước, doanh nghiệp và các cơ s ở đào tạo hiểu r õ hơn việc đào tạo và sử dụng lao động. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học và khách quan giúp cho nhà nư ớc, doanh nghiệp và các cơ s ở đào tạo có thể t ìm ra gi ải pháp nào cần tập trung nhất nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các KCX, KCN. 6. Kết cấu của luận văn Nội dung kết cấu của luận văn ngoàiphần mở đầuvà phần kết luận có ba chương nội dung chính: Chương 1: Cơ s ở lý luận về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực v à phát triển nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của các KCX, KCN t rong thời gian qua. Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho cá c KCX, KCN Tp.H ồ Chí Minh đến năm2015. Phần kết luận </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY