Phân tích ngữ pháp, ngữ nghĩa cấu trúc “ v/a+ qilai/ xialai/ xiaqu” trong tiếng hán hiện đại (vận dụng trong giảng dạy tiếng hán cho người Việt Nam)

1.选题理由 汉语作为第二语言教学中,补语教学十分重要,趋向补语是非汉族人学习汉语语法的难点之一。汉语中的各种补语都分得比较清楚,每种补语都具有不同的表达功能。其中,趋向补语的使用比例是最高的。北京语言文化大学“现代汉语句型统计与研究”小组对八类补语使用频率的统计结果显示,趋向补语占动谓句总计数(14041句)之10.512% (赵淑华等,1995)。经考察,我们又发现,复合趋向补语中“起来、下来、下去”的使用频率占优势。包含这三个趋向补语的句子结构及语义都有非常独特的性质。 本人作为一名汉语学习者及从事汉语教学工作者,在学习与教学过程中,一直对汉语趋向补语产生了一些不解;“V/A + 复合趋向动词”这一结构的型式和意义非常复杂,使得越南学生学习并使用时遇到很多困难,他们要么回避使用,要么经常用错。 以往,语法学界对趋向动词问题己经进行过诸多研究,取得了很多成果。刘月华(1998)出版了一本有关趋向补语的专著《趋向补语通释》,此外还有很多关于趋向动词的单篇论文。在众多的论著中,大多数是以全体趋向动词作为研究对象,从宏观上进行整体研究,使得我们对趋向动词的一些共性问题有一个大致的总体上的认识和理解,但是显得比较笼统,不能做到对每个趋向动词的具体用法进行细致入微的描写和分析,毕竟每个趋向动词的具体用法还是存在很大的差异的。在现代汉语趋向动词系统中,“起来、下来、下去”这三个复合趋向动词的结构及语义最为典型,最为复杂,它既能够与动词搭配又能够与形容词搭配:V/A+“起来”、“下来”、“下去”。再说,到目前为止,也还没有把其研究成果运用于对越汉语教学中的论文。所以我便选择“现代汉语‘V/A+起来/下来/下去’结构的语法、语义分析 (运用于对越汉语教学)”作为研究题目。这样可以充分地阐明这三个趋向补语的句法、语义特点。接着在一定的程度上把汉语和越南语相对应问题做对比,从而对越南语为母语的学生进行偏误分析并给对越汉语教学提出一些有关的教学建议。 2.研究对象及范围 现代汉语中,十多个复合趋向补语基本上用法相同,但每个复合趋向补语会有它的独特特点。其中“起来、下来、下去”这三个复合趋向补语的结构、语义最为典型、复杂(既可以与动词搭配,又可以与形容词搭配)。本论文的研究对象为置于动词和性质形容词之后充当补语的复合趋向动词“起来、下来、下去”。为了行文方便,下文就笼统把各类动词简记为“V”,性质形容词简记为“A”,复合趋向动词“起来、下来、下去”简称为“复趋”,“V+起来/下来/下去”简称为“动趋式”。 本人只就这三个复趋共时平面上的各种用法作进一步细致地考察分析,至于它的发展过程本文不打算讨论。 在本文的范围内,笔者只研究几个复趋之基本意义(趋向意义)以及其引申意义(结果意义和状态意义)。至于特殊用法固定用法,如“看起来、接下来 ”在本论文的范围内并未涉及。 由于“V/A+复趋”结构、语义比较复杂,考察越南学生学习、使用这一结构的情况时,我们只考察它的肯定形式。 3.课题研究目的和意义 进一步弄清现代汉语“V/A+起来/下来/下去”结构的语法、语义特点。然后,把研究成果运用于越南汉语教学中。 作为一名汉语教师,掌握趋向补语的用法是非常重要的。汉语的趋向补语结构、语义与越南语相应形式有不同之处, 也有交叉之处, 所以当使用趋向补语的时候, 学生容易犯错。我们要掌握各个复合趋向补语的用法并了解越南学生在学习现代汉语复合趋向补语过程中所遇到的困难,这样才能给学习者做个清楚的解释,帮助他们正确理解和使用这三个复合趋向补语。 4.研究任务 综述有关现代汉语趋向补语,尤其是现代汉语复合趋向补语“下来”、“下去”、“起来”的研究成果并指出其不足之处。 弄清“下来、下去、起来”等复合趋向补语的结构特点及语义特征。 找出越南汉语学习者学习,使用复合趋向补语时所产生的偏误及其成因,指出一些注意事项,以此提出一些汉语教学对策。

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY