Sức hút của ẩm thực biển với việc phát triển du lịch Hạ Long

Tục ngữ Việt Nam có câu rất dÝ dám “không ăn thì mẻ cũng chết”. Mẻ là loài động vật thiu, do vi sinh vật tạo ra, lấy độ chua để nấu nướng . Nó hầu như là đồ bỏ, đồ vô giá trị. Vậy mà mẻ cũng cần ăn, chứ chưa nói đến nhưng sinh vật sống. Như vậy, ăn uống đã được con người xem như một nhu cầu thiết yếu. các cụ ta xưa còn có câu “có thực mới vực được đạo” để nhấn mạnh vai trò của vật chất cụ thể và thiết thực là cái ăn đối với đời sống con người. F.Ănghen từng nói “ con người nghĩ đến chuyện ăn, ở, mặc trước khi làm văn hoá, chính trị, tôn giáo” (trích điếu văn đọc trước mộ Các Mác 17-3-1883). Câu nói nổi tiếng của Ănghen đã khái quát phép biện chứng của học thuyết Các Mác, khẳng định vật chất quyết định ý thức trong đó có cái ăn - nhu cầu trước hết cho cuộc sống được đưa lên hµng đầu. Song ngày nay, không chỉ dừng lại ở việc thoả mãn nhu cầu đó mà nó đ• trở thành một nét văn hoá -Văn hoá ẩm thực Việc ¨n uống tưởng chừng như quá quen thuộc, nó là một đòi hỏi bắt buộc của nhu cầu sinh lý mỗi người. Không những thế ẩm thực còn tạo nên những bản sắc riêng biệt giữa các vùng miền, địa phương, quốc gia, giữa dân tộc này với dân tộc kh¸c, đồng thời cũng là kết tinh của nhiều thế hệ. Văn hoá là động lực của sự phát triển đan xen vào mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội trong đó văn hoá ẩm thực là nội dung quan trọng của văn hoá, tạo nên bản lĩnh và bản sắc dân tộc độc đáo. Đất nước chúng ta với truyền thống văn hoá lâu đời đã tạo dựng cho mình những nét văn hoá đặc sắc, ngoài đặc điểm chung còn có nhưng phong cách ẩm thực mang sắc thái đặc trưng của mỗi vùng đất. Đó là khí hậu thổ nhưỡng, sản vật từ các vùng đất, là những thói quen chế biến, cách thưởng thức kh¸c nhau mà chỉ cần nhắc đến tên món ăn người ta biết bạn ở lãnh thổ, khu vực nào. Nói như GS.Trần Quốc Vượng “truyền thống ẩm thực là một sự thực văn hoá của các vùng miền Việt Nam” hay như tác giả Đào Ngọc Đệ trên tạp chí văn hoá ẩm thực đã viết “Ẩm thực vừa là văn hoá vật chất vừa là văn hoá tinh thần. Khi ẩm thực đạt tới phạm vi văn hoá, thì nó thể hiện thành một nét cốt cách, phẩm hạnh một con người, một dân tộc” Ngày nay, khi cuộc sống con người được nâng cao, ẩm thực đã trë thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Khi cơ chế thị trường mở cửa thông thoáng đã tạo ra nhiều hướng tiếp cận với văn hoá ăn uống đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Trên mọi miền đất nước, nhất là những thành phố sôi động, những trung tâm du lịch, các nhà kinh doanh đã nắm bắt thị hiếu của của thực khách và khách du lịch trong và ngoài nước muốn thưởng thức những món ăn mới lạ mà họ mới chỉ được nghe mà chưa lần hoặc ít có cơ hội thưởng thức. Do đó với hµng loạt các nhà hµng đặc sản dân tộc được xây dựng lên và chắc hẳn du khách sẽ thích thú khi có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức những món ngon vật lạ, đặc sản địa phương Đã từ lâu rồi khi nãi ®Õn Èm thùc ViÖt Nam, Ýt khi Èm thùc biÓn H¹ Long ®­îc nh¾c ®Õn. Ng­êi ta d­êng nh­ ®• quen Èm thùc Hµ Néi víi nh÷ng nÐt sang träng, Èm thùc HuÕ-cÇu k× vµ tinh x¶o vv. Lµ mét vïng ®Êt næi danh víi VÞnh H¹ Long- Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi, H¹ Long ®• ®­îc thiªn nhiªn ­u ®•i nªn “ thiªn vÞ” cho nói, vÞnh, ®¶o, rõng c©y. VÎ ®Ñp cña VÞnh H¹ Long lµ sù hoµ quyÖn rÊt nªn th¬ cña thiªn nhiªn ®a d¹ng. §Õn víi vïng biÓn ®«ng b¾c nµy, du kh¸ch sÏ ®­îc ®¾m m×nh trong sù huyÒn ¶o lung linh cña biÓn H¹ Long ngì ngµng nh­ b­íc vµo chèn “bång lai tiªn c¶nh”, tr¶i m×nh d­íi ¸nh n¾ng vàng vµ bê c¸t mÞn lµ c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n tr¸ng lÖ lu«n nhiÖt t×nh ®ãn tiÕp du kh¸ch. DÇm m×nh trong lµn n­íc m»n mÆn, ng¾m hoµng h«n trªn biÓn mµ quªn ®i viÖc th­ëng thøc nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¾c n¬i ®©y lµ mÊt ®i nöa thó vui trong chuyÕn du lÞch vÒ H¹ Long Mãn ¨n tõ biÓn H¹ Long kh«ng trang träng nh­ mãn Hµ Néi, còng kh«ng ®Ëm ®µ víi vÞ cay nång cña ít nh­ mãn ng­êi vïng biÓn Trung bé, cµng kh«ng cÇu k× nh­ mãn HuÕ, song kh«ng cã nghÜa lµ mãn ¨n H¹ Long kh«ng cã nÐt riªng. Mµ ng­îc l¹i, trong qu¸ tr×nh tiÕp biÕn v¨n ho¸, H¹ Long ®• ch¾t läc vµ gi÷ l¹i trong m×nh nh÷ng h­¬ng vÞ Èm thùc ®Çy c¸ tÝnh khã cã thÓ lÉn víi c¸c vïng ®Êt kh¸c. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn, lµ mét ng­êi con Qu¶ng Ninh- ng­êi viÕt m¹nh d¹n thu thËp, s­u tËp tµi liÖu vÒ c¸c mãn ¨n ®Æc tr­ng cña biÓn H¹ Long víi hy väng sÏ ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh trong ho¹t ®éng du lÞch ë H¹ Long ph¸t triÓn h¬n n÷a vµ lµm phong phó h¬n thùc ®¬n cña vïng biÓn quª h­¬ng, em đã lựa chọn đề tài “ Søc hót cña Èm thùc biÓn víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch H¹ Long ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY