Tiểu luận Báo chí lào cai trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá vùng đất lào cai giai đoạn 2005 - 2010

Văn hoá là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của con người, là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình thực tiễn lịch sử xã hội. Sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay nhất là từ khi Việt Nam ra nhập WTO. Báo chí càng thể hiện rõ là lực lượng nòng cốt, là đội quân tiên phong xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị, là ngọn cờ cách mạng động viên và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu do Đảng, Nhà nước đề ra. Hiện nay truyền bá văn hoá đang là vấn đề quan trọng hàng đầu của báo chí nó trở thành mắt xích tự nhiên của quá trình vận động văn hoá. Báo chí đã tham ra tích cực trong việc truyền bá, lưu trữ làm giàu kho tàng văn hoá nhân loại, có khả năng to lớn trong việc thẩm định, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, tạo nên việc hình thành những ý thức lịch sử văn hoá của mỗi người dân. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; Là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo Đảng theo cách mạng. Nghị quyết Trung ương V khoá X đã nêu lên vị trí vai trò của công tác tư tưởng, lý luận báo chí trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng: “Trong công cuộc đổi mới, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định sự phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, làm sáng tỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY