Tiểu luận Xây dựng đội ngũ trí thức ngành giáo dục –đào tạo huyện An Lão trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước

Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của thành tựu khoa học – công nghệ . Với những biến đổi từng ngày từng giờ , trên các lĩnh vực kinh tế ,văn hóa , xã hội , an ninh quốc phòng . Những biến đổi này bắt nguồn từ trí tuệ của con người được trải qua hàng ngàn năm tích lũy , trong đó có đội ngũ trí thức là lực lượng đi tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đội ngũ trí thức góp phần to lớn vào thắng lợi chung trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đảng ta khẳng định “ Trí thức là vốn quý của dân tộc , không có trí thức hợp tác với công nông thì cách mạng không thể thành công và sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam sẽ không được hoàn thành ”(1) . Chính vì thế ngay từ những ngày đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quan tâm đến tầng lớp trí thức . Cách mạng nhằm phát huy triệt để năng lực và sáng tạo của họ . Nhưng ,do hạn chế của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp , chủ quan duy ý chí nóng vội . Đảng ta đã mắc phải một số sai lầm trong việc thực hiện các chính sách để phát huy và phát triển vai trò của trí thức , đã có lúc coi trí thức là “ tiểu tư sản bấp bênh ”. Từng lúc từng nơi chưa được quan tâm đúng mức đến công tác vận động trí thức , để họ cống hiến trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc dẫn đến làm giảm sự phát triển của trí thức cả về số lượng và chất lượng. Sự nghiệp giáo dục có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong chiến lược xây dựng con người , trong lĩnh vực sản xuất vật chất xã hội . Giáo dục –đào tạo là một thành tố hết sức quan trọng của văn hóa , nó vừa là nền tảng của một dân tộc , vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội . Nhờ có giáo dục tri thức nhân loại được tích lũy và lưu truyền töø theá heä naøy ñeán theá heä khaùc , ñeå con ngöôøi coù ñieàu kieän vöôn tôùi ñænh cao cuûa nhaän thöùc vaø saùng taïo. Giaùo duïc – ñaøo taïo ñaët cô sôû neàn taûng cho söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä, cuøng vôùi khoa hoïc coâng ngheä laøm khaâu ñoät phaù cuûa quaù trình coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Giaùo duïc – ñaøo taïo goùp phaàn mang laïi töông lai cho con ngöôøi, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc tri thöùc cho ñaát nöôùc . Ñaëc bieät trong boái caûnh hieän nay, giaùo duïc – ñaøo taïo laøm cho con ngöôøi ñuû söùc maïnh caàn thieát ñeå tham gia giaønh nhöõng thaéng lôïi trong phaân coâng , hôïp taùc vaø caïnh tranh quoác teá. Thöïc tieãn ñaõ chöùng minh, khoâng moät quoác gia naøo muoán phaùt trieån maïnh meõ vaø vöôn leân haøng nguõ nhöõng nöôùc tieân tieán maø laïi ít quan taâm ñeán söï nghieäp giaùo duïc, ñaàu tö ít cho giaùo duïc. Cuoäc chaïy ñua phaùt trieån kinh teá cuûa theá giôùi, hieän nay laø cuoäc chaïy ñua veà khoa hoïc vaø coângngheä,veàgiaùoduïc –ñaøo taïo, chaïy ñua ñeå naâng cao chaát löôïnglaoñoäng maø chuû yeáu raèng naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi. Ñaát nöôùc ta ñang tieán haønh coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù vaø hoäi nhaäp thöông maïi quoác teá. Do vaäy, giaùo duïc – ñaøo taïo ñoùng vai vai troø raát quan troïng laø phöông tieän coù hieäu quaû nhaát ñaùp öùng nhu caàu treân. * (1) Chuû nghóa xaõ hoäi vaø trí thöùc – NXBST Haø Noäi naêm 1984 Ñoái vôùi An Laõo laø moät huyeän vuøng cao cuûa tænh Bình Ñònh ñang cuøng caû tænh vaø caû nöôùc tieán haønh coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù. Söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo An Laõo coù vai troø, vò trí trong vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phuc vuï cho quaù trình coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù cuûa huyeän nhaø. Với lại trong việc “ trí thức hóa ”công nông hiện nay vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn đề trí thức . Chính sách đãi ngộ trí thức trong nền kinh tế thị trường chưa đặt mạnh . Vấn đề đặt ra cần làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác –Lê Nin đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của Nhà nước bảo đảm lợi ích về vật chất tinh thần . Tập hợp lực lượng trí thức để họ phát huy tài năng trí tuệ góp phần thắng lợi công cuộc đổi mới . Từ đó làm cho đội ngũ trí thức nhận thức rõ ý thức trách nhiệm của mình trong công cuộc CNH –HĐH đất nước . Xuất phát từ những vấn đề trên , Tôi chọn đề tài : “Xây dựng đội ngũ trí thức của ngành Giáo dục –Đào tạo An Lão trong sự nghiệp Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa đất nước” Noäi dung nghiên cứu chủ yếu là thực trạng đội ngũ trí thức ngành giáo dục –đào tạo An Lão trong các năm qua töø ñoù ñeà xuaát một số giải pháp để xây dựng đội ngũ trí thức của ngành trong những năm tiếp theo . Toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm hieäu Tröôøng Chính Trò tænh Bình Ñònh, phoøng Ñaøo taïo – Toå chöùc, quyù thaày coâ giaùo cuûa tröôøng vaø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ñaõ giuùp ñôõ toâi trong suoát khoaù hoïc. Ñaëc bieät caûm ôn thaày Phan Vaên Hueä ñaõ taän tình höôùng daãn toâi laøm tieåu luaän ; Xin caûm ôn Vaên phoøng Uyû ban nhaân daân huyeän, laõnh ñaïo Phoøng Giaùo duïc- Ñaøo taïo An Laõo, Ban giaùm hieäu caùc tröôøng Trung hoïc phoå thoâng, Phoå thoâng Daân toäc Noäi truù, caùc tröôøng Maãu giaùo vaø Tieåu hoïc, Trung hoïc cô sôû trong huyeän An Laõo cuøng caùc baïn ñoàng nghieäp ñaõ coù nhieàu hoã trôï, taïo ñieàu kieän cho toâi hoaøn thaønh tieåu luaän naøy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY