Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 ­ 2020

<p> Nhằm xây d ựng cơ sở khoa học nâng cao lợi th ế cạnh tranh cho doanh ngh iệ p ­ áp dụng cho trường h ợp các siêu th ị tại TP . HCM, ngh iên cứu đã tổn g kết, đ án h giá các lý thu y ết về lợi th ế cạnh tranh và các n ghiên cứu có liên qu an đến các y ếu t ố tạo lợi thế cạnh tranh cho do anh n ghiệp (Mich ael E. Porter , 1985, 1996; Philip Kotler , 2001; Zeith aml, 1988 ; Wood ruf f, 1997; Parasuraman & Grewal, 2000; Sween ey & So utar , 1998, 20 01; Petric, 20 02 và nhiều nghiên cứu kh ác); đồng th ời ph ân tích các đặc đ iể m kinh tế ­ kỹ thuật của lo ại h ình kinh doanh siêu th ị. Kết qu ả cho thấ y : ­ Tiếp cận t ừ ph ía khách hàng để tru y tìm các yếu tố tạo lợ i th ế cạnh tranh là khoa học và khu y nh hướn g phổ biến h iện na y ; ­ Các yếu tạo lợi th ế cạnh tranh cho doanh ngh iệp là các y ếu tố tạo ra giá trị cho khách hàng (b ao gồm : giá trị sản phẩm, dịch vụ; giá trị cảm xú c; giá trị t ính th eo giá cả và giá trị hình ảnh) vượt trộ i so với các đối thủ. Theo Tôn Th ất Ngu y ễn Thiêm đó là sáu lĩnh vực chất lư ợng (sản phẩm; th ời gian; không gian; dịch vụ; thươn g h iệu; giá cả) liên kết tương hỗ với nhau [34, tr .1 19­120]. Trong khi đó, ngh iên cứu cho l ĩnh vực b án lẻ thực phẩm, Dirk Morsch ett et al cho rằng, n goài chất lượn g hàng hóa, dịch vụ là giá cả và sự thu ận tiện [72 ]. ­ Áp dụng cho siêu th ị, nghiên cứu đề xu ất mô hình sáu y ếu tố tạo lợi th ế cạn h tranh cho loại hì nh siêu th ị là: tập h àn g hóa; không gian siêu th ị; giá cả h àn g hó a; nhân viên phục vụ ; cơ sở vật chất và tin cậy . Tiếp th eo , sau khi ph ân tíc h các đặc tính của khách hàn g siêu thị tại TP . HCM, một n ghi ên cứu định tính bằng k ỹ th uật thảo lu ận nhóm tập trun g và phỏn g vấn sâu hai mươi khách hàng thường xu y ên của các siêu thị được sử dụn g để khám ph á, điều chỉnh, bổ sun g các y ếu tố tạo lợi th ế cạn h tranh cho các siêu th ị tại TP . HCM và phát triển th an g đo các y ếu tố nà y . Kết quả của ngh iên cứu định tí nh bổ sung y ếu tố thứ b ảy là h ình ảnh siêu th ị vào mô hình sáu y ếu tố tạo lợi thế cạnh tranh ch o siêu th ị đư ợc đề xuất trên đây . Ngh iên cứu định lượn g được sử dụng để kiểm định mô hình lý thu y ết được đề xuất từ kết quả nghiên cứu đ ịnh tính . Mẫu nghiên cứu gồm 50 0 kh ách h àn g đ ã có nhữn g l ần mua sắm ở các ch ợ và cửa h àn g tạp hóa, các trung tâm thương mại và cử a h àng tiện lợi, nhưng hiện t ại họ là kh ách h àng thư ờng xu y ên củ a các siêu th ị tại TP . HCM </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY