Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Mục lục Lời mở đầu1 CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp3 I. Tổ chức hạch toán tiền lương:3 1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương:3 2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương:3 3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương)4 a. Hình thức trả lương theo thời gian4 b. Hình thức trả lương theo sản phẩm4 c. Lương khoán7 4. Nội dung hạch toán tiền lương:7 a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp:7 b. Tài khoản sử dụng:8 c. Trình tự và phương pháp hạch toán:8 II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ:10 1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ:10 2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ:11 3. Nội dung hạch toán:12 III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động:14 IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ:14 1. Chứng từ dùng để hạch toán:14 a. Bảng chấm công15 b. Bảng thanh toán tiền lương15 c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm x• hội15 d. Bảng thanh toán bảo hiểm x• hội16 e. Bảng thanh toán tiền thưởng16 f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành16 g. Phiếu báo làm thêm giờ16 h. Hợp đồng giao khoán:17 i. Biên bản điều tra tai nạn lao động17 2. Sổ sách dùng để hạch toán:17 CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội22 I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán:22 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:22 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý23 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:27 II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty:29 1. Các loại lao động trong công ty29 2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty:30 3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây:30 III. Hạch toán tiền lương chính sách:32 IV. Hạch toán tiền lương khoán:35 V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động:41 VI. Hạch toán các khoản trích theo lương42 1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ42 2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương43 3. Hạch toán các khoản trích theo lương :43 VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán)47 1. Tính ra tiền lương phải trả CNV47 2. Tạm ứng lương49 CHƯƠNG III Phương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động59 I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương59 1. Ưu điểm60 2. Nhược điểm:60 II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty viễn thông Hà nội62 1. Tạo nguồn tiền lương62 2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý63 3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa64 4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương65 III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động:65 Kết luận67 Danh mục tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY