Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

<p> MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi LỜI CẢM ƠNii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTiii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUiv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒv MỤC LỤCvi PHẦN 1- MỞ ĐẦU1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1 2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU2 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3 4. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN3 PHẦN 2- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU4 CHƯƠNG 14 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC4 QUẢN LÝ THU THUẾ4 1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ NHÀ NƯỚC4 1.1.1. Khái niệm về thuế4 1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế5 1.1.3. Hệ thống thuế và phân loại thuế8 1.1.3.1. Khái niệm hệ thống thuế8 1.1.3.2 Phân loại thuế10 1.1.3.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế của thuế10 1.1.3.2.2. Phân loại theo đối tượng đánh thuế11 1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường12 1.2. QUẢN LÝ THUẾ17 1.2.1. Khái niệm17 1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế17 1.2.3. Nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế20 1.2.3.1. Tổ chức bộ máy20 1.2.3.2. Chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan thuế các cấp21 1.2.4. Nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý thuế23 1.2.4.1. Quản lý đối tượng nộp thuế23 1.2.4.2. Quản lý đối tượng tính thuế24 1.2.4.3. Công tác tính thuế25 1.2.4.4. Nộp thuế vào ngân sách nhà nước26 1.2.4.5. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế27 1.3. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ27 1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ NƯỚC TA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ34 1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước về công tác quản lý thuế34 1.4.1.1. Hàn Quốc34 1.4.1.2. Anh quốc37 1.4.2. Một số nét về công tác quản lý thuế ở nước ta44 1.4.2.1. Những thành tựu đạt được44 1.4.2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế47 CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU51 2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU51 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế51 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế54 2.1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội54 2.1.2.2. Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (số liệu đến 2005)54 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU55 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu56 2.2.2. Phương pháp phân tích56 2.2.2.1. Phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng56 2.2.2.2. Các phương pháp phân tích thống kê và phân tích định lượng56 2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu57 2.2.3.1. Các chỉ tiêu phân tích công tác quản lý thu thuế57 2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu thuế58 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ59 3.1. TÌNH HÌNH THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2001-200559 3.1.1. Tình hình thực hiện nguồn thu thuế59 3.1.2. Hiệu quả công tác quản lý thuế65 3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ67 3.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngành thuế Thừa Thiên Huế67 3.2.1.1. Cơ cấu bộ máy67 3.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ68 3.2.2. Tình hình phân bố CBCC ngành Thuế Thừa Thiên Huế71 3.2.3. Công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế71 3.2.3.1. Phân cấp quản lý thu71 3.2.3.2. Công tác quản lý với các đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ74 3.2.3.3 Công tác quản lý đối với các đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp80 3.2.3.4. Quản lý thu thuế đối với hộ cá thể khai thác đánh bắt hải sản (thuế nghề cá)83 3.2.3.5. Quản lý thu thuế đối với các đối tượng nộp thuế khác85 3.2.3.6. Tin học hoá công tác quản lý thu thuế86 3.2.4. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế87 3.2.4.1. Tồn tại trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế87 3.2.4.2. Tồn tại trong công tác xác định doanh số tính thuế90 3.2.4.3. Tồn tại trong công tác tính thuế92 3.2.4.4. Tồn tại trong công tác hành thu và xử lý nợ đọng thuế93 3.2.4.5. Các công tác khác94 CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ99 4.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ99 4.1.1. Mục tiêu99 4.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế103 4.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ104 4.2.1. Giải pháp cụ thể mang tính địa phương104 4.2.1.1. Quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế trên cơ sở thực hiện tốt chế độ cấp mã số thuế104 4.2.1.2. Quản lý tốt căn cứ tính thuế trên cơ sở hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật và công tác kế toán lưu giữ sổ sách hoá đơn, chứng từ106 4.2.1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế108 4.2.1.4. Xây dựng mô hình bộ máy theo chức năng109 4.2.1.5. Cải cách và áp dụng quy trình quản lý thuế mới111 4.2.1.6. Hiện đại hóa, tin học hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng nguồn lực113 4.2.1.8. Đẩy mạnh việc ủy nhiệm thu thuế các hộ kinh doanh cá thể hiện đang nộp thuế khoán cho chính quyền phường, xã118 4.2.2. Giải pháp mang tính vĩ mô119 4.2.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách thuế119 4.2.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý thuế, hành chính thuế129 4.3. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP132 4.3.1. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Hội đồng nhân dân và UBND địa phương; có quy chế phối hợp giữa các ngành132 4.3.1.1 Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh.132 4.3.1.2. Cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành.133 4.3.2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục thuế; phối hợp chặt chẽ với Sở KHĐT, Kho bạc NN, Cục Hải quan133 4.3.3. Đổi mới nhận thức về song trùng lãnh đạo giữa ngành thuế với chính quyền địa phương các cấp134 4.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực135 PHẦN 3 - KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ138 1. KẾT LUẬN138 2. KIẾN NGHỊ139 TÀI LIỆU THAM KHẢO142 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY