Luận văn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội

<p> Đời sống văn hóa là một bộ phận quan trọng của đời sống xã hội. Đời sống văn hóa của một dân tộc, một cộng đồng phản ánh trình độ phát triển của dân tộc, của cộng đồng đó trong tiến trình lịch sử xã hội. Phát triển đời sống văn hóa là yêu cầu khách quan, bởi không những đáp ứng nhu cầu tinh thần, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, phát huy vai trò văn hóa - nguồn lực “vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” [1, tr.55], là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Ngay từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định đây là một nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng văn hóa cần phải đưa văn hóa thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Đến Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, quan điểm đó được nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” [21, tr.3]. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu để hiện thực hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY