Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch 2 ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Sau moät thôøi gian daøi ñoåi môùi keå töø naêm 1986, naêng löïccaïnh tranh cuûa neàn kinh teá Vieät nam ñaõ ñöôïc naâng leân roõ reät. Töø moät neàn kinh teá ñoùng kín, noâng nghieäp laïc haäu, coâng nghieäp trì treä. Vieät nam ñaõ môû cöûavaø hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. Hieän taïi ñaõ coù quan heä thöông maïi vôùi hôn 150 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå, ñaõ gia nhaäp caùc toå chöùc kinh teá khu vöïc nhö ASEAN,APEC vaø ñang tieán tôùi gia nhaäp WTO. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá noùi chung vaø cuûa ngaønh ngaân haøng noùi rieâng laø nhieäm vuï troïng taâm vaø cô baûnñeå phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa nöôùc ta. Trong neàn kinh teá thò tröôøng thì caïnh tranh laø coâng cuï höõu hieäu ñeå thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá, naâng cao hieäu quaû vaø chaát löôïng, taïo döïng neân nhöõng doanh nghieäp thaønh ñaït, ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. Ñeå giaønh theá chuû ñoäng trong quaù trình hoäi nhaäp, Vieät nam caàn xaây döïng moät heä thoáng ngaân haøng ña daïng veà hình thöùc, coù uy tín vôùi khaùch haøng,hoaït ñoäng coù hieäu quaû, an toaøn, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, huy ñoäng toái ñanguoàn voán nhaøøn roãi trong xaõ hoäi vaø môû roäng ñaàu tö ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeà taøi : “Nhöõng giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong hoaït ñoäng tín duïng taïi Sôû Giao dòch 2 Ngaân haøng Ñaàu tö & Phaùt trieån Vieät nam”ñöôïc choïn laøm coâng trình nghieân cöùu vôùi hy voïng goùp phaàn cuï theå hoùacaùc lyù thuyeát ñaõ hoïc; ñoàng thôøi ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà thöïc tieãnñang ñaët ra trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø treân theá giôùi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY